Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 4 | 293-302

Article title

Wpływ laryngektomii na relacje intymne małżonków – badania pilotażowe

Content

Title variants

Effect of laryngectomy on the intimate relations of the spouses – pilot study

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nowotwory głowy i szyi są w obecnych czasach jedną z grup, w których zachorowalność niepokojąco wzrasta. Dane z 2012 r. wykazują, że w Polsce na raka krtani zachorowało 2657 osób, z czego 2341 to mężczyźni. Nowotwory głowy i szyi występują najczęściej u osób po 45 r.ż. Występują także prawie 5x częściej u mężczyzn niż u kobiet. Najczęściej są to nowotwory płaskonabłonkowe charakteryzujące się wysoką złośliwością. Jednymi z głównych przyczyn zachorowań na nowotwory płaskonabłonkowe w obrębie głowy i szyi są czynniki kancerogenne znajdujące się w dymie papierosowym. Innymi czynnikami są nadużywanie alkoholu wysokoprocentowego, nieodpowiednia higiena jamy ustnej, jak również mechaniczne drażnienie błon śluzowych. Niektóre nowotwory w obrębie głowy i szyi mogą mieć również podłoże wirusowe. Kliniczny przebieg nowotworu krtani zależy głównie od jego lokalizacji. Najczęstszym jednak postępowaniem leczniczym jest zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu krtani. Zabieg ten jest nie tylko ingerencją w życie pacjenta, ale również zaburza dotychczasowe funkcjonowanie rodziny, jako podstawowej komórki życia społecznego. Zmiany zachodzą w myśleniu, uczuciach oraz w działaniu samego chorego, jak i członków rodziny. Negatywne skutki obejmują sferę psychiczną oraz fizyczną. Biorąc pod uwagę zmiany w wyglądzie pacjenta oraz jego sposobie komunikacji, dochodzi do zaburzeń również w sferze intymnej. Przeprowadzono ankietę, której wyniki wykazały, że u pacjentów będących członkami Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu w Opolu nie zaszły zmiany w relacji między partnerami. Zmieniło się jednak podejście do stosunków intymnych. Dlatego warto przeprowadzić ankiety na większej liczbie pacjentów, aby móc stwierdzić, czy usunięcie krtani faktycznie nie ma wpływu na okazywanie uczuć w związku i czy ma to jednak wpływ na relacje intymne partnerów. Jednakże biorąc pod uwagę małą grupę badawczą, wysunięte wnioski są wnioskami wstępnymi. Badania cały czas są w trakcie. Biorą w nich udział pacjenci Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu w Opolu.
EN
Neoplasms of the head and neck are at the present time one of the groups where the incidence is increasing alarmingly. Data from 2012 show that in Poland, 2,657 persons suffered from laryngeal cancer, 2,341 of whom were men. Head and neck tumors are most common in people over 45 years of age. They are also nearly 5x more common in men than in women. Most are squamous cell tumors with high malignancy. One of the main causes of squamous cell cancers of the head and neck are carcinogens found in cigarette smoke. Other factors include the abuse of liquor, poor oral hygiene, as well as mechanical irritation of the mucous membranes. Some cancers of the head and neck may also have a viral substrate. Larynx cancer clinical course varies depending on the location. The most common therapeutic procedure, however, is a surgical procedure involving the removal of the larynx. This treatment is not only interference in the life of the patient but it also interferes with the current functioning of the family as the basic cell of society. Changes occur in thinking, feelings and action of the patient and family members. Negative effects include mental and physical realm. Taking into account the changes in the appearance of the patient and his mode of communication disorders also occur in the sphere of intimacy. There was a survey conducted, the results of which indicated that patients who are members of the Association of Success Embassy in Opole, showed no changes in the relationship between the partners. That changed, however, the approach to intimate relationships. Therefore, it is worth carrying out the survey on a larger number of patients to be able to determine whether the removal of the larynx actually has no effect on displays of affection in a relationship and whether this has an impact on the intimate relationship of partners. However, given the small number of research and advanced applications , are the initial applications . Research all the time are in the process . They feature some of the patients Success Embassy Association in Opole.

Journal

Year

Issue

4

Pages

293-302

Physical description

Contributors

 • Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu, WCM w Opolu

References

 • Budziszewska K.B., Piusińska-Macoch R., Sułek K., Stępień A., Psychologiczne problemy rodziny pacjentów z chorobami nowotworowymi krwi w koncepcji systemowej, „Acta Haematologica Polonica” 2005, 36 (3), 317–325.
 • Deptała A., Onkologia w praktyce, Warszawa 2007, 147–161.
 • Gillison M.L., Koch W.M., Evidence for a causal association between human papillomavirus and a subset of head and neck cancers, “Journal of the National Cancer Institute” 2000, 92 (9), 709–720.
 • Gapik L., Kosmala J., Wpływ choroby nowotworowej na sytuację rodzinną i relacje partnerskie pacjentek, „Seksuologia Polska” 2004, 2 (1), 25–29.
 • International Agency for Research on Cancer, Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012, http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx (15.09.2014 r.).
 • International Agency for Research on Cancer, Laryngeal cancer, http://eco.iarc.fr/eucan/Cancer.aspx?Cancer=17 (15.09.2014 r.).
 • Kawecki A., Nawrocki S., Golusiński W., Grzesiakowska U., Jassem J., Krajewski R., Olszewski W., Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi, w: M. Krzakowski, K. Warzocha, Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Gdańsk 2013, 19–23.
 • Krzakowski M, Kawecki A., Nowotwory złośliwe. Postępowanie wielodyscyplinarne. Leczenie systemowe, chirurgia, radioterapia, t. 1, Lublin 2012, 21–29.
 • Marszałek S., Pawlak A., Golusińska B., Majchrzycki M., Kordylewska M., Golusiński P., Pazdrowski J., Łuczewski Ł., Manualny drenaż limfatyczny u chorych z obrzękiem limfatycznym po operacjach węzłowych na szyi, „Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS”, 2013, 2, 23–28.
 • Pawlęga J., Obecne możliwości zmniejszenia ryzyka zgonu na nowotwory głowy i szyi, „Otolaryngologia Polska” 1998, 52, 199–202.
 • Hossfeld D.K., Sherman C.D., Love R.R., Bosch F.X. (red.), Podręcznik onkologii klinicznej, Warszawa – Kraków 1994, 218.
 • Steensma D.P., Why me?, “Journal of Clinical Oncology”, 2003, 21, 64–66.
 • Flynn K.E., Jeffrey D.D., Keefe F.J., Porter L.S., Shelby R.A., Fawzy M.R., Gosselin T.K., Reeve B.B., Weinfurt K.P., Sexual functioning along the cancer continuum: focus group results from the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS®), “Psycho-Oncology” 2011, 20, 378–386.
 • Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku, Warszawa 2012, 13–80.
 • Zielazny P., Zarzeczna-Baran M., Wojtecka A., System rodzinny a nowotwór – wybrane zagadnienia, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, 19, 439–444.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d78f1889-9d05-4724-aea5-e8dc38b06233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.