PL EN


2017 | 2(44) | 110-127
Article title

Referendum konstytucyjne we Włoszech. Jak głosowanie ludowe wpływa na system polityczny państwa?

Title variants
EN
Constitutional referendum in Italy. How people’s vote influence the political system?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia wpływ referendum konstytucyjnego na system polityczny Włoch. We Włoszech przeprowadzono trzy referenda konstytucyjne w 2001, 2006 i 2016 roku. Wszystkie referenda rozpisane zostały przez ugrupowania rządzące, ale tylko pierwsze z nich zakończyło się sukcesem. W kolejny referendach propozycje refom konstytucyjnych zostały odrzucone przez społeczeństwo. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, że referendum przekształcało się w plebiscyt popularności rządu, a wyniki głosowania ludowego zależały od poparcia lub jego braku dla rządzących. Dla wyjaśnienia problemów badawczych zastosowano metodę dogmatyczną i komparatystyczną. Ta pierwsza pozwoli na analizę instytucji referendum w systemie prawno-konstytucyjnym Włoch. Z kolei metoda porównawcza wyjaśni różnice w wynikach referendum ze szczególnym uwzględnieniem podziału geograficznego kraju
EN
This article analyses the impact of constitutional referendums on the political system in Italy. There were three constitutional referendums conducted in 2001, 2006 and 2016. All of them have been organised by the ruling parties, however, only the first one was successful. In the subsequent referendums, the proposals for amending the constitution have been rejected by voters. The article finds that lack of public support for the government resulted in voting „no” in the referendum.
Year
Issue
Pages
110-127
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
References
 • AUER Andreas (1995), Constitutional justice and democracy by referendum, „Science and technique of democracy” nr 14.
 • BARTOLE Sergio (2007), Ciągłość i zmiana konstytucji Republiki Włoskiej”, „Przegląd Sejmowy” 6(83).
 • BEDOCK Camille (2014), Referendums on the reform of political institutions: a comparison of France, Italy and Ireland before and after the start of the crisis, ECPR General Conference 2014, University of Glasgow, 3-6 September 2014, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/107167ec-62fb-44ec-b751-8b054a37ba2a.pdf (9.12.2016).
 • BOKSZCZANIN Izolda (2003), Referendum we Włoszech, w: Eugeniusz Zieliński, Izolda Bokszczanin, Jacek Zieliński (red.), Referendum w państwach Europy, Warszawa.
 • BOKSZCZANIN Izolda (2007), Proces decentralizacji w Republice Włoskiej, „Przegląd Sejmowy” 6(83).
 • BULL Martin, NEWELL James (2005), Italian Politics. Adjustment under Duress, Cambridge.
 • BULL Martin, PASQUINO Gianfranco (2009), A Long Quest in Vain: Institutional Reforms in Italy, w: Martin Bull, Martin Rhodes (red.), Italy – A Contested Polity, London and New York.
 • BUTLER David, RANNEY Austin (1994), Theory, w: David Butler, Austin Ranney (red.), Referendums around the World. The Growinmg Use of Direct Democracy, Washington.
 • CODOGNO Lorenzo (2016), Italy’s Constitutional Referendum: Mapping Possible Political Scenarios, „School of European Political Economy” http://sep.luiss.it/sites/sep.luiss.it/files/Codogno_09232016.pdf (2.12.2016).
 • DONOVAN Mark, ONOFRI Paolo (2008), Introduction: Instability, Anti-Politics, and Frustrated Aspirations for Change, w: Mark Donovan, Paolo Onofri (red.), Italian Politics. Frustrated Aspirations for Change, New York-Oxford.
 • GACA Andrzej, WITKOWSKI Zbigniew (2012), Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń.
 • GINSBORG Paul (1996), Explaining Italy’s crisis, w: Stephen Gundle, Simon Parker (red.), The New Italian Republic. From the Fall of the Berlin Wall to Berlusconi, London and New York.
 • GALLAGHER Michael, ULERI P.V. (eds.) (1996), The Referendum Experience in Europe, Basingstoke.
 • KEATING Michael (2009), Second Round Reform. Devolution and constitutional reform in the United Kingdom, Spain and Italy, LSE ‘Europe in Question’ Discussion Paper Series, nr 15.
 • KEATING Michael, WILSON Alex (2010), Federealism and Decentralisation in Italy, PSA Conference, Edinburgh, March-April 2010, http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/294/Federalism%20and%20Decentralisation%20in%20Italy%20(Michael%20Keating%20and%20Alex%20Wilson).pdf (3.12.2016).
 • KOBACH Kris W. (1993), The Referendum. Direct Democracy in Switzerland, Dartmouth.
 • KONSTYTUCJA Republiki Włoskiej z 27 grudnia 1947 r. (2007), tłum. Zbigniew Witkowski, Warszawa.
 • KUŻELEWSKA Elżbieta (2006), Referendum w procesie integracji europejskiej, Warszawa.
 • KUŻELEWSKA Elżbieta (2011), Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa, Warszawa.
 • LORENCKA Małgorzata (2016), Zasady podziału władzy we Włoszech, w: Sabina Grabowska, Radosław Grabowski (red.), Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1, Rzeszów.
 • MACHELSKI Zbigniew (2010), System polityczny Włoch, Warszawa.
 • MARCZEWSKA-RYTKO Maria (2001), Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin.
 • MARIOTTI Claudia (2011), Berlusconism: Some Empirical Research, „Bulletin of Italian Politics” vol. 3(1), http://www.gla.ac.uk/media/media_210758_en.pdf (2.12.2016).
 • MISIUDA-REWERA Witold (2014), Regionalne kultury mniejszości językowych w prawie autonomii terytorialnych we Włoszech, w: Jan Iwanek, Robert Radek (red.), Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, tom 2, Toruń.
 • MUSIAŁ-KARG Magdalena (2008), Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń.
 • ORŁOWSKI Wojciech, SKRZYDŁO Wiesław (2010), Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, (w:) Wiesław Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych, Lublin.
 • PINELLI Cesare (2016), The 1948 Italian Constitutiona and the 2006 Referendum, http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/sites/default/files/docenti/pinelli/italian-constitution-2006-referendum.pdf (30.11.2016).
 • PODOLAK Małgorzata (2014), Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i wschodniej (1989-2012), Lublin.
 • RACHWAŁ Marcin (2010), Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • RIVOSECCHI Guido (2007), Reformy instytucjonalne i system dwuizbowy we Włoszech, „Przegląd Sejmowy” 6(83).
 • SUKSI Marku (1993), Bringing in the People. A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, Dodrecht-Boston-London.
 • SUSZYCKA-JASCH Magdalena, WAWRZYNIAK Jan (2007), O próbie rewizji konstytucji Republiki Italii, ”Państwo i Prawo” 6(736).
 • USTAWA konstytucyjna nr 3 z 18 października 2001 r. Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, „Gazzetta Ufficiale”, nr 248, z 24 października 2001 r.
 • USTAWA o referendum ogólnokrajowym z 1970 r. Law No. 352 of May 25, 1970.
 • VERGOTTINI de Giuseppe (2007), Geneza i ewolucja konstytucji Republiki Włoskiej, „Przegląd Sejmowy” 6(83).
 • WAWRZYNIAK Jan (2007), Reformy instytucjonalne we Włoszech, „Przegląd Sejmowy” 6(83).
 • WITKOWSKI Zbigniew (2000), System konstytucyjny Włoch, Warszawa.
 • WITKOWSKI Zbigniew (2007), Konstytucja Republiki Włoskiej z 1947 r. (w sześćdziesiątą rocznicę jej uchwalenia, „Przegląd Sejmowy” 6(83).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d789cf4f-bc91-4095-8f82-121e09bb03d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.