Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 21 | 96-113

Article title

Teologia biopolityczna Giorgio Agambena

Authors

Content

Title variants

EN
Giorgio Agamben's biopolitical theology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest przedstawienie teorii biopolityki Giorgio Agambena, umieszczonej w kontekście relacji pomiędzy logiką suwerennej władzy i „nagim życiem”. Pierwsza część rozprawy zakreśla podstawy myśli politycznej włoskiego filozofa i, w nawiązaniu do idei suwerenności Carla Schmitta, dotyka problemu zdefiniowania kategorii stanu wyjątkowego. Według Agambena zasada suwerenności będzie skonstruowana na włączającym wykluczeniu nagiego życia, które reprezentuje homo sacer, jako ten, kto może być zabity, ale nie może być złożony w ofierze. Będzie to centralna figura myśli Agambena i zarazem temat kolejnej części poniższej pracy. Zgodnie z koncepcją autora Profanacji, postać homo sacer, jako wyrzucona tak poza prawo świeckie, jak i sakralne, osiąga swoją najwyższą formę w nazistowskim obozie koncentracyjnym, który stanowi przestrzeń działania legalnej władzy, gdzie żadne prawo nie istnieje. W ostatniej części rozprawy będziemy bronić tezy Agambena, iż obóz uobecnia przestrzeń stanu wyjątkowego i stanowi jednocześnie paradygmat zachodniej biopolityki.
EN
The aim of this paper is to present Giorgio Agamben's biopolitical theory in the context of the relationship between the logic of sovereignty and 'bare life'. The first part of the paper presents the foundations of his political thought and, in connection with Carl Schmitt's idea of sovereignty, considers the problem of defining the category of the state of emergency. According to Agamben the principle of sovereignty is constructed on the integrating exclusion of bare life, which is represented by the homo sacer, as one who may be killed but cannot be sacrificed. This will be the central figure of Agamben's thought and also the topic of the next part of this paper. According to the author of Profanation, the figure of the homo sacer as excluded from both secular and sacred law, reaches its highest form in the Nazi concentration camp, which is the space of legal authority where no law exists. In the last part of the paper we will argue in favor of Agamben, that the camp represents a state of emergency and also constitutes a paradigm of western biopolitics.

Keywords

Journal

Year

Issue

21

Pages

96-113

Physical description

Contributors

author

References

 • Agamben [2006] – G. Agamben, Profanacje, przeł. M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2006.
 • Agamben [2008 a] – G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz; archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2008.
 • Agamben [2008 b] – G. Agamben, Homo sacer; suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Agamben [2008 c] – G. Agamben, Wspólnota, która nadchodzi, przeł. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2008.
 • Balibar [2007] – É. Balibar, Trwoga mas. Polityka i filozofia przed Marksem i po Marksie, przeł. A. Staroń, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2007.
 • Charkiewicz [2007 a] – E. Charkiewicz, Aneks. Michaela Foucault analityka władzy, [w:] Zniewolony umysł 2. Neoliberalizm i jego krytyki, pod red. E. Majewskiej i J. Sowy, Wyd. Ha!art, Kraków 2007.
 • Charkiewicz [2007 b] – E. Charkiewicz, Od komunizmu do neoliberalizmu. Technologie transformacji, [w:] Zniewolony umysł 2. Neoliberalizm i jego krytyki, pod red. E. Majewskiej i J. Sowy, Wyd. Ha!art, Kraków 2007.
 • Davis [2008] – M. Davis, Planeta slumsów, „Le Monde diplomatique – edycja polska”, (28) 2008, s. 16-17.
 • Foucault [1998] – M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa; wykłady w Collège de France, 1976, przeł. M. Kowalska, Wyd. KR, Warszawa 1998.
 • Foucault [1999] – M. Foucault, Narodziny kliniki, przeł. P. Pieniążek, Wyd. KR, Warszawa 1999.
 • Green [1990] – A. Green, Le folie privée. Psychoanalyse des caslimites, Editions Gallimard, Paris 1990.
 • Grotius [1957] – H. Grotius, O prawie wojny i pokoju: trzy księgi, w których znajdują wyjaśnienie prawo natury i prawo narodów a także główne zasady prawa publicznego; z jęz. łac. przeł., wstępem i przypisami opatrzył R. Bierzanek, PWN, Warszawa 1957.
 • Horkheimer, Adorno [1994] – M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowiem opatrzył M. J. Siemek, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1994.
 • Kantorowicz [2007] – E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, z jęz. angielskiego tłum. M. Michalski i A. Krawiec, red. naukowy wyd. polskiego J. Strzelczyk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Lemke [2001] – T. Lemke, The Birth of Biopolitics. Michael Foucault’s Lecture on Neoliberal Governmentiality, „Economy and Society”, (30/2) 2001, s. 190-207.
 • Majewska [2007] – E. Majewska, W kwestii migracji – nowe formy zarządzania ludźmi [w:] Zniewolony umysł 2. Neoliberalizm i jego krytyki, pod red. E. Majewskiej i J. Sowy, Wyd. Ha!art, Kraków 2007.
 • Rose [1999] – N. Rose, Powers of Freedom. Reframing Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • Rousseau [2007] – J.-J. Rousseau, Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2007.
 • Schmitt [2000] – C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, wybór, przekład i wstęp M. A. Cichocki, Wyd. Znak, Kraków 2000.
 • Schmitt [2008] – C. Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa; sens i niepowodzenie politycznego symbolu, przeł. M. Falkowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Siemek [1994] – M. Siemek, Posłowie do wydania polskiego. Rozum między światłem i cieniem oświecenia, [w:] M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowiem opatrzył M.J. Siemek, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1994.
 • Sloterdijk [2003] – P. Sloterdijk, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, przeł. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2003.
 • Sloterdijk [2006] – P. Sloterdijk, Zorn und Zeit, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2006.
 • Święckowska [2008] – T. Święckowska, Frontex - bat na imigrantów, „Le Monde diplomatique – edycja polska”, (29) 2008, s. 24.
 • Žižek [2008] – S. Žižek, W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7879f93-2f22-4b52-a7b0-9be4a851fcf5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.