PL EN


2016 | 11 (802) | 35-43
Article title

Randomized Distribution in Portfolio Analysis

Title variants
PL
Losowy rozkład w analizie portfela
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono zagadnienie wyboru optymalnej decyzji w warunkach niepewności utożsamianej tu z wielokrotnym wyborem. Spotyka się je między innymi w analizie portfela. Celem, który postawiono i starano się osiągnąć miało być podjęcie lepszej decyzji w kontekście finansowym bądź ekonomicznym przez osobę ją podejmującą. Do rozwiązania tego problemu wprowadzono koncepcje funkcji użyteczności, losowej funkcji użyteczności oraz ważonej funkcji użyteczności. Uwzględniono też zmiany otoczenia zewnętrznego w czasie określane tu jako wpływ środowiska poprzez różne jego stany. Stany te charakteryzowane są jednorodnym łańcuchem Markowa. Jako kryterium wyboru decyzji wykorzystano losową funkcję użyteczności. Ona też stanowi funkcję celu do rozwiązania właściwego tu problemu optymalizacyjnego z ograniczeniami. Zaprezentowany został też przykład praktyczny dla funkcjonowania proponowanej metodyki w oparciu o zadane funkcje użyteczności.
EN
In the article an issue of choice about the optimum decision in conditions of the uncertainty identified here with multiple choice was discussed. They are being met among others in the portfolio analysis. With purpose which was put and they were trying to achieve taking the best decision in the financial or economic context by the person entertaining her was supposed to be. For solving this problem the concepts of the utility function, the random utility function and the weighed utility function were implemented. Also determined here changes of the external environment in the time as the influence of the environment were taken into account through different his states. These states are characteristic with homogeneous Markov chain. As the criterion for the choice of the decision a random utility function was exploited. She also constitutes the objective function of the optimization problem with constraints. Also a practical example for functioning of proposed methodology was expressed based on the specified set of utility functions.
Contributors
author
  • dr Robert Kowal, Politechnika Świętokrzyska Kielce
  • mgr Nadia Osmilovska, Ivan Franko National University of Lviv
  • Yaroslav Yeleyko, UJK
  • dr Nikolaj Byhrij, National University “Lviv Politechnik”
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d74d4d32-1099-4101-95ac-1196a3a2af80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.