Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 28 | 67-72

Article title

WPŁYW KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I KULTUROWEGO NA PRZEBIEG KARIER ZAWODOWYCH MIGRANTÓW POAKCESYJNYCH

Content

Title variants

EN
IMPACT OF SOCIAL AND CULTURAL CAPITAL ON PROFESSIONAL CAREERS OF POST-ACCESSION IMMIGRANTS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest omówienie dotychczasowych badań przebiegu karier zawodowych migrantów poakcesyjnych, w których uwzględniono elementy teorii kapitału społecznego i kulturowego oraz przedstawienie własnego modelu badań trajektorii zawodowej migrantów. W pierwszej części artykułu omówiono różnice w definiowaniu kapitału społecznego i kulturowego w odniesieniu do teorii Pierre’a Bourdieu (1986), Jamesa Colemana (1988), Nan Lin’a (1999) oraz Roberta Putnama (2000) oraz podano przykłady zastosowania tych teorii w studiach migracyjnych. W drugiej części artykułu omówiono wyniki dotychczasowych badań wpływu kapitału społecznego i kulturowego na przebieg karier zawodowych migrantów polskich w Irlandii. W części trzeciej omówiono wyniki badań dotyczących wykorzystania nabytych przez migrantów kapitałów w kraju pochodzenia. Część czwarta zawiera omówienie własnego modelu badań nad wpływem kapitału społecznego i kulturowego na trajektorie zawodowe migrantów poakcesyjnych. W prezentowanym modelu przyjęto szeroką perspektywę czasową, która pozwala na analizę wpływu kapitału społecznego i kulturowego nabytego w wyniku ruchliwości geograficznej (migracje do i z kraju przyjmującego) na ruchliwość społeczno-zawodową (awans, degradacja, brak zmian). Przedstawiona perspektywa badawcza pozwala również na określenie czynników, które mogą sprzyjać lub utrudniać (uniemożliwiać) przepływ kapitału społecznego (np. zasoby tkwiące w sieciach transnarodowych kontaktów) i kulturowego (np. kompetencje językowe, kultura pracy) pomiędzy krajem pochodzenia a krajem emigracji.
EN
The aim of the article is to discuss the hitherto research on the career paths of post-accession migrants, which considered the elements of the theory of social and cultural capitals and to present the author’s own model of the investigations on the migrants’ professional trajectory. The first part of the article discusses the differences in the definitions of social and cultural capital in relation to the theories of Pierre Bourdieu (1986), James Coleman (1988), Nan Lin (1999) and Robert Putnam (2000) and gives examples how these theories were applied in the studies on migrations. The second part presents the results of the hitherto investigations on the impact of social and cultural capital on the career paths of Polish migrants in Ireland. The third part includes the discussion on the results of investigations how the capitals acquired in the migrants’ home country were utilized. Part four includes the presentation of the author’s research model on the impact of social and cultural capital on the career paths of the post-accession migrants. The model applied a wide time perspective that enabled the analysis of the impact of the social and cultural capital acquired as a result of geographical mobility (migrations to and from the hosting country) on the social and professional mobility (promotion, demotion, lack of change). The presented research perspective made it also possible to determine the factors that may support or hinder the transfer of the social capital (e.g. the resources in the networks of transnational contacts) and the cultural capital (e.g. language competence, work culture) between the home and hosting countries.

Year

Issue

28

Pages

67-72

Physical description

Dates

published
2013-06-30

References

 • Bourdieu P., The forms of capital, In Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, Westport, London, 1986, s. 117-142.
 • Cerease F., Nostalgia or disenchantment: Considerations on return migration, [w:] The Italian experience in the United States, red. S.M. Tomasi, M.H. Engel, Center for Migration Studies, New York, 1974.
 • Cessario J.P., Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited, International Journal on Multicultural Societies, 2004, nr 6 (2), s. 254-279.
 • Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, 1988, Vol. 94; Supplement: Organizations and Instytutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, s. 95-120.
 • Dzięglewski M., Tradycyjne i ponowoczesne elementy tożsamości polskich emigrantów w Irlandii [w:] Odmiany tożsamości, pod red. Leona Dyczewskiego, Roberta Szweda i Justyny Szulich-Kałuży, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Eade J., Drinkwater S., Garapich M.,Class and Ethnicity – Polish Migrants in
 • London, CRONEM. Guildford: University of Surrey, 2007.
 • Glick Schiller N.H, Basch L.H.,Blanc-Szanton C.H, Transnationalism: A New
 • Analytic Framewor for Understanding Migration,[w:] Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered, red. N.H. Glick Schiller, L.H. Basch, C. H. Bland-Szanton, New York Academy of Science, New York, 1992, s. 1-24.
 • Granovetter M.S., The Strenght of Weak Ties, American Journal of Sociology, 1973, Vol. 79, Issue 6, s. 1360-1380.
 • Iglicka K., Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapli migracji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2010.
 • Kierunek Małopolska. Charakterystyka powracających i rekomendacje jak nie zmarnować ich kapitału, red. D. Bieńskowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010.
 • Krings T., Bobek A., Salomońska J., Wickham J., Migration and Recession: Polish Migrants in Post-Celtic Tiger Ireland, Sociological Research Online, 2009, 14(2)9, [online:] http://www.socresonline.org.uk/14/2/9.html (dostęp: 7/02/2011).
 • Levitt P., Transnational Villagers, [w:] Race, and Ethnicity. Comperative and Theoretical Approaches, red. John Stone,Routledge, Blackwell Publishing, 2003
 • Lin N., Building a Network Theory of Social Capital, Connections, 1999, nr 22(1), s. 28-51 [online:] http://citesecrx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doc=10.1.1.96.3792&rep=rep1&type-pdf, (dostęp: 7/02/2011).
 • Mühlau P., Skill-utilisation of Polish migrants in Dublin, niepublikowany raport z badań zaprezentowany podczas konferencji After the Party’s Over, 17 września 2010 roku w Dublin Trinity Collage, Irlandia. Prezentacja z wystąpienia dostępna pod adresem https://www.tcd.ie/immigration/careers/2010symposium.php (dostęp: 7/02/2011).
 • Poakcesyjne powroty Polaków, red. I. Grabowska-Lusińska, CMR Working Papers, nr 43/(101), Warszawa 2010.
 • Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, red. M. Lesińska, CMR Working Papers, Nr 44/(102), Warszawa 2010.
 • Putnam R., Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. Przemysław Sadura i Sebastian Szymański, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2000.
 • Quarterly National Household Survey: Quarter 4, 2008, [online:] <http://www.cso.ie/releasespublications/documents/labour_market/current/qnhs.pdf> , (dostęp: 7/02/2011).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-6285

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7640acb-cddd-4ce3-a595-a1b525b1b6d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.