Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(44) | 173-185

Article title

Identification of Statistical Relations between Tax Policies in Voivodship Capitals and Local Housing Market Development

Title variants

PL
Identyfikacja statystycznych zależności pomiędzy polityką podatkową miast wojewódzkich a rozwojem rynków nieruchomości mieszkaniowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The authors seek the correlations between local council policies concerning residential property taxation and the growth of local housing markets in voivodship capitals in 2007–2013. The first part of the paper contains the analysis of the dynamics of changes in local property taxes followed by the evaluation of the development levels of local housing markets and their linear ordering by means of the property market development indicator. Then, in order to capture the similarities and identify trends on the local housing markets, the cities were classified into homogenous clusters. In the last stage of the analysis the authors evaluated the relevance of property tax rates adopted locally on the growth of local housing markets. The study results showed no statistically relevant correlation between the analysed phenomena — i.e., no effect of the local property tax rates on the decisons made by investors on the local housing markets.
PL
W artykule poszukiwano zależności pomiędzy prowadzoną przez władze lokalne polityką podatkową w zakresie podatku od nieruchomości mieszkaniowych a rozwojem rynków mieszkaniowych w miastach wojewódzkich w latach 2007–2013. W pierwszej części artykułu dokonano analizy dynamiki zmian wysokości uchwalanych stawek podatku od nieruchomości. Następnie dokonano oceny poziomu rozwoju rynków mieszkaniowych oraz uporządkowania liniowego przy wykorzystaniu względnego współczynnika poziomu rozwoju. Z kolei, w celu uchwycenia zbieżności oraz jednakowych tendencji na rynkach mieszkaniowych pogrupowano miasta w grupy jednorodne. Ostatnim etapem analizy była ocena istotność wpływu wysokości uchwalanych stawek podatku od nieruchomości mieszkaniowych na rozwój rynków mieszkaniowych. Uzyskane wyniki wykazały brak statystycznie istotnej zależności pomiędzy badanymi zjawiskami tzn. brak wpływu wysokości uchwalonych przez rady miast wysokości stawek na podejmowane przez inwestorów decyzje na rynku mieszkaniowym.

Contributors

 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Koszalin University of Technology

References

 • Belniak, S. 2008. “Makroekonomiczne uwarunkowania rynku mieszkaniowego w Polsce.” Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (792):5–18.
 • Bitner, M., E. Chojna-Duch, M. Grzybowski, E. Kornberger-Sokołowska, and M. Supera-Markowska. 2011. Prawo finansowe. Tom I. Finanse publiczne. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
 • Chojna-Duch, E. 2007. Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Domański, R. 2006. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Etel, L. 2008. Prawo podatkowe. 2nd ed. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Foryś, I. 2011. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gawron, H. 2011. Analiza rynku nieruchomości. 2nd. ed. Materiały Dydaktyczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Gdakowicz, A., and J. Hozer. 2012. “Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych.” Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości no. 20 (1):123–134.
 • Hyman, D.N. 1999. Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy. 6th ed. The Dryden Press Series in Finance. Fort Worth: Dryden Press.
 • Kałkowski, L. 2001. Rynek nieruchomości w Polsce, Nieruchomości — Gospodarowanie Przestrzenią Rynek Nieruchomości. Warszawa: “Twigger.”
 • Kłosiewicz-Górecka, U., and B. Słomińska. 2001. Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu. Warszawa: “Difin.”
 • Kornberger-Sokołowska, E. 2001. Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Monografie/Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: “Liber.”
 • Kosikowski, C. 2008. Finanse samorządowe 2008. 410 pytań i odpowiedzi, wzory uchwał, deklaracji, decyzji. 3rd ed. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kucharska-Stasiak, E. 2006. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lis, P. 2012. Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Łaszek, J., H. Augustyniak, and M. Widłak. 2009. “Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych.” Materiały i Studia (238):1–91.
 • Miszczuk, M. 2009. System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Finanse Finanse Publiczne, Lokalne, Podatki. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Owsiak, S. 1997. System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Patrzałek, L. 1994. “Cele polityki podatkowej gminy.” Samorząd Terytorialny (12):47–51.
 • Siemińska, E., and M. Rymarzak. 2015. “Development Conditions of Polish Housing Market During Economic Crisis.” Real Estate Management and Valuation no. 22 (4):68–80. doi: 10.2478/remav-2014-0038.
 • Strahl, D., and M. Walesiak. 1997. “Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym.” Przegląd Statystyczny no. 44 (1):69–77.
 • Załęczna, M. 2004. “Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych krajach.” In Zachodnie rynki nieruchomości, edited by E. Kucharska-Stasiak. Warszawa: Twigger.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7a9eba2-1472-4d27-aa7e-8baf5b6cddd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.