PL EN


2016 | 63 | 13: Muzykologia | 141-161
Article title

Współczesna polska pieśń kościelna ku czci Bożego Miłosierdzia na przykładzie dwóch zbiorów: Pieśni do Miłosierdzia Bożego oraz Bóg bogaty w miłosierdzie

Title variants
EN
The Contemporary Polish Church Song in Honor of the Divine Mercy on the Example of Two Collections: “Songs for Divine Mercy” and “God Rich in Mercy”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesna pieśń ku czci Bożego Miłosierdzia rozwija się stosunkowo szybko. Badaniom poddano 56 utworów, zawartych w zbiorach powstałych w środowisku Sanktuarium Łagiewnickiego w Krakowie. Źródłem tekstów jest Dzienniczek s. Faustyny Kowalskiej oraz psalmy, a także twórczość poetycka ponad dwudziestu autorów. Melodie, poza jednym wyjątkiem zastosowania kontrafaktury, są oryginalne i pochodzą od 25 twórców. Struktura tekstów wpisuje się generalnie w ogólne tendencje poezji polskiej, gdzie popularne i dominujące miary metryczne znajdują swoje odbicie w badanych tekstach (11-, 13-zgłoskowce), rymy (żeńskie, paroksytoniczne dokładne), strofy (4-wersowe o rymach parzystych oraz naprzemiennych, z przewagą tych ostatnich). Podobnie w warstwie muzycznej dominują formy 2-częściowe, o różnych członach (AB) i układach wewnętrznych powiązań: ab+cd, aa+a1b, aa1+bc, ab+cc1 i ab+ca1. Mniej liczne są formy trzyczęściowe o typach struktur: AA1B, ABA1, ABB i ABC. Ponadto spotykamy formy refrenowe i psalmowe.
EN
The contemporary song in honor of Divine Mercy develops relatively quickly. The study involved a collection of 56 songs included in the collection formed in the environment of Sanctuary in Łagiewniki in Krakow. The source of texts is St. Faustina’s Diary: Divine Mercy in My Soul and psalms, and the poetic works of more than 20 authors. The melodies are original and come from 25 artists, with one exception the use of contrafactum. Structure of the text fits generally in the overall tendencies of Polish poetry, where the popular and dominant metric measurements are reflected in the studied texts (11-, 13-syllable), rhyme (female, perfect paroxytone), stanzas (4 verses of even rhymes and alternating, with predominance of the latter). Similarly, in the musical layer dominates two-parts form, with different elements (AB) systems of internal links: ab+cd, aa+a1b, aa1+bc, ab+cc1 and ab+ca1. Less numerous are three parts forms with types of structures AA1B, ABA1, ABB and ABC. Moreover, we find forms of refrains and psalms.
Contributors
 • Katedra Teologii Praktycznej i Prawa Kanonicznego, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Bartkowski Bolesław: Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1987.
 • Bóg bogaty w miłosierdzie. Pomoce liturgiczne dla organistów. Pieśni ku czci Bożego Miłosierdzia oraz św. Faustyny, red. W. Delimat, M. Tuleja, R. Tyrała, W. Zalewski, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002
 • Czekanowska Anna: Etnografia muzyczna. Metodologia i metodyka, Warszawa: PWN 1971.
 • Dłuska Maria: Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Warszawa: PWN 1978.
 • Furmanik Stanisław: Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa-Kraków: E. Kuthan 1947.
 • Garnczarski Stanisław: Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku, cz. I., Tarnów: Biblos 2014.
 • Kałamarz Wojciech: Muzyka u Misjonarzy. Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski, Kraków: Wydawnictwo ITKM 2009.
 • Kopczyńska Zdzisława, Pszczołowska Lucylla: Strofa, w: Strofika, red. Maria Renata Mayenowa, Wrocław– Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1964, s. 8-24.
 • Kopczyńska Zdzisława: Strofa ośmiowersowa, w: Strofika, red. Maria Renata Mayenowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, s. 290-341.
 • Philosophiae & Musicae. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin Księdza profesora Stanisława Ziemiańskiego SJ, red. Roman Darowski SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006, s. 13-66.
 • Psalmodie, w: Riemann Musik-Lexikon, Mainz: Sachteil 1967, s. 756.
 • Pszczołowska Lucylla: Dystych, w: Strofika, red. Maria Renata Mayenowa, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1964, s. 50-78.
 • Pszczołowska Lucylla: Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 1997.
 • Sawicki Stefan: Jedenastozgłoskowiec, w: Sylabizm, red. Maria Renata Mayenowa i in., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1956, s. 295-352.
 • Zawadzka M. Alma ZMBM: Pieśni do Miłosierdzia Bożego, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d76d24e0-d4fb-4c04-9bdc-5575a783a0b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.