PL EN


2020 | 6 (58) | 69-82
Article title

Changing the Model of the Polish Electoral Administration

Authors
Content
Title variants
PL
Zmiana modelu polskiej administracji wyborczej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The conduct of free elections depends to a large extent on the efficient functioning of electoral bodies. The doctrine distinguishes a number of models of functioning of election administration bodies. The standards of functioning of electoral bodies at the European level are defined by the standards of the Venice Commission, and in particular the Code of Good Practice in Electoral Matters. In Poland, after World War II, the adopted model of election administration did not meet democratic standards. It was only after 1990 that the State Election Commission was established as a permanent body consisting exclusively of judges of the Supreme Court, Constitutional Tribunal and Supreme Administrative Court. This concept was abandoned in an atmosphere of massive criticism of the judiciary. Although the model adopted now does not directly violate international standards, it seems to be a step backwards from the regulations existing after 1990.
PL
Przeprowadzenie wolnych wyborów w dużej mierze uzależnione jest od sprawnie funkcjonujących organów wyborczych. W doktrynie wyróżnia się szereg modeli funkcjonowania organów administracji wyborczej. Standardy funkcjonowania organów wyborczych na poziomie europejskim, określają standardy Komisji Weneckiej, a w szczególności Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych. W Polsce, po II wojnie światowej przyjęty model administracji wyborczej nie spełniał standardów demokratycznych Dopiero po 1990 r. powołano Państwową Komisję Wyborczą jako stały organ, składający się wyłącznie z sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od tej koncepcji odstąpiono w atmosferze zmasowanej krytyki środowiska sędziowskiego. Przyjęty obecnie model nie narusza wprawdzie wprost standardów międzynarodowych, ale wydaje się być krokiem wstecz w stosunku do regulacji istniejących po 1990 r.
Year
Issue
Pages
69-82
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
author
 • University of Economics and Humanities in Warsaw
References
 • Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warsaw 2014.
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warsaw 2012.
 • Jakubowski P., Modele administracji wyborczej - przegląd rozwiązań prawnych w wybranych państwach, “Przegląd Sejmowy” 2014, No. 6(125).
 • Lopez-Pintor R.L., Electoral Management Bodies as Institutions of Govrnance, Bureau for Development Policy United Nations Development Programme 2000.
 • Łączkowski W., Prawo wyborcze a ustrój demokratyczny, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, vol. LXXI, No. 2.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Rakowska-Trela A., Zasada demokratyczne państwa prawnego a zmiany w prawie wyborczym, “Studia Wyborcze” 2018, vol. 25.
 • Rymarz F., Udział sędziów w organach wyborczych, [in:] Demokratyczne prawo wyborcze w Rzeczypospolitej Polskiej 1990-2000, ed. F. Rymarz, Warsaw 2000.
 • Sobczak J., Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów i trybunałów. Między oczekiwaniami administracji centralnej a partykularyzmem procesów sądowych. Z uwzględnieniem aspektu polityki informacyjnej, [in:] Konstytucja w państwie demokratycznym, eds. S. Patyra, M. Sadowski, K. Urbaniak, Poznań 2017.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Toruń 2010.
 • Sokala A., Kontrowersje wokół kształtu polskiej administracji wyborczej, “Studia Wyborcze” 2014, vol. 18.
 • Sześciło D., Modele administracji wyborczej w wybranych państwach, “Studia Wyborcze” 2013, vol. 15.
 • Urbaniak K., Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, vol. LXXX, No. 1.
 • Wall A., Ellis A., Ayoub A., Dundus C.W., Rukambe J., Stainos S., Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, International Institute for Democracy and Electoral assistance 2006.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7b14b50-ed6c-4502-9412-c36f7f79e441
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.