Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 12 | 343-359

Article title

Wyzwania przemian cywilizacyjnych w państwach Morza Bałtyckiego

Content

Title variants

EN
Challenges of change of civilization in the Baltic Sea states

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The study indicates that the regionalism of the Baltic Sea states is a vision and a political declaration, established by the institutions of the European Union. The strengthening of regionalism is not a foreign policy priority of the Baltic Sea states. The trends towards fulfilling the political formula "Dominium MarisBaltici" are not revealed, but they are in favour of strengthening security and cooperation in the world space. Cultural and civilizing identity of 10 states of the Baltic Sea is very diverse. In the process of its integration, the creation of syncretic order, an important role is played by a scientific and technical progress, international legal solutions and education oriented towards awareness of the directions of development of modern civilization. The pace of today's civilisation changes, including a focus on generating a participating unit, as an entity that generates the image of the cultural life causes weakening of the value of local, regional, state, and at the same time causes the unification of human life; an important force shaping this reality is a scientific and technical progress, the all-powerful technifi-cation of a cultural life.

Year

Volume

12

Pages

343-359

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Baturo R., Norwegia, [w:] Współczesna Skandynawia, red. L. Szumna, Warszawa 1974.
 • Błaszczyk G., Litwa współczesna, Warszawa – Poznań 1992.
 • Bobryk A., Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987–1997, Toruń 2005.
 • Bukowiecka H., Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego, Toruń 2012.
 • Chełminiak M., Obwód Kaliningradzki FR w Europie, Rosyjska enklawa w no-wym międzynarodowym ładzie politycznym, Toruń 2009.
 • Chodubski A., Dziedzictwo przeszłości słowiańskiej a cywilizacja zachodnia, [w:] Dialog europejski Zachód – Wschód. Kultura – Polityka – Społeczeństwo, red. J. Kmieciński, A. Stępień-Kuczyńska, Łódź 2007.
 • Chodubski A., Europa Środkowo-Wschodnia wobec integracji i dezintegracji cywilizacyjnej świata, [w:] Na gruzach imperium. W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski, Łódź 2012.
 • Chodubski A., Europejska uniwersalizacja kulturowa a współczesny proces glo-balizacji świata, [w:] Tożsamość europejska – wielokulturowość – globaliza-cja, red. A. Sepkowski, E. Ponczek, Włocławek 2007.
 • Chodubski A., Idea liberalizmu w warunkach unifikacji i dywersyfikacji świata, [w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, red. T. Godlewski, D. G. Karnowska, Toruń 2006.
 • Chodubski A., Kresy jako specyficzna wartość cywilizacyjna, [w:] Kultura po-granicza. Pogranicze kultur, red. A. Bobryk, Siedlce – Pułtusk 2005.
 • Chodubski A., Odrębność dziedzictwa kulturowo-cywilizacyjnego Rosji, [w:] Drogi i bezdroża ku demokracji. Przemiany polityczne w Europie post-komunistycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005.
 • Denkiewicz-Szczepaniak E., Norwegia na drodze dylematów i przemian 1945–1949, Toruń 1992.
 • Dośpiał-Borysiak K., Role Unii Europejskiej w regionie Morza Bałtyckiego, [w:] Unia Europejska na rozdrożu. Wybrane problemy, red. A. Adamczyk, Poznań 2008.
 • Eberhardt E., Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1997.
 • Frankiewicz J., Helsińskie ABC, Warszawa 1977.
 • Gelberg L., Problemy prawne współpracy państw bałtyckich, Wrocław – War-szawa – Kraków – Gdańsk 1976.
 • Gołembski F., Cywilizacja europejska, Warszawa 2012.
 • Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 • Integracja europejska. Wstęp, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2006.
 • Kiwerska J., Koszel B., Tomczak M., Żerko S., Polityka zagraniczna zjednoczo-nych Niemiec, Poznań 2011.
 • Klinga M., Bałtycki świat, Helsinki 1998.
 • Kosiarski J., Niemieckie koncepcje Unii Europejskiej (Wybrane wątki), [w:] Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Warszawa 2002.
 • Kotowicz W., Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Toruń 2012.
 • Later-Chodyłowa E., Polonia w Finlandii, [w:] Polonia w Europie, red. B. Szy-dłowska-Cegłowska, Poznań 1992.
 • Leksykon państw świata 94/95. Raport o stanie 192 państw świata, red. M. B. Michalik, Warszawa 1994.
 • Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.
 • Łosowski P., Stosunki polsko-estońskie 1918–1939, Gdańsk 1992.
 • Modzelewski T., Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarun-kowania współpracy transgranicznej, Olsztyn 2006.
 • Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.
 • Niemcy w integrującej się Europie XX wieku, red. M. Giedrojć, M. Miecz-kowska, J. Mieczkowski, D. Rdzanek, Toruń 2005.
 • Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, W. M. Góralski, Warszawa 1999.
 • Olszewski E., Polacy w Norwegii 1940–2010, Toruń 2012.
 • Piskozub A., Polska w cywilizacji zachodniej, Gdańsk 1995.
 • Polacy w Estonii, red. E. Walewander, Lublin 1998.
 • Polacy w Skandynawii, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, red. A. Żukowski, Olsztyn 2004.
 • Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej, red. Z. Mazur, Poznań 1996.
 • Rossa-Kilian D., Region Morza Bałtyckiego obszarem rozwoju i współpracy w świetle dokumentów, Toruń 2009.
 • Sidorkiewicz K., Między demokracją a buntem. Działalność polityczna i samorządowa Polaka w Republice Litewskiej (1988–2011), Elbląg 2011.
 • Skalski E., Dania, [w:] Współczesna Skandynawia, red. L. Szumna, Warszawa 1974.
 • Skrzypek A., Związek Bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919–1925, Warszawa 1972.
 • Solarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989–2009, Katowice 2010.
 • Srebrakowski A., Polacy w Litewskiej SRR 1944–1989, Toruń 2000.
 • Stankiewicz W., Kaliningrad w obliczu rozszerzenia Unii Europejskiej, [w:] Eu-ropejskie dylematy i wyzwania, red. S. Wojciechowski, Poznań 2004.
 • Stankiewicz W. M., Wektory rozwoju współczesnej rzeczywistości międzynaro-dowej a siła niektórych zagrożeń patologicznych, Gdańsk 2012.
 • Szwecja – Polska we wspólnej Europie, red. J. Nicklasson-Młynarska, Warszawa 2001.
 • Wkład Polski w proces integracji europejskiej, red. J. Knopek, W. Popioł, Koszalin 2011.
 • Zacher L. W., Gry o przyszłe światy, Warszawa 2006.
 • Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.
 • Żukowski A., Rola Polski w Północnym i Wschodnim Wymiarze polityki Unii Europejskiej – relacje z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, [w:] O miejsce w Europie ojczyzn, red. A. Taborski, Olsztyn 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7a617bb-d605-4ce5-9fe2-e82c73484685
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.