Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(45) | Numer specjalny | 11-21

Article title

Miłość w służbie prawdziwych wartości w myśli i pracy pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Title variants

EN
Live in Service of True Values in Pedagogical Thoughts and Works of Bl. Edmund Bojanowski

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nie wystarczą nawet najlepsze studia pedagogiczne, jeżeli w procesie formowania młodego pokolenia zabraknie autentycznej miłości do wychowanka. Jest ona najskuteczniejszym narzędziem wychowawczym i włącza wychowanie w istotny nurt życia chrześcijańskiego, jakim jest realizacja miłości. Tej miłości nie można się nauczyć poprzez wykłady czy kursy, lecz trzeba ją nieustannie kształtować we własnym sercu. By wychowanie formowało zdrowe osobowości, miłość do wychowanka musi było złączona z wyznawaniem i przekazywaniem obiektywnych wartości, zakorzenionych w naturze człowieka. Dlatego za największą trudność obecnie dla pracy wychowawczej uważam panoszący się wszędzie relatywizm etyczno-moralny, negujący istnienie prawdy obiektywnej. Benedykt XVI mówił o „dyktaturze relatywizmu” we współczesnym świecie, a papież Franciszek nazwał go „rakiem społeczeństwa”. Myśl i działalność pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) jawi się w tym względzie jako wzór i inspiracja dla dzisiejszej działalności wychowawczej.
EN
The best pedagogical studies will not help in the process of formatting the young generation if the authentic love to a student will not be present. It is the most effective teaching tool and it puts the upbringing into the important path of Christian life which realization of love is. You cannot learn this love at various classed or during special courses, it has to be continuously shaped in your own heart. In order for the education to format healthy people, the love to a student has to be united with the creed and transmission of objective values, deeply rooted into the nature of a human being. Thus, today, I consider the widespread ethical and moral relativism, which negates presence of the objective truth as the most difficult obstacle in the pedagogical work. Benedict XVI was talking about “dictatorship of relativism” in today’s world, while Pope Francis called it as the “cancer of a society”. Thoughts and pedagogical activities of Bl. Edmund Bojanowski (1814-1871) in this matter are the example and inspiration for today’s pedagogical activities.

References

  • Carver, R. (2001). Ultimo frammento. W: Nuovo sentiero per la cascata. Poesie, Roma.
  • Gigilewicz, E., Opiela, M.L. (red.) (2016). Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. T. I. Lublin: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.
  • Kindziuk, M. (2015). Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda, Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk. Kraków: Wydawnictwo Esprit.
  • Opiela, M.L. (red.) (2016). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d76e11cc-e78c-431f-a24b-0739abb2d902
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.