Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(17) | 7-23

Article title

UCZESTNICTWO W REKREACJI ROWEROWEJ MŁODZIEŻY LICEALNEJ I JEGO SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA

Content

Title variants

EN
PARTICIPATION IN BICYCLE RECREATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND SOCIAL DETERMINANTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem badań naukowych było zidentyfikowanie społecznych uwarunkowań rekreacji rowerowej młodzieży licealnej z odniesieniem poszukiwań badawczych do środowiska miasta Wrocławia. Autor wykonał rozległe studia literaturowe, następnie w wyniku dyskusji naukowych i własnej refleksji ustalił, że istnieje kilka grup uwarunkowań rekreacji rowerowej. Stwierdza też, że uczestnictwo młodzieży w rekreacji rowerowej jest w znacznym stopniu zróżnicowane i zależy od: ilości posiadanego czasu wolnego, czynników społeczno-ekonomicznych, przestrzennych (środowiskowych) oraz innych uwarunkowań. Ponadto infrastruktura, taka jak obiekty, urządzenia, drogi, również ma istotny wpływ na intensywność uprawiania różnych form rekreacji rowerowej.
EN
The main research aim was to identify the social determinants of bicycle recreation of high school students, with reference to city environment of Wrocław. The author has carried out extensive desk research and discussed his ideas with colleagues. As a result, several groups of determinants of bicycle recreation have been set. The author finds that the participation of high school students in bicycle recreation is largely determined by the amount of free time, socioeconomic, spatial (environmental) and other factors. Furthermore, the author observes that the cycling infrastructure, such as bicycle roads and facilities, also has a considerable influence on the intensity of pursuing various forms of bicycle recreation.

Keywords

Year

Issue

Pages

7-23

Physical description

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, seria Studia i Monografie, nr 56, AWF, Kraków 2009.
 • Bartoszewicz R., Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej z południowo-zachodniej Polski na tle wybranych ośrodków europejskich, seria Studia i Monografie, nr 101, Wyd. AWF, Wrocław 2011.
 • Cleland V. et al., A Longitudinal Study of the Family Physical Activity Environment and Physical Activity Among Youth, „American Journal of Health Promotion” 2011, nr 25 (3).
 • Drabik J., Promocja aktywności fizycznej (wprowadzenie do problematyki), cz. 3, Wyd. AWF, Gdańsk 1997.
 • Gałkowska E., Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku, red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, M. Marcinkowski, W. Siwiński, WSO im. Stefana Czarnieckiego, Poznań 2000.
 • Kalecińska J., Aktywność rekreacyjna warszawskich rodzin usportowionych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2003, nr 1.
 • Oleśniewicz P., Widawski K., Turystyka edukacyjna w kontekście turystyki szkolnej, UW, Wrocław 2013.
 • Panasiuk A., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2007.
 • Piotrowski K., Kaczmarek R., Makara K., Dydaktyczna i wychowawcza rola turystyki rowerowej w szkole na przykładzie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli, [w:] Turystyka rowerowa w Zjednoczonej Europie, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 2012.
 • Polityka rowerowa Wrocławia, załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 14 października 2010 r.
 • Smolarski T., Istotne uwarunkowania rekreacji rowerowej w opinii młodzieży licealnej we Wrocławiu, [w:] Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, red. W. Siwiński, B. Pluta, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2012.
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Umiastowska D., Miejsce aktywnych form ruchu w czasie wolnym mieszkańców Szczecina, [w:] Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, red. J. Wyrzykowski, Wyd. AWF, Wrocław 2000.
 • Wyrzykowski J., Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, red. J. Wyrzykowski, seria Studia i Monografie, nr 73, AWF, Wrocław 2004.
 • Zatoń K., Zatoń K., Aktywność fizyczna a zdrowie, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, nr 45.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7502aa3-8044-47da-91d0-dbd07699e2bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.