Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(34) | 79-90

Article title

Rozdział władzy ustawodawczej od wykonawczej gwarancją niezależności sądownictwa w Polsce

Content

Title variants

EN
Personal separation of the legislative and the executive powers as guarantee of independence of the judiciary in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Trójpodział władz i koncepcja ich równowagi swoimi korzeniami sięgają końca epoki feudalnej. Zachodzące zmiany, obecnie inspirowane procesami globalizacyjnymi, sprawiają, że dochodzi do różnego rodzaju sporów. Przykładem tego są zmiany wprowadzane w systemie sądownictwa w Polsce. Toczące się dyskusje w sferze publicznej ujawniają podział dyskutantów na dwie grupy. Obie strony dyskusji posługują się swoistą terminologią i logiką dyskursu, nie mogąc dojść do porozumienia. W pracy zastosowana została metoda opisowa oraz analizy przepisów prawnych lub poglądów medialnych i politycznych. Konieczne wydaje się poszukiwanie trzeciej drogi rozwiązania tego konfliktu. A jest nią propozycja personalnego rozdzielenia władzy wykonawczej od ustawodawczej. Takie uzupełnienie koncepcji równowagi władz wymusi prowadzenie wewnątrzpartyjnej dyskusji o ważnych kwestiach ustrojowych. Brak takiej dyskusji negatywnie się ujawnia, w przypadku gdy partia przejmuje całą władzę w danym kraju.
EN
The tripartite system of the powers and the concept of their balance with their roots reaches the end of the feudal age. The changes that are currently being inspired by the globalization processes have caused a number of disputes. Examples of this are changes introduced in the area of organization and functioning of the judicial system in Poland. The ongoing discussion in the public sphere reveals the breakdown of discussers into two groups. Both sides of the discussion use a specific terminology and logic of the discourse and they are not able to reach agreement. This work uses a descriptive method and analysis of laws or media and political views. It seems necessary to look for a third way to resolve this conflict. This third way is a proposition of personal separation of executive power from the legislature power. Such an addition to the concept of the balance of power will force an inside-party discussion on the important issues of the political system. The lack of such discussion is undermined if one political party takes over entire power in a certain country

Year

Issue

Pages

79-90

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

References

 • Bałaban, A. (2012). Zasada niezależności sądów i jej realizacja, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2(15), s. 6–11. ISSN 1689-5088.
 • Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2. Warszawa: wyd. C.H. Beck. ISBN 9788325540951.
 • Dąbrowski, S. (2012). Niezawisłość sędziów – gwarancje ustrojowe i zagrożenia, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2(15), s. 12–15. ISSN 1689-5088.
 • De Sotto, J.H. (2010). Sprawiedliwość a efektywność, przeł. K. Śledziński, Warszawa: wyd. FijoPublishing. ISBN 9788389812704.
 • Gagliardi, L. (2008). Zur Figur des iudex privatus im romischen Zivilprozess. Eine historisch-soziologische Untersuchung auf der Grundlage literarischer Quellen, „Revue Internationale du Droit d’Auteur RIDA” nr 55, s. 241–266. ISSN 0035-3515.
 • Groepl, Chr. (2014). Staatsrecht I. Staatsgrundlagen. Staatsorganisation. Verfassungsprozess mit Einfuehrung in das juristische Lernen, wyd. 6, Munchen: wyd. C.H. Beck. ISBN 9783406666100.
 • Ipsen, J. (2016). Staatsrecht I. Staatsorganisationrecht, wyd. 28, Munchen: wyd. Vahlen. ISBN 9783800652402.
 • Liva, S. (2012). Il ‘Iudex pedaneus’ nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla ‘Cognitio extra ordinem’, Milano: EDUCatt. ISBN 9788883119323. Redelbach, A., Wronkowska, S., Ziembiński, Z. (1992). Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301104260.
 • Safjan, M., Bosek, L. (2016). Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa: wyd. C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325574918.
 • Tatarkiewicz, W. (2007). Historia filozofii. Wyd. XXII. T. I: Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301144661.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7725dfb-f670-48a5-857b-2afe16731275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.