Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 217-227

Article title

Marketing Research Industry in Ukraine

Authors

Content

Title variants

PL
Branża badań marketingowych na Ukrainie
RU
Индустрия маркетинговых исследований в Украине

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki badania rynku badań marketingowych na Ukrainie, prowadzone w sposób ciągły przez 10 lat. Ukazują one podstawowe trendy oraz właściwości prowadzenia badań w warunkach kryzysu. Temat jest aktualny, ponieważ istnieje potrzeba rozwijania branży badawczej w nowych niepodległych państwach. Coroczne dane na temat rozwoju rynku badań umożliwiają dokonanie analizy ogólnych tendencji na rynku, identyfikację głównych problemów i sposobów ich rozwiązywania dla rozwoju całego rynku, jak również poszczególnych firm. Stwarza to podstawy do omówienia tendencji rynkowych ukraińskiego rynku badań marketingowych. Celem publikacji jest pokazanie głównych stadiów rozwoju rynku badań marketingowych na Ukrainie i czynników, które firmy powinny brać pod uwagę przy rozwoju swych działań gospodarczych. Przedmiotem badań są firmy badań marketingowych działające na Ukrainie. Badanie analizuje system rynku badań marketingowych oraz istniejące powiązania i wzajemną zależność, główne trendy na rynku badań.
EN
The article presents the results of market research marketing research in Ukraine that has been carried out continuously for 10 years. It shows the key market trends and peculiarities of conducting research in crisis conditions. This topic is actuality because it is needed to develop the research industry in the new independent states. Annual data about research market development enable to analyse general market trends, find out main problems and ways of their solving for development of the whole market as well as for individual companies. This article deals with results of research conducted during 10 years. This gives reasoning to discuss market trends of the Ukrainian marketing research market. An aim of this publication is to show the main stages of the marketing research market development in Ukraine and factors that companies need to consider when they develop their businesses. The object of the research is marketing research companies, working in Ukraine. The research analyses the system of marketing research market, the existing connections and mutual dependence, main trends of the research market.
RU
Статья представляет результаты изучения рынка маркетинговых исследований в Украине, проводимого постоянно в течение 10 лет. Она указывает основные тенденции на рынке и особенности проведения исследований в кризисных условиях. Эта тема актуальна, так как нужно развивать индустрию исследований в новых независимых государствах. Ежегодные данные о развитии рынка исследований дают возможность провести анализ общих рыночных тенденций, выявить основные проблемы и пути их решения для развития рынка в целом, а также отдельных компаний. Статья представляет результаты исследований, проводимых в течение 10 лет, что дает основания для обсуждения рыночных тенденций на украинском рынке маркетинговых исследований. Цель настоящей публикации – указать основные этапы развития рынка маркетинговых исследований в Украине и факторы, которые должны учитывать компании, когда они развивают свою экономическую деятельность. Предметом изучения являются компании по проведению маркетинговых исследований, работающие в Украине. Изучение проводит анализ системы рынка маркетинговых исследований и существующих связей, взаимозависимостей, основных трендов на рынке исследований.

Contributors

author
  • National Representative of ESOMAR in Ukraine

References

  • http://itk.ua/ru/press/item/id/641. [access: 01.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d79b469b-444e-43f2-90a5-28b8d9506e1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.