Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(17) | 65-85 (21)

Article title

EUROPA (BEZ) GRANIC? – PRZYSZŁOŚĆ STREFY SCHENGEN

Content

Title variants

EN
EUROPE (WITHOUT) BORDERS? – THE FUTURE OF THE SCHENGEN AREA

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article ‘Europe (without) borders? – the future of the Schengen area’, is meant to join the public discourse concerning one of the biggest problems and challenges faced by the member states of the Schengen area in recent years. The aim of this article is to reflect on the future of the ‘Europe without borders’ project in the context of the migration processes that took place in Europe and the surrounding regions after 2015. Descriptive, comparative methods were used along with an analysis of available documents and source materials. In conclusion, the (un)controlled inflow of immigrants to Europe after 2015 clearly indicates that during the crisis, the current system of border protection did not pass the ‘test’ and the necessity of making systemic changes on a common Schengen forum became inevitable. Once again it turned out how true is an African proverb: ‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’.

Year

Issue

Pages

65-85 (21)

Physical description

Contributors

 • Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, adres e-mail: cymbrank@uek.krakow.pl, ORCID ID: 0000-0001-8943-868X

References

 • Abé N. i in. 2015, Herzdame, „Der Spiegel“.
 • Böhm W. 2011, Ein Rückbau der EU in die nationale Beschaulichkeit, „Die Presse“.
 • Brady H. 2012, Saving Schengen. How to protect passport-free travel in Europe, Centre for European Reform.
 • Brzezińska M.M., Brzeziński A.Ł. 2018, Angela Merkel i jej Willkommenspolitik [w:] Wolność. Wieczne wyzwanie, red. B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski, Warszawa.
 • Burki R. 2011, Schengen: Back to the nation oasis, “Die Presse”.
 • Cymbranowicz K. 2017, Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] Unia Europejska – organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy, red. nauk. K. Głębocki, A. Bazan-Bulanda, A. Czarnecka, Częstochowa.
 • Cymbranowicz K. 2019, Od kryzysu do strategii – analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r. [w:] Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, red. H. Tendera-Właszczuk, R. Prostak, Warszawa.
 • Czarnecki M. 2015, Płoty zagrażają Schengen, Wyborcza.pl.
 • Czesi rozczarowani postawą Polski. Prasa: Polska zawiodła. Grupa Wyszehradzka się rozpadła 2015, wPolityce.pl.
 • Delcker J. 2016, The phrase that haunts Angela Merkel. A year on and the German leader hasn’t recovered from ‘we can do it’, “Politico”.
 • Diez G. 2015, Ja, wir schaffen das, „Der Spiegel“.
 • Eastern Europe’s Short Memory 2015, “The New York Times”.
 • EC 28.4.2015, The European Agenda on Security, Brussels, COM(2015) 185 final.
 • EC 13.5.2015, A European Agenda on Migration, Brussels, COM(2015) 240 final.
 • EC 27.5.2015, EU Action Plan against migrant smuggling (2015–2020), Brussels, COM(2015) 285 final.
 • EC 4.3.2016, Back to Schengen – a Roadmap, Brussels, COM(2016) 120 final.
 • EC 18.11.2011, The Global Approach to Migration and Mobility, Brussels, COM(2011) 743 final.
 • European Commission – Press release 28.02.2013, Smart borders: enhancing mobility and security, Brussels.
 • Fundacja Századvég, http://project28.eu/migration-terrorism-2018/ (12.02.2019).
 • Groenendijk K. 2006, Przywracanie kontroli na wewnętrznych granicach Europy – po co i przeciw komu, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, nr 2.
 • Gruszczak A. 2012, Schengen – kłopotliwy sukces, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, nr 2.
 • Kapiszewski J., Cedro M. 2018, Twierdza Europa. Polityka migracyjna dzieli Stary Kontynent, choć liczba imigrantów spada, „Dziennik Gazeta Prawna”.
 • Komisja Europejska 2015, Europa bez granic. Strefa Schengen, Urząd Publikacji UE.
 • Konwencja Wykonawcza dotycząca postanowień Układu z Schengen 1995, „Materiały i Dokumenty”, nr 152.
 • Łodziński S. 1995, Porozumienia z Schengen (Postanowienia Układu z Schengen i Konwencji Wykonawczej, problem wprowadzania ich w życie, znaczenie dla Polski), Raport nr 77, Warszawa.
 • Miłosz C. 1990, Zniewolony umysł, Warszawa.
 • Nougayrede N. 2015, Angela Merkel is right: the migration crisis will define this decade, “The Guardian”.
 • Potyrała A. 2016, Środkowoeuropejska koalicja niechętnych wobec kryzysu migracyjnego 2015–2016. „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.
 • Poushter J. 2015, Refugees stream into Europe, where they are not welcomed with open arms, Pew Research Center.
 • Roth P. 2017, Amerykańska sielanka, Kraków.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/458 z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/399 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych, DzU UE L 74 z 18 marca 2017 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE, DzU L 251/1 z 16.9.2016.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), DzU L 77/1 z 23.3.2016.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), DzU L 105 z 13.4.2006.
 • Szymańska J. 2016, Międzyrządowość vs. ponadnarodowość w polityce migracyjnej i obszarze spraw wewnętrznych Unii Europejskiej [w:] Polityki europejskie w dobie kryzysu, red. nauk. T.G. Grosse, Warszawa.
 • Szymańska J. 2017, Perspektywy kompromisu w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, „Biuletyn PISM”, nr 12 (1454).
 • Szymańska J. 2018a, Scentralizowane systemy informacyjne w zarządzaniu procesami migracyjnymi w UE, „Biuletyn PISM”, nr 122 (1695).
 • Szymańska J. 2018b, Kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen: wyjątki stają się regułą, „Biuletyn PISM”, nr 17 (1590).
 • Trojanowska-Strzęboszewska M. 2014, Przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen [w:] System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, red. M. Trojanowska-Strzęboszewska, Warszawa.
 • Układ z Schengen 1995, „Materiały i Dokumenty”, nr 151.
 • Wike R., Stokes B., Simmons K. 2016, Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs, Pew Research Center.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7b7e8db-cca8-4257-bd34-4f0922c345a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.