PL EN


2018 | 529 | 185-194
Article title

Cudzoziemcy na rynku pracy zachodniego pogranicza Polski

Content
Title variants
Foreigners on the labor market of Poland’s western borderland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę kapitału ludzkiego w kontekście rozwoju obszarów przygranicznych. Celem badawczym pracy była charakterystyka i analiza cudzoziemców na rynku pracy wybranych regionów przygranicznych. Zakres terytorialny badań obejmował cztery województwa zachodniego pogranicza Polski, tj.: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie. W pracy analizowano wyłącznie aspekt zatrudniania cudzoziemców na podstawie tzw. uproszczonej procedury oświadczeniowej. Podjęcie powyższego tematu podyktowane było zaobserwowaniem nasilenia tego zjawiska w regionach położonych przy zachodniej granicy Polski. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2010-2017 potwierdziły prawie 15-krotny wzrost zatrudnienia cudzoziemców na polskim pograniczu zachodnim. Cudzoziemcy tylko częściowo rozwiązują problemy rynku pracy badanych regionów. Badania oparto na metodzie analizy literatury przedmiotu, desk research oraz metodzie opisu z elementami wnioskowania dedukcyjnego.
EN
The article presents the issue of human capital in the context of the development of border areas. The research goal of the study was to characterize and analyze foreigners on the labor market in relation to selected border regions. The territorial scope of the research covered four voivodships of the western border of Poland: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoslaskie and Opolskie. The work analyzed only the aspect of employing foreigners on the basis of the so-called “simplified declaration procedure”. The results of the research carried out in 2010-2017 confirmed almost a 15-fold increase in employment of foreigners on the Polish western border. Foreigners only partially solve the problems of the labor market of the studied regions.
References
 • Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (10.05.2018).
 • Cichy K., 2005, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich, nr 23, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 5.
 • Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w świetle relacji władze lokalne − inwestorzy zagraniczni, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Giegiel A., Wildowicz A., 2007, Human capital and international competitiveness of OECD countries, [w:] Quality of Labour Resaurces, ed. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 60.
 • Kunasz M., 2004, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 433.
 • Landreth H., Collander D.C., 1994, History of Economic Thought, HoughtonMiffin Company, Boston.
 • Malkowska A., 2017, Znaczenie usług w handlu zagranicznym województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 489, Wrocław, s. 248.
 • Malkowski A., 2015, Competitive border region theory and practice, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 16, cz. 2, z. 5, s. 183–190.
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2010-2017, Dane dotyczące zezwoleń na pracę cudzoziemców zbierane są w ramach statystyki publicznej na podstawie sprawozdania MRPiPS-04., https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/, (25.04.2018).
 • Monitoring Environmental Progress: A Report on Work in Progress, 1995, Washington D.C.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 155, poz. 919).
 • Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020. Aktualizacja, 2013, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V., Szczecin–Löcknitz, s. 6–7.
 • Wieczorek-Szymańska A., 2010, Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii – przegląd wybranych podejść, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ, nr 17, Szczecin, s. 157–158.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7b8c4c3-58aa-4f3f-9a15-879b12205863
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.