Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(27) | 463-478

Article title

Hybrydowa procedura sprawdzeń osób i firm

Content

Title variants

EN
Hybrid procedure of checking individuals and companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera hybrydową strukturę sprawdzeniową wypracowaną na podstawie istniejących rozwiązań z zakresu: sprawdzeń udzielania dostępu do informacji niejawnych oraz procedur wydania poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego przed przystąpieniem firm do wykonywania prac z obcokrajowcami. Hybrydowa struktura sprawdzeniowa obrazuje, iż współdziałanie odpowiednich instytucji rządowych i pozarządowych bez wzajemnego ingerowania w zakres swoich obowiązków może dać Polsce w perspektywie bardzo wymierne korzyści na wielu płaszczyznach. Przedstawiono, iż zastosowanie sprawdzonych procedur z wprowadzeniem niezbędnych poprawek do wykazanych błędów wprowadzi również stan lepszego bezpieczeństwa wobec grup przestępczych.
EN
The article contains a hybrid structure of checking worked out on the basis of existing solutions: verifications for granting access to classified information and procedures for issuing an industrial security clearance before companies will start to work with foreigners. The hybrid structure of checking illustrates that cooperation of appropriate government agencies with NGOs could give Poland tangible benefits on many fields. But it can be achieved only when there will be no interference to their scope of duties. It is shown that the application of best practices and makes the necessary corrections to errors, will introduce a state of better security against criminal groups.

Year

Issue

Pages

463-478

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

References

 • Maroń, D. (2012). Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego.Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław. ISBN 978-83-229- 3299-5.
 • Protokół ustaleń nr 32/91 posiedzenia Rady Ministrów z 9 lipca 1991 r.
 • Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1–10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. ,,Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Warszawa 2007.
 • Słownik wyrazów obcych (1995). Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka z o.o. Warszawa. Wydanie I. ISBN 8301114878.
 • Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej Nr 2 z dnia 16.02.2005 r., poz. 4.
 • Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) i wydane na jego podstawie przepisy dotyczące wywiadu środowiskowego.
 • Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; Nr 85, poz. 727; Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199).
 • Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 • Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji. Bruksela, 6 marca 1997 r.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Tekst ujednolicony po zmianie z 15 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.).
 • Wymogi w zakresie ochrony fizycznej Kancelarii Tajnych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz.U.99.18.156).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7532925-26a8-411a-a141-9364fc96c328
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.