Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 45 | 1 | 233-247

Article title

ALICANTO CZY SIMURG? O ZMIANIE ORIENTACJI NA INNOWACJE I PRZYWÓDZTWO W SZKOLNEJ CODZIENNOŚCI

Authors

Content

Title variants

EN
ALICANTO OR SIMURGH? ON THE RE-ORIENTATION TOWARDS INNOVATION AND LEADERSHIP IN EVERYDAY SCHOOL LIFE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przyjęcie w tytule metafory Simurga i Alicanto ma zwrócić uwagę na dwa przeciwne sobie typy przywództwa i wyostrzyć spojrzenie na praktykowane w szkole podejście do innowacji. W realizacji tak określonego celu dokonano analizy wybranych ujęć teoretycznych oraz badań na temat skutecznego modelu przywództwa, który może zapewnić społeczności szkolnej trwały rozwój. Przyjęcie teorii organizacyjnego uczenia się, eksponuje orientację na zmianę oraz przekształcanie szkoły w kierunku poprawy. Z tej perspektywy procesy wprowadzania zmian i ich rodzaje w środowisku szkolnym, zostały opracowane przez pryzmat kategorii przywództwa (modele i typy przywództwa), jako odpowiedzi na wyzwania stojące przed szkołą (edukacją) i koniecznością wykorzystania potencjału społeczności tej organizacji w działaniach na rzecz poprawy uczniowskich osiągnięć. Są one jednoznacznie powiązane z wywołaniem w szkole dążenia do zapewnienia środowiska sprzyjającego innowacjom, które również mają prowadzić do wzrostu uczniowskich osiągnięć. W efekcie przywództwo i praktykowanie innowacji mogą prowadzić do zainicjowania i przeprowadzenia procesu kształtowania nowego modelu kultury szkoły.
EN
The incorporation of Simurgh and Alicanto metaphors in the title is meant to draw attention to two opposite types of leadership and to refine the understanding of the approach to innovation that has been practiced at school. In the pursuit of such a specific objective, the author analyzed selected theoretical approaches and studies on effective models of leadership, i.e., models that ensure a sustainable development of the school community. The adoption of the organizational learning theory exposes the orientation towards change and school transformation towards improvement. From this perspective, the processes of introducing changes and their types in the school environment were eleborated through the prism of the category of leadership (models and types of leadership), resulting from the challenges faced by schools (education) and the need to use the school community’s potential for the benefit of improving student achievements. The processes are also linked to the induction of the striving to create an environment that fosters innovation at school, which is also supposed to lead to the growth of student achievements. As a result, leadership and practice of innovation can lead to the initiation and implementation of the process shaping a new model of school culture.

Journal

Year

Volume

45

Issue

1

Pages

233-247

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Avolio B. J., Bass B. M. (2004), Multifactor Leadership Questionnaire, Redwood City, CA: Mind Garden.
 • Avolio B. J. (2005), Leadership development in balance: Made/born. NJ: Erlbaum & Associates.
 • Avolio B. J. (2007), Promoting more integrative strategies for leadership theorybuilding. „American Psychologist”, 62, s. 25-33
 • Avolio B. J., Bass B. M. (2004), Theories from Avolio & Bass, „American Psychologist”, 63(7), s. 210-255.
 • Banerji P., Krishnan V. R. (2000), Ethical preferences of transformational leaders: An empirical investigation, „Leadership & Organizational Development Journal”, 21(8), s. 405-4013.
 • Bass B. M. (1985), Leadership and performance beyond expectations. New York, NY: Free Press.
 • Bass B. M. (1996), Is there universality in the full range model of leadership? “International Journal of Public Administration”, 19, s. 731-61.
 • Bass B. M., Bass R. (2008), The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications (4th ed.). New York: Free Press.
 • Bass B. M., Avolio B. J. (1994), Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Bass B. M., Avolio B. J. (2003), Multifactor leadership questionnaire feedback report. Mind Garden, Inc.
 • Burns J. M. (1978), Leadership. New York, NY: Harper.
 • Farid Ud-Din-Attar (1961), The Conference of The Birds – Mantiq Ut-Tair, English Translation by Charles Stanley Nott.
 • Fullan M. (2002), The change leader, „Educational Leadership”, 59(8), s. 16-20.
 • Fullan M. (2006). Quality leadership = quality learning: Proof beyond reasonable doubt. Irish Primary Principals Network. Retrieved July 24, 2008, http: //www.michaelfullan.ca/Articles\_06/QualityLeadershipIPPN.pdf
 • Gillespie N., Mann L. (2004), Transformational leadership and shared values: The building blocks of trust. „Journal of Managerial Psychology”, 19(6), s. 588-607.
 • Kirkland K., Sutch D. (2009), Overcoming the barriers to educational innovation, Futurelab, Bristol.
 • Leithwood K., Day C., Sammons P., Harris A., Hopkins D. (2006), Seven Strong Claims about Successful School Leadership, London, DfES.
 • Licht A. H., Tasiopoulou E., Wastiau P. (2017), Open Book of Educational Innovation, European Schoolnet, Brussels.
 • Looney J. W. (2009), Assessment and Innovation in Education, OECD Education Working Papers, No. 24, OECD Publishing.
 • Lowe K. B., Kroeck, K., Sivasubramaniam N. (1996), Effectiveness correlates of transformation and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature, „Leadership Quarterly”, 7, s. 385-425.
 • Madalińska-Michalak J. (2018), Przywództwo edukacyjne. Wyzwania teorii i praktyki, [w:] Przywództwo nauczycieli, red. J. Madalińska-Michalak, Wydawnictwo FRSE, Warszawa, s. 16-41.
 • McCracken M., Brown T. C., O’Kane P. (2012), Swimming against the current: Understanding how a positive organizational training climate can enhance training participation and transfer in the public sector, „International Journal of Public Sector Management”, 25(4), s. 301-316.
 • Michalak J. M. (2010), Przywództwo edukacyjne w budowaniu potencjału szkoły, [w:] Przywództwo edukacyjne w praktyce, red. J. M. Michalak S. Kwiatkowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Warszawa, s. 63-82.
 • OECD (2013), The Teaching and Learning International Survey (TALIS). Paris, OECD.
 • OECD/Eurostat (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition.
 • OECD/Eurostat (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wyd. 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 • Przyborowska B. (2003), Struktury innowacyjne w edukacji, Wyd. UMK, Toruń.
 • Przyborowska B. (2013), Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką.
 • Wyd. UMK, Toruń.
 • Rajasekar J., Khan S. A. (2013), Training and Development Function in Omani Public Sector Organizations: A Critical Evaluation. „Journal of Applied Business and Economics”, 14(2), s. 37-52.
 • Redding S. (2012), Change leadership: Innovation in state education agencies, Wing Institute, Oakland.
 • Redding S., Twyman J. S., Murphy M. (2013), What is an innovation in learning?, [w:] Handbook on innovations in learning, red. M. Murphy, S. Redding, Center on Innovations in Learning, Temple University, Charlotte, Information Age Publishing, Philadelphia.
 • Robinson V. (2007), School Leadership and Student Outcomes: Identifying What Works and Why, Winmalee, New South Wales, Australian Council of Leaders, s. 20-21.
 • Schumpeter J. A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Van Wart M. (2003), Public sector leadership theory: An assessment, „Public Administration Review”, 63(2), s. 214-228.
 • Yang J., Zhang Z., Tsui A. S. (2010), Middle manager leadership and frontline employee performance: Bypassing, cascading, and Moderating effects, „Journal of Management Studies”, 47, s. 654-678.
 • Yashin-Shaw I. (2016), Leading in the Innovation Age: Unleash knowledge, talent and experience to create an innovative workplace, BookPod.
 • Zaleznik A. (2004), Managers and leaders: Are they different? „Harvard Business Review”, 82(1), s. 74-81.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d76c3d54-faf0-4ff0-87c3-89e01c7d70c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.