Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 25-37

Article title

W drodze ku innowacyjnej gospodarce - rozwój wiedzochłonnych usług biznesowych w Polsce na tle pozostałych krajów UE-10

Authors

Content

Title variants

EN
Towards an Innovative Economy - the Development of Knowledge-Intensive Business Services in Poland Compared to the Other EU-10 Coutries

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł ten omawia rolę, jaką odgrywają wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge intensive business services - KIBS) w gospodarkach wschodzących w procesie powstawania, rozwoju i dyfuzji innowacji. Zagadnienie to nie spotkało się dotychczas z dużym zainteresowaniem ze strony badaczy, zwłaszcza w odniesieniu do wschodzących gospodarek Unii Europejskiej. Choć udział sektora KIBS w UE-10 (zarówno pod względem zatrudnienia, jak i wartości dodanej) jest ciągle niewielki, występuje wyraźna tendencja do systematycznego zwiększania jego znaczenia. Ponieważ KIBS są ważnym źródłem, katalizatorem i nośnikiem innowacji, jawią się jako duża szansa na zwiększenie potencjału innowacyjnego krajów UE-10, które są obecne zapóźnienie w dziedzinie innowacji w porównaniu nie tylko z krajami rozwiniętymi, lecz także z niektórymi rynkami wschodzącymi. Dla lepszego zrozumienia warunków niezbędnych do wykorzystania możliwości związanych z rozwojem usług biznesowych w badaniu tym, posługując się przykładem Polski, próbuje się określić determinanty, które z jednej strony umożliwiają rozwój usług typu KIBS, a z drugiej strony utrudniają włączanie się w procesy outsourcingu i offshoringu KIBS. Autor konkluduje obserwacją, iż polityka innowacyjna w Polsce rzadko uwzględnia usługi typu KIBS, mimo iż dowiedziono ważnej roli, jaką ten sektor odgrywa w systemie innowacji.
EN
This paper discusses the role of knowledge-intensive business services (KIBS) in the emerging economies taking an innovation perspective. Yet this issue still remains neglected, especially in the context of emerging markets within the EU. Although the share of KIBS sector in the EU-10 economies (in terms of both employment and value added) is still modest, there is a visible trend of growing importance of this sector. As KIBS are important sources, carriers and facilitators of innovations they might be a great chance to increase the innovation potential of new EU members, especially considering their current backwardness in terms of innovation comparing not only to developed countries but also to some other emerging markets. To better understand the conditions needed to benefit from opportunities associated with business services development the study, using Poland as an example, tries to determine factors enhancing the KIBS development, on the one hand, and factors hampering the inclusion in the process of KIBS outsourcing and offshoring, on the other hand. The author concludes that innovation-oriented policy in the context of KIBS has been rare in Poland despite the essential role this sector has been argued to play in innovation system.

Keywords

Year

Issue

2

Pages

25-37

Physical description

Dates

published
2012-03-2012-04

Contributors

author
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d762b366-e367-4a2c-9884-b2f0d700d7da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.