PL EN


2014 | 3(29) | 345-354
Article title

Znaczenie Konkordatu zawartego między Polską i Stolicą Apostolską w 1993 roku dla nowego uregulowania relacji Kościoła katolickiego z państwem demokratycznym

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main thesis of the article is that the Polish concordat of 1993 has led to the sustainable and successful settlement of the state‑Church relations in Poland. Author claims that it has also provided a model solution for the concordat‑related matters in the postcommunist Europe. The passing time has confirmed its usefulness so the Polish concordat may be properly referred to as an example of modern, functional and lasting documents of the international law.
Contributors
References
  • Fiat voluntas Tua. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, red. E. Bońkowska, A. Wieczorek, Warszawa 2002.
  • Giovanni Paolo II, Discorso al nuovo ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali, 3 dicembre 2001, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, t. 24, Città del Vaticano 2001.
  • Góralski W., Konkordat polski 1993 od podpisania do ratyfikacji, Warszawa 1998.
  • Góralski W., Adamczewski W., Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994.
  • Kasprzyk P., Nieprawidłowości dotyczące rejestracji zawieranych małżeństw „konkordatowych” w urzędach stanu cywilnego w Polsce, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005, Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 25.
  • Krukowski J., Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.
  • Pawłowicz Z., Kościół a państwo w PRL, Hamburg 1993, Zeszyty Klubu Inteligencji Katolickiej w Hamburgu, 2.
  • Rydlewski G., Geneza i tryb przygotowania ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce w roku 1989, [w:] Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Polsce. Zbiór przepisów i dokumentów, wybór i oprac. B. Górowska, G. Rydlewski, Warszawa 1992.
  • Stelmachowski A., W drodze do regulacji stosunków między państwem a Kościołem (1980‑1989), [w:] Z papiestwem przez dzieje. W osiemdziesięciolecie wskrzeszenia Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, red. nauk. W. Adamczewski, Warszawa 2000.
  • Suchocka H., Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive in Polonia, [w:] Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive (12‑13 dicembre 2001) = International Bilateral Legal Relations between the Holy See and States: Experiences and Perspectives (December 12‑13, 2001), red. M. Smid, C. Vasil, Città del Vaticano 2003, Atti e documenti / Pontificio comitato di scienze stroiche, 117.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7ba11b7-f8f9-45fa-833b-743e437ba7ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.