Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(64) | 168–192

Article title

Zgodność z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Content

Title variants

EN
Conformity to the Constitution of the Republic of Poland of a Deputies’ Bill on the Limitation of Conducting Business Activity by Persons Performing Public Functions

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The bill proposes to separate from persons holding state positions a subgroup consisting of the President, Marshals and Deputy Marshals of the Sejm and Senate, the Prime Minister and Deputy Prime Ministers of the Council of Ministers and Ministers, who would be obliged to disclose not only their personal and marital property, but also personal property of their spouses. In the opinion of the author, the determination of the above group may raise doubts from the point of view of the constitutional principle of equality. Objections also apply to the proposed principle of publishing address data, the information about the location of the property and the information enabling the identification of the movable property of the person submitting the declaration. Publication of such statements in the Public Information Bulletin raises serious constitutional doubts.

Year

Issue

Pages

168–192

Physical description

Contributors

 • Ekspert ds. legislacji BAS, irena.galinska-raczy@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3586-0126

References

 • 1. Bobiec A., Informacja publiczna a ochrona prywatności osób pełniących funkcje publiczne [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.
 • 2. Brzezińska A., Intercyzy – umowy małżeńskie, 2007, LEX.
 • 3. Dral A., Sytuacja prawna osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach państwowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2009, nr 1(14).
 • 4. Gajda J., Smyczyński T. [w:] System prawa prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, 2014, Legalis.
 • 5. Jabłoński M., Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych – uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, „Przegląd Prawa i Administracji, Acta UWr” 2018, t. CXIV.
 • 6. Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002.
 • 7. Janaczek K., Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i radnych – zarys problemu w kontekście jawności działania samorządu terytorialnego [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.
 • 8. Jędrejek G., Umowy majątkowe małżonków (intercyzy), 2012, Legalis.
 • 9. Juchniewicz J., Status radnego gminy [w:] Status prawny rady gminy, red. M. Chmaj, Warszawa 2012.
 • 10. Karczewski J., Stawecki T., Prywatność i jawność – ważenie zasad prawnych [w:] Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, red. A. Mednis, Warszawa 2016.
 • 11. Koroluk S., Glosa do wyroku SN I PK 107/02, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 3.
 • 12. Kosiński J., Analiza obowiązujących przepisów antykorupcyjnych z wykazaniem mankamentów prawnych [w:] Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, cz. I, red. J. Kosiński, A. Koman, Warszawa 2011.
 • 13. Laskowska M., Prawo do informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne a ich prawo do ochrony prawnej życia prywatnego. Refleksje na tle orzecznictwa TK [w:] Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Gardocka, Warszawa 2008.
 • 14. Łukasiewicz J.M. [w:] Grobel S., Łukasiewicz R., Wiktor J., Instytucje prawa rodzinnego, 2014, LEX.
 • 15. Łukasiewicz J.M., Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym, 2018, Legalis.
 • 16. Piotrowski R., Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jako wartości konstytucyjne [w:] Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, red. A. Mednis, Warszawa 2016.
 • 17. Rzetecka-Gil A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, 2009, LEX.
 • 18. Sibiga G., Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 11.
 • 19. Sokołowski T., Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych, 2013, LEX.
 • 20. Stelina J., Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa, Warszawa 2016.
 • 21. Uliasz J., Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 3.
 • 22. Wild M. [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d77bd1ac-bb44-4994-b8ed-ceb4f7dddd7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.