PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 203-220
Article title

Problem nadużywania alkoholu przez osoby starsze zamieszkujące domy pomocy społecznej– aspekty prawno-społeczne i wyzwania dla edukacji

Authors
Content
Title variants
The Problem of Alcohol Abuse by Elderly Residents of Social Care Homes – Legal and Social Aspects, and Challenges for Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka podejmuje problematykę nadużywania alkoholu przez seniorów zamieszkujących domy pomocy społecznej. W związku z głównym celem tekstu, tj. przybliżeniem problematyki nadużywania alkoholu w DPS w kontekście aspektów społeczno-prawnych oraz wyzwań dla edukacji, w pierwszej kolejności, przez odwołanie do ujęć teoretycznych oraz danych statystycznych omówiono tematykę alkoholizmu wśród osób w podeszłym wieku. Poruszono także obszar uregulowań prawnych w zakresie funkcjonowania DPS przeznaczonych dla osób uzależnionych od alkoholu. Analiza regulacji ustawowych uzupełniona została przez przywołanie aktualnych danych dotyczących liczby placówek przeznaczonych dla osób uzależnionych od alkoholu funkcjonujących na terenie całej Polski. By podejmowana tematyka została omówiona w jak najszerszym kontekście, a sformułowanie rekomendacji działań naprawczych i wyzwań dla edukacji było możliwe, przytoczono także wybrane badania empiryczne wskazujące na aktualność i powszechność występowania problemu nadużywania alkoholu przez osoby w podeszłym wieku zamieszkujące DPS.
EN
The following article investigates the issue of alcohol abuse by elderly residents of social care homes. According to the main aim of the text, which is to describe the issue of alcohol abuse in social care homes, at first, the topic of alcoholism among the elderly was discussed by referencing to a theoretical view and statistical data. Further, the area of legal regulations for the functioning of social care homes dedicated to alcohol addicts was considered. The analysis of statutory regulations was extended by presenting the current data regarding the number of facilities functioning in Poland designated for alcohol addicts. In order to discuss the matter in the widest context, and for the formulation of recommended corrective actions and challenges for education to be possible, chosen empirical researches indicating currency and universality of the issue of alcohol abuse by elderly residents of social care homes was presented.
Issue
Pages
203-220
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
References
 • Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S., (2011), Rozpowszechnianie spożycia alkoholu wśród pacjentów szpitali ogólnych po 60 roku życia, „Gerontologia Polska”, t. 19, nr 1, s. 47–52.
 • Dymek-Balcerek K. (red.), (2000), Patologie zachowań społecznych. Rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI. Narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty, Poli-technika Radomska, Radom.Fredriksen K.I., (1992), North of Market: Older Women`s Alcohol Outreach Program, „The Ge-rontologist”, 32(2), s. 270–272.
 • Frysztacki K., (2009), Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Gielas J., (2006), W trosce o terapeutyczny klimat. Organizacja i struktura domu spokojnej sta-rości, „Wspólne Tematy”, nr 10, s. 14–22.
 • Grabusińska Z., (2010), Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy po-mocy społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole.
 • Halicki J., Kramkowska E., Rudnik A., (2012), Wywiady z personelem, „Praca Socjalna” nr 5, s.70–131.
 • Krause N., (1995), Stress, Alcohol Use, and Depressive Symptoms in Later Life, „The Gerontolo-g i s t ”, 35(3), s. 296–307.
 • Leszczyńska-Rejchert A., (2008), Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Nałóg w starości (2004), „Na Temat”, 2, s. 32–35.
 • Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinach z Problemem Alkoholowym. Bezpieczeństwo w rodzinie 1992–2003, (2005) „Świat Problemów”, nr 2, s. 8–11.
 • ROPS, (2001), Alkoholizm w domach pomocy społecznej. Raport z badania jakościowego przepro-wadzonego w woj. opolskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole.Simpson M., Williams B., Kendrick A., (1994), Alcohol and Elderly People: An Overview of the Literature for Social Work, „Ageing & Society” 14, s. 575–587.
 • Smorkowska-Reichmann A., (2005), Podopieczny w podeszłym wieku uzależniony od alkoholu, „Wspólne Tematy” nr 2, s. 9–15.
 • Sofsky W., (1999), Traktat o przemocy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. Suwała M., Gerstenkorn A., (2006), Rozpoznawanie problemów alkoholowych u osób w wieku powyżej 65 lat, „Gerontologia Polska”, t. 14, nr 4, s. 172–178.
 • Szafranek A., (2013), Czynniki sprzyjające przemocy z udziałem osób starszych w domach pomo-cy społecznej w województwie podlaskim, [w:] Wyzwania współczesnej gerontologii, Błędowski P., Stogowski A., Wieczorowska-Tobis K., (red.), Wyższa Szkoła Nauk Humani-stycznych i Dziennikarstwa, Poznań, s. 83–96.
 • Szafranek A., (2017a), Konflikt i przemoc z udziałem seniorów w domach pomocy społecznej – uregulowania prawne i rekomendacje działań naprawczych. Przykład Podlasia, „Praca So-cjalna”, nr 32(2), s. 50–69.
 • Szafranek A., (2017b), Kryteria kierowania do domów pomocy społecznej – problemy interpreta-cyjne i ocena praktyków, „Samorząd Terytorialny”, nr 11, s. 41–52.
 • Szarota Z., (1998), Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób starszych, Wy-dawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017, poz. 882).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2017, poz. 1769).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 734).
 • Alcohol-related hospital admissions – Statistical tables for England,https://fingertips.phe.org.uk/profile/local-alcohol-profiles/supporting-information/additional-data (data pobrania: 12.09.2018).
 • CBOS, (2007), Postawy Polaków wobec wybranych substancji psychoaktywnych. Komunikat z badań, Warszawa, s. 9, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_039_07.PDF (data po-brania: 12.09.2018).
 • CBOS, (2010), Postawy wobec alkoholu. Komunikat z badań, Warszawa, s. 2, 7, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_116_10.PDF (data pobrania: 12.09.2018).
 • Fudała J., (2017), Rozwiązywanie problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej, „Świat Problemów”, luty, http://www.swiatproblemow.pl/rozwiazywanie-problemow-alkoholowych-w-domach-pomocy-spolecznej/ (data pobrania: 8.06.2018).
 • Grygiel G., (2013), Problematyka uzależnionych od alkoholu mieszkańców domów pomoc społecznej – rozwiązania praktyczne na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, „Medi” 4 http://dps.pl/domy/index.php?rob=radar&dzial=7&art=1630 (data pobrania: 25.06.2018).
 • Starość w cieniu uzależnienia, www.tematy.info (data pobrania: 23.10.2012).
 • „Wspólne tematy”, www.tematy.info (data pobrania: 23.10.2012).http://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,dok.html (data pobrania: 14.05.2018).
 • http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/wydzialy_i_delegatury/wydzialy/wydzial_poli-tyki_spolecznej/rejestry_prowadzone_w_wps/rejestr_domow_pomocy_spolecznej_maja-cych_siedzibe_na_obszarze_wojewodztwa_warminsko./px_rejestr_dps_09_2017.pdf (da-ta pobrania: 14.05.2018).
 • http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/rejestry/rejestr-domow-pomocy-spolecznej (data pobra-nia: 14.05.2018).
 • http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/wykazy-i-rejestry placo/6569,Wykazy-i--rejestry-placowek.html (data pobrania: 14.05.2018).
 • http://www.pomoc.lodzkie.eu/data/dataPublicator/akt_2_.pdf (data pobrania: 14.05.2018).
 • http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej (data pobrania: 14.05.2018).
 • https://bip.malopolska.pl/muw,a,3261,rejestr-domow-pomocy-spolecznej-oraz-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke.html (data pobrania: 14.05.2018).
 • https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/rejestr-domow-pomocy-spolecznej.html (data pobrania: 14.05.2018).
 • https://mazowieckie.pl/download/1/16626/REJESTRDPS.pdf (data pobrania: 14.05.2018).
 • https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-domow-pomocy-spolecznej.html (data pobrania: 14.05.2018).
 • https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-klienta/pomoc-spoleczna/wykaz-jednostek-udzielajacych-wsparcia-potrzebujacym/ (data pobrania: 14.05.2018).
 • https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/rejestr-dom%C3%B3w-pomocy-spo%C5%82ecznej-wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego (data pobrania: 14.05.2018).
 • https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/domy_pomocy_spolecznej.html (data pobra-nia: 14.05.2018).
 • https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=164 (data pobrania: 14.05.2018).
 • www.gdansk.uw.gov.pl/.../Rejestr_domów%20pomocy%20społecznej_2018-04-10.p. (data pobra-nia: 14.05.2018).
 • www.katowice.uw.gov.pl/download/447 (data pobrania: 14.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d76cb0d6-36d3-42bc-8355-579e991bea6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.