Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(11) |

Article title

Interdyscyplinarny charakter pielęgniarstwa

Content

Title variants

EN
Interdisciplinary character of nursing

Languages of publication

Abstracts

Podstawą do zrozumienia złożoności współczesnego pielęgniarstwa jest poznanie tendencji rozwojowych związanych z pojęciem zdrowia i pojęciem opieki. Uwarunkowania zdrowia i rozwoju człowieka skutkują wykroczeniem poza kryteria medyczne. Profesjonalizm zawodowy wymaga od pielęgniarki /pielęgniarza szerokiego przygotowania do świadczenia pomocy jednostce, grupie, społeczności, korzystając z najnowszych praktyk i teorii naukowych. Konieczne staje się zapewnienie pacjentom /podopiecznym / klientom takiej pomocy, która pozwoli na kształtowanie postaw zdrowotnych i odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich. Świadczenia pielęgniarskie realizowane poprzez rozpoznanie warunków i potrzeb zdrowotnych, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, sprawowanie opieki wymagają uwzględnienia aspektów społecznych, kulturowych, ekonomicznych i wielu innych. Proces pielęgnowania wymaga stosowania naukowych metod identyfikacji i zaspokajania potrzeb zdrowotnych oraz korzystania z dorobku innych nauk i praktyk zawodowych. Współczesna praktyka zawodowa wskazuje na konieczność posiadania szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, adekwatnej do podejmowanych interwencji pielęgniarskich, posiadanych umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych oraz umiejętności korzystania z tej wiedzy
EN
The basis for understanding the complexity of modern nursing is the understanding of the developmental tendencies connected with the notion of health and the notion of care. The determinants of human health and development result in the transgression of medical criteria. Occupational professionalism requires from nurses a wide preparation to render help to individuals, groups, communities using the latest practice and scientific theories. It becomes necessary to provide the patients/charges/customers with such help Interdyscyplinarny charakter pielęgniarstwa 20 which will allow them to foster health behaviour and responsibility for health of their own and of their relatives. Nursing ministrations implemented through identification of health conditions and needs, determining care problems or providing care involve considering social, cultural, economic, and many other aspects. The process of nursing requires employing scientific methods of identification, fulfilling health needs and using the achievements of other branches of science and professional practices. Contemporary professional practice in nursing indicates the necessity of having a broad interdisciplinary knowledge, adequate to the undertaken nursing interventions as well as both having the psychosocial and communicative skills and the skills to use this knowledge.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7a7380f-7cbd-4738-8263-27590d0e8e89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.