PL EN


2015 | 11. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych | 244-260
Article title

Kierunki ewolucji systemu upadłościowego w Polsce

Content
Title variants
EN
Directions of evolution of the bankruptcy system in Poland
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Upadłość to jedna z najważniejszych instytucji gospodarki rynkowej. Poprawnie skonstruowana, normatywnie i prawidłowo wdrożona instytucjonalnie gwarantuje skuteczną ochronę wierzycieli oraz efektywną alokację środków produkcji. Polski ustawodawca zdecydował się na rozstrzyganie konfliktu interesów między dłużnikiem a jego wierzycielami na tle niewypłacalności w jednym postępowaniu sądowym. Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku. Prawo upadłościowe i naprawcze postępowanie należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak największym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, by dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Przedmiotem artykułu jest ukazanie możliwego kierunku ewolucji polskiego systemu upadłości na podstawie analizy obowiązujących przepisów prawa oraz opublikowanych wyników badań na temat upadłości, przeprowadzonych przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej pod kierunkiem E. Mączyńskiej oraz przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to: analiza danych zastanych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących upadłości przedsiębiorstw w Polsce, analiza wyników badań na temat funkcjonowania systemu upadłościowego w Polsce oraz przegląd literatury przedmiotu. W artykule omówiono również historię rozwoju prawa upadłościowego w naszym kraju oraz wyszczególniono etapy przebiegu postępowania upadłościowego. W zakończeniu zaprezentowano wnioski dotyczące funkcjonowania polskiego modelu postępowania upadłościowego, w którym dominuje restrykcyjny model instytucji upadłości, ukierunkowany przede wszystkim na ochronę wierzycieli wraz z propozycją stworzenia modelu pośredniego upadłości opracowanego przez S. Morawską.
EN
Bankruptcy is one of the most important institutions of the market economy. When properly constructed and normatively and institutionally implemented, it ensures the effective protection of creditors and the efficient allocation of production. A Polish legislator decided to resolve the conflict of interests between the debtor and its creditors against insolvency proceedings in one court hearing. In accordance with Art. 2 of the Act of 28 February 2003, Bankruptcy and Reorganisation proceedings should be conducted so that creditors can be met as far as possible and – if rational considerations permit – the existing debtor company has been preserved. The article aims to present the evaluation of the Polish bankruptcy system based on the analysis of existing laws and publish the results of research on bankruptcy. This article presents an analysis of literature, the applicable laws and the results of research published by the Warsaw School of Economics under the direction of E. Mączyńska and the Polish Agency for Enterprise Development on the current evaluation of the shape and direction of the bankruptcy system in Poland. The basic method employed is the analysis of existing data – existing legislation relating to the bankruptcy of enterprises in Poland, analysis of research results on the functioning of the Polish bankruptcy system and literature, which has allowed to present possible directions of evolution of the bankruptcy system in the Polish economy. The paper also presents the history of the development of insolvency law in Poland and specified the stages of bankruptcy proceedings in Poland. At the end conclusions are drawn regarding the operation of the Polish model of insolvency proceedings in which the dominant model is the restrictive model of the bankruptcy institution focused primarily on the protection of creditors together with the proposal to create an indirect bankruptcy model developed by S. Morawska.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
References
 • Adamska, A., Mączyńska, E. (2013). Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: SGH.
 • Babiarz-Mikulska, K., Czarpacka, A., Morawska, S. (2012). Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne. Warszawa: Difin.
 • Bankructwo czy upadłość. (2010). Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4.
 • Bauer, K. (2009a). Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej. W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: SGH.
 • Bauer, K. (2009b). Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Bauer, K. (2011). Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Chłodnicka, H. (2007). Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian. Forum Rachunkowości, 3.
 • Czarpacka, A. (2013a). Kierunki, cele i warunki skutecznej reformy prawa upadłościowego na tle europejskich reform postępowań upadłościowych. Biuletyn PTE, 1(60).
 • Czarpacka, A. (2013b). Stenogram z konferencji pt. „Efektywność postępowań upadłościowych – wyniki badań, ich popularyzacja oraz wykorzystanie w praktyce”, która odbyła się 17 stycznia 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.
 • Dorozik, L. (2006). Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. Warszawa: PWE. II szansa dla przedsiębiorców. Raport z badań. (2011). Warszawa: PARP.
 • Dryll, I. (2013). Pod paragrafem. Nowe Życie Gospodarcze, 1/2(530/531).
 • Dziedziczak, I. (2004). Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Gurgul, S. (2010). Prawo upadłościowe i naprawcze – komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Korol, T., Prusak, B. (2005). Upadłość przedsiębiorstwa a wykorzystanie sztucznej inteligencji. Warszawa: CeDeWu.
 • Łodzianna, A., Makuch, B. (2005). Upadłość likwidacyjna. Praktyczny poradnik dla syndyków. Warszawa: Difin.
 • Bankructwo czy upadłość. (2010). Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4.
 • Mączyńska, E. (2008). Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania. : L. Lewandowska, Nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu łódzkiego. Łódź: PTE.
 • Mączyńska, E. (2009a). Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości. Analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych. W: Finanse 2009 – teoria i praktyka. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Mączyńska, E. (2009b). Wnioski i rekomendacje. W: E. Mączyńska, Meandry upadłości. Klęska czy druga szansa. Warszawa: SGH.
 • Mączyńska, E. (2011). Bankructwa przedsiębiorstw a nadzór właścicielski. W: E. Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.
 • Mączyńska, E. (2013a). Bankructwa i upadłość przedsiębiorstw – podstawowe problemy i obszary badawcze. Biuletyn PTE,1.
 • Mączyńska, E. (2013b). Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej. Warszawa: SGH.
 • Mączyńska, E. (2014). Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Warszawa: OW SGH.
 • Morawska, S. (2011). Efektywność postępowań upadłościowych. W: S. Morawska, Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie. Warszawa: SGH.
 • Morawska, S. (2012). Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.
 • Morawska, S. (2013a). Efektywność oraz skuteczność postępowań upadłościowych na tle praktyki sądowej – perspektywa wierzycieli. Biuletyn PTE, 1.
 • Morawska, S. (2013b). Przedsiębiorca w obliczu kryzysu. Warszawa: SGH.
 • Morawska, S. (2014, 8 października). Mediacja jako alternatywa dla postępowań upadłościowych. Pozyskano z: http://www.tnp.edu.pl/files/madiacje%20jako%20alternatywa%20dla%20postepowan% 20upadlosciowych.pdf
 • Morawska, S., Banasik, P. (2014). Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji. Zarządzanie i Finanse, 12(3/1).
 • Morawska, S., Czarpacka, A. (2009). Praktyka stosowania prawa upadłościowego a cele regulacji. W: E. Mączyńska, Meandry upadłości. Klęska czy druga szansa. Warszawa: SGH.
 • Morawska, S., Czarpacka, A. (2013). Instytucja upadłości a odpowiedzialność menedżerów – badanie polskiej praktyki sądowej na tle rozwiązań w krajach Unii Europejskiej. W: E. Mączyńska, Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej. Warszawa: SGH.
 • Płoch, J. (2013). Stenogram z konferencji pt. „Efektywność postępowań upadłościowych – wyniki badań, ich popularyzacja oraz wykorzystanie w praktyce”, która odbyła się 17 stycznia 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.
 • Polityka Nowej Szansy. (2012). Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki.
 • Prusak, B. (2011). Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw: ujęcie międzynarodowe. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl.
 • Sudoł, S. (2013). Stenogram z konferencji pt. „Efektywność postępowań upadłościowych – wyniki badań, ich popularyzacja oraz wykorzystanie w praktyce”, która odbyła się 17 stycznia 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.
 • Święboda, Z. (2003). Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Ustawa z dnia 23 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. (Dz.U. 2009 nr 175, poz. 1361).
 • Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014. (2014). Raport Warsaw Enterprise Institute – Fundacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Warszawa.
 • Zedler, F. (2003). Prawo upadłościowe i naprawcze. Kraków: TNOiK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7599348-4d6e-40a8-bfad-b98c24213cbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.