PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 146-156
Article title

Kierunki badawcze w kontekście zastosowania narzędzi w zarządzaniu (strategicznym) przedsiębiorstwem

Authors
Content
Title variants
EN
Directions of Research in the Context of Application Tools in Enterprise (Strategic) Management
RU
Исследовательские направления в контексте применения инструментов в (стратегическом) управлении предприятием
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ustalenie kierunków badawczych dotyczących problematyki tzw. „skrzynki narzędziowej menadżera”, w tym obejmujących przede wszystkim narzędzia wspomagające zarządzanie strategiczne. Zgodnie z metodyką systematycznego przeglądu literatury, wyłoniono prace opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie narzędzi strategicznych (strategic tools). Wskazano występujące w literaturze przedmiotu definicje tego terminu. Druga część opracowania obejmuje przegląd badań z lat 1992-2015. Zainteresowanie badaczy w wybranych pozycjach stanowiło przesłankę do wskazania głównych kierunków badawczych w kontekście zastosowania narzędzi w zarządzaniu (strategicznym) przedsiębiorstwem.
EN
The aim of this article is to determine the directions of research on the issue of the so-called “manager’s toolbox”, with the focus on strategic management tools. According to the methodology of systematic literature review, pieces of work published in international journals are selected. The first part of the article discusses the concept of strategic tools. The definitions of the term occurring in the literature are indicated. The second part of the study includes a review of studies in the period of 1992-2015. The interest of researchers in the indicated positions was a prerequisite to identify the main directions of research in the context of application of tools in enterprise (strategic) management.
RU
Цель статьи – определить исследовательские направления, касающиеся проблематики так называемого «ящика с инструментами менеджера», в том числе включающие прежде всего инструменты, поддерживающие стратегическое управление. В соответствии с методикой систематического обзора литаратуры были отобраны труды, опубликованные в журналах международного охвата. В первой части статьи обсудили понятие стратегических инструментов. Указали выступающие в литературе предмета определения этого терми- на. Вторая часть разработки охватывает обзор периода 1992-2015 гг. Интерес исследователей к избранным позициям стал предпосылкой указания основных исследовательских направлений в контексте применения инструментов в (стратегическом) управлении предприятием.
Year
Pages
146-156
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Aldehayyat J.S., Anchor J.R. (2008), Strategic planning tools and techniques in Jordan: awareness and use, “Strategic Change”, Vol. 17.
 • Belmondo C., Sargis-Roussel C. (2015), Negotiating Language, Meaning and Intention: Strategy Infrastructure as the Outcome of Using a Strategy Tool through Transforming Strategy Objects, “British Journal of Management”, Vol. 26.
 • Clark D.N. (1992), A Literature Analysis of the Use of Management Science Tools in Strategic Planning, “The Journal of the Operational Research Society”, Vol. 43, No. 9.
 • Clark D.N., Scott J.L. (1995), Strategic Level MS/OR Tool Usage in the United Kingdom: An Empirical Survey, “The Journal of the Operational Research Society”, Vol. 46, No. 9.
 • Clark D.N. (1997), Strategic management tool usage: a comparative study, “Strategic Change”, Vol. 6.
 • Czekaj J., Ćwiklicki M. (2013), Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania współczesnych metod i koncepcji zarządzania, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/50737/ [dostęp: 15.11.2016].
 • Elbanna S. (2007), The nature and practice of strategic planning in Egypt, “Strategic Change”, Vol. 16.
 • Frost F.A. (2003), The use of strategic tools by small and medium-sized enterprises: an Australasian study, “Strategic Change”, Vol. 12.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2017), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa,
 • Gunn R., Williams W. (2007), Strategic tools: an empirical investigation into strategy in practice in the UK, “Strategic Change”, Vol. 16.
 • Hodgkinson G.P., Whittington R., Johnson G., Schwarz M. (2006), The Role of Strategy Workshops in Strategy Development Processes: Formality, Communication, Co-ordination and Inclusion, “Long Range Planning”, Vol. 39.
 • Hussey D.E. (1997), Glossary of techniques for strategic analysis, “Strategic Change”, Vol. 6.
 • Jarzabkowski P., Wilson D.C. (2006), Actionable Strategy Knowledge: A Practice Perspective, “European Management Journal, Vol. 24, No. 5.
 • Jarzabkowski P., Giulietti M., Oliveira B., Amoo N. (2013), „We Don’t Need No Education” – Or do We? Management Education and Alumni Adoption of Strategy Tools, “Journal of Management Inquiry, Vol. 22, Iss. 1.
 • Jarzabkowski P., Kaplan S. (2015), Strategy tools-in-use: A Framework for understanding “Technologies of rationality” in practice”, “Strategic Management Journal”, Vol. 36.
 • Knott P. (2006), A typology of strategy tool applications, “Management Decision”, Vol. 44, Iss. 8.
 • Knott P. (2008), Strategy tools: who really use them?, “Journal of Business Strategy”, Vol. 29, Iss. 5.
 • Lisiński M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. (2014), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • O’Brien F.A. (2011), Supporting the strategy process: a survey of UK OR/MS practitioners, “The Journal of the Operational Research Society”, Vol. 62, No. 5, Special Issue.
 • O’Brien F.A. (2015), On the roles of OR/MS practitioners in supporting strategy, “Journal of the Operational Research Society, Vol. 66.
 • Prescott J.E., Grant J.H. (1988), A Manager’s Guide for Evaluating Competitive Analysis Techniques, “Strategic Management”, May-June.
 • Rigby D., Bildeau B. (2015), Management Tools & Trends 2015, Bain & Company.
 • Romanowska M. (2017), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Roper A., Hodari D. (2015), Strategy tools: Contextual factors impacting use and usefulness, “Toursim Management”, Vol. 51.
 • Stenfors S., Tanner L., Haapalinna I. (2004), Executive Use of Strategy Tools: Building Shared Understanding through Boundary Objects, “Frontiers of E-Business Research”.
 • Stenfors S., Tanner L., Syrjanen M., Seppala T., Haapalinna I. (2007), Executive views concerning decision support tools, “European Journal of Operational Research”, Vol. 181.
 • Tapinos E., Dyson R.G., Meadows M. (2011), Does the Balanced Scorecard make a difference to the strategy development process?, “Journal of the Operational Research Society”, Vol. 62.
 • Tassabehji R., Isherwood A. (2014), Management Use of Strategic Tools of Innovating During Turbulent Times, “Strategic Change”, Vol. 23.
 • Wagner M. (2011), The Roles of Integration and Use of Management Tools in Economic Performance: A Comparative Analysis of Manufacturing Firms, “International Journal of Management”, Vol. 28, No. 2.
 • Wagner R., Paton R. (2014), Strategic toolkits: seniority, usage and performance in the German SME machinery and equipment sector, “The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 25, No. 4.
 • Witczak H. (2010), Skrzynka narzędziowa menedżera w systemie zarządzania, (w:) Witczak H. (red.), Skrzynka narzędziowa menedżera, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 148.
 • Wright R.P., Paroutis S.E., Blettner D.P. (2013), How Useful Are the Strategic Tools We Teach in Business Schools?, “Journal of Management Studies”, Vol. 50, January.
 • Zimniewicz K. (2003), Skrzynka narzędziowa menedżera, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7b58f4d-3cc6-4a0b-88e3-a60eb9af0384
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.