Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 25 | 101-119

Article title

Taumaturgiczna posługa Mesjasza miłosierdzia i Jego uczniów

Content

Title variants

EN
Thaumaturgic ministry of the Messiah of Mercy and His disciples

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Taumaturgiczna posługa Jezusa stanowi niemałą część całej Jego publicznej działalności. Zastanawiająca jest jej relacja względem proroctw mesjańskich, a także odniesienie do samego JHWH i Jego czynów. Pytanie o miejsce cudów i znaków – szczególnie uzdrowień – w mesjańskiej posłudze Jezusa, a także uzasadnienie ich wykonywania stały się przyczyną podjęcia badań nad tymi zagadnieniami. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia kontynuacji posługi Jezusa uzdrawiającego przez Jego uczniów. W artykule zostały przedstawione starotestamentalne zapowiedzi Mesjasza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wskazują, że On ma przynieść uzdrowienie. Zaprezentowana jest także sama posługa taumaturgiczna Jezusa, przez którą spełnia On starotestamentowe obietnice. Zaakcentowana jest również miłość jako motywacja Jezusa litującego się nad chorymi. Ostatnia część poświęcona jest uczniom Jezusa, którzy stają się kontynuatorami Jego misji poprzez głoszenie Ewangelii, której towarzyszą znaki i cuda. Cuda Jezusa, a szczególnie uzdrowienia, mają swoje źródło w działaniu Boga. To On posyła swojego Syna jako Mesjasza, by wypełnił Jego dzieło miłosierdzia wobec człowieka dotkniętego fizycznym – ale i duchowym – cierpieniem. Syn Boży jest wierny w spełnianiu swojej misji. To samo posłannictwo przekazuje swoim uczniom i całemu Kościołowi, który jest wezwany do niesienia uzdrowienia chorym.
EN
Thaumaturgic ministry of Jesus is a considerable part of the whole of His public ministry. The relation between Jesus thaumaturgic ministry and the Messianic prophecies is thought provoking, as well as is the reference to the YHWH and His deeds. The reason of undertaking the above research is an attempt to answer the question about the place of miracles and signs - especially healings - in the messianic ministry of Jesus and the justification for their execution. Moreover, very remarkable is the matter of Jesus healing ministry continuation by His disciples. The article presents the Old Testament’s announcements of the Messiah, with special attention to those that indicate that He is to bring healing. Jesus thaumaturgic ministry is also presented here. Through this ministry He fulfills the Old Testament promises. The love is emphasised as the motivation for Jesus to have mercy for the sick. The last section of the article is dedicated to Jesus disciples who become continuators of His mission through the Gospel proclamation, accompanied by signs, wonders and various miracles. Jesus’ miracles, especially healings have their source in God’s activity. It is Him who sends his Son as the Messiah to fulfill His work of mercy to a man afflicted with physical - but also spiritual – suffering. The Son of God is consistent in fulfilling His mission, which He passes to His disciples and the entire Church called to heal the sick.

Year

Issue

25

Pages

101-119

Physical description

References

 • Bogacz R., Cuda w Starym Testamencie, Kraków 2013.
 • Bryan S. M., Power in the Pool: The Healing of the Man at Bethesda and Jesus’ Viola-tion of the Sabbath (Jn. 5:1-18), „Tyndale Bulletin” 54/2 (2003), s. 7-22.
 • DeGrandis R., Posługa uzdrawiania, Warszawa 1995.
 • Duncan J., Derrett M., Miracles, pools, and sight: John 9,1-41; Genesis 2,6-7; Isaiab 6,10; 30,20; 35,5-7, „Bibbia e Oriente” 36 (1994), s. 71-85.
 • Grzybek S., Obraz Boga w Starym Testamencie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 30 (1977), s. 2-18.
 • Hahn S. W., Temple, Sign, and Sacrament: Towards a New Perspective on the Gospel of John, „Letter and Spirit: A Journal of Catholic Biblical Theology” 4 (2008), s. 107-143.
 • Hergesel T., Jezus cudotwórca, Katowice 1987.
 • Fischer K. M., Von Wahlde U. C., The Miracles of Mark 4:35-5:43: Their Meaning and Function in the Gospel Framework, „Biblical Theology Bulletin” 11 (1981), s. 13-16.
 • Kee H. C., Medicine, Miracle and Magic in New Testament Times, Cambridge 1986.
 • Kudasiewicz J., Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987.
 • Bonnard P.-É., Grelot P., Mesjasz, [w:] Léon-Dufour X. [red.], Słownik teologii biblij-nej, Poznań 1994, s. 467-472.
 • Kee H. C., Medicine, Miracle and Magic in New Testament Times, Cambridge 1986.
 • Laskowski, Ł., Uzdrowienie córki pogańskiej kobiety. Główne idee opowiadania i sposób ich prezentacji, „Veritati et Caritati” 1 (2013), s. 31-49.
 • Lesquivit C., Grelot P., Zbawienie, [w:] Léon-Dufour X. [red.], Słownik teologii biblij-nej, Poznań 1994, s. 1120-1121.
 • Lohfink G., Czy Bóg potrzebuje Kościoła?, Poznań 2005.
 • Lohfink G., Przeciw banalizacji Jezusa, Poznań 2015.
 • Łach J., Dlaczego Jezus dokonywał cudów?, [w:] W. Chrostowski [red.], „Bóg jest miłością”(1 J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocz-nicę urodzin, Warszawa 2006, s. 267-277.
 • Łach J., ,Funkcja cudów w Ewangelii Łukaszowej, „Collectanea Theologica” 55 (1985), s. 39-44.
 • Madre Ph., Modlitwa o uzdrowienie, bmirw.
 • Mcvann M., Baptism, Miracles, and Boundary Jumping in Mark, „Biblical Theology Bulletin” 21 (1991), s. 151-157.
 • Mikołajczak M., Cud uzdrowienia chromego od urodzenia w imię Jezusa Chrystusa – propozycja interpretacji (Dz 3,1-10), [w:] B. Strzałkowska [red.], Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla księdza profesora Walde-mara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, t. II, Warszawa 2011, s. 1104-1112.
 • Muszytowska, D., Jezus jako uzdrowiciel w Ewangelii św. Jana, „Ateneum Kapłańskie” 160/1 (2013), s. 27-36.
 • Nowak D., Ktizeologiczny wymiar uzdrowienia w szabat kobiety owładniętej duchem niemocy (Łk 13,10-17), „Rocznik Teologiczny ChAT” 52/1-2 (2010), s. 71-88.
 • Nowak D., Uzdrowienie w szabat człowieka chorego na puchlinę wodną jako creatio continua (Łk 14,1-6), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 44/1 (2011), s. 16-29.
 • Papieski Komitet Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki, Katowice 1996, s. 90.
 • Paściak J., Izajasz wieszczem Chrystusa, Katowice 1987.
 • Popielewski W., Miłosierdzie a sprawiedliwość – pytanie o Boga w świetle Starego Testamentu, „Studia Pelplińskie” 34 (2004), s. 33-50.
 • Rubio Moran L., Chrystus w historii zbawienia, Warszawa 1985.
 • Rusecki M. [red.], Cud, [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin 2002, s. 274-278.
 • Synowiec J. St., Oto Twój król przychodzi. Mesjasz w pismach starego Przymierza, Kraków 1992.
 • Twelftree G. H., The Miracles of Jesus: Marginal or Mainstream?, „Journal for the Study of the Historical Jesus” 1 (2003), s. 104-124.
 • Urbanz W., Choroba, [w:] F. Kogler, R. Egger-Wenzel, M. Ernst [red.], H. Witczyk [red. nacz. wyd. pol.], Nowy Leksykon Biblijny, Kielce 2011, s. 109.
 • Wimber J., Springer K., Uzdrawianie z mocą, Wrocław 1993.
 • Witczyk H., Od Ewangelii o Jezusie pełnym mocy do Ewangelii krzyża, „Verbum Vita-e” 2 (2002), s. 201-222.
 • Wojciechowski M., Cuda Jezusa, Częstochowa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7baae14-ca73-4193-9190-aefa9562ca0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.