PL EN


2015 | 288 | 54-58, 109-113
Article title

O nieprzewidywalności zachowań w ruchu drogowym. Kilka refleksji

Content
Title variants
EN
The unpredictability of behaviour in traffic, Some reflections
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wypadek drogowy jest zdarzeniem nieprzewidywalnym, chociaż może być zawiniony w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, czyli normy ogólnej wskazanej w art. 177 & 1 kk, czy szczegółowych reguł określonych w Prawie o ruchu drogowym. Jego istotną przyczyną mogą być również absolutnie nieprzewidywalne, odbiegające od modelowych, zachowania uczestników ruchu. To one mogą wprowadzać w błąd innych, którym z formalnego punktu widzenia zarzucono, przykładowo, nieustąpienie pierwszeństwa, zajechanie drogi, niezachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do wyznaczonych przejść czy innych niebezpiecznych miejsc. Ocena zachowań niemodelowych, wprowadzających w błąd, wielokrotnie umyka uwadze organów ścigania czy sądów. Duży udział mają w tym również biegli ds. ruchu i techniki samochodowej, którzy w swoich opiniach dokonują ocen prawnych, zwłaszcza możliwości i powinności przewidzenia. To zagadnienie stricte dogmatyczne, nienależące do ich kompetencji.
EN
A traffic accident is an unpredictable event, although it may be committed as a result of non-compliance with safety rules, i.e. the generał standard specified in Art. 177 & 1 of the Penal Codę, or the detailed rules set out in the Law on Road Traffic. Its important cause can also be absolutely unpredictable, deviating from the model behaviour of participants of traffic. They can mislead on another, which from a formal point of view is chargeable, for example, not yielding priority, cutting off traffic, failure to comply with particular caution when approaching the designated crossing points or other dangerous places. Rating non-model, misleading behaviour, repeatedly escapes the attention of law enforcement or the courts. A large part in this is also shared by expert witnesses in traffic and automobile technology, who in their opinions carry out legał assessments, especially the opportunities and obligations. This is an issue strictly dogmatic, not belonging to their competence.
Year
Issue
288
Pages
54-58, 109-113
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d77de786-066e-41f4-b5f4-1a9a785811bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.