PL EN


2016 | 5 | 101-114
Article title

Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Oferta produktowa Poznania i Wrocławia na przestrzeni ostatnich lat staje się coraz wyraźniejsza na tle oferty turystycznej polskich miast. Celem autorów artykułu była analiza oraz ocena stopnia rozwoju i zróżnicowania oferty produktowej dla turystyki kulinarnej tych właśnie dwóch miast. W pierwszej kolejności opracowano procedurę inwentaryzacji produktów. Następnie, na podstawie zebranych według niej danych, poddano analizie zakres produktowy i zróżnicowanie oferty (różnorodność asortymentu), stosując metodę analizy porównawczej. W efekcie uzyskano pełen obraz oferty dla turysty kulinarnego, z której wynika, że oba miasta charakteryzują się średnim poziomem rozwoju oferty kulinarnej w Polsce z predyspozycjami do bycia liderem w wąskiej specjalności. Podobieństwa w zakresie oferty sprawiają, że miasta w dalszej perspektywie mogą się wzajemnie uzupełniać, co wizerunkowo może przysporzyć im znacznie więcej korzyści.
Year
Issue
5
Pages
101-114
Physical description
Dates
online
2016-09-01
Contributors
 • Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 • Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Balcerzak Z., 2008, Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny, „Rocznik Naukowy”, t. 7, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie, s. 85-97
 • Binek P., Kawa Z., Kaczmarek M., 2016, Kulinarny świat secesyjnych Jeżyc – propozycja nowego produktu turystycznego Poznania, Maszynopis projektu dyplomowego, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 • Brzezińska A.W., 2014, Różne światy kultury ludowej – perspektywa teoretyczna a działania praktyczne. [w:] B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki, ISNS, Warszawa, s. 133-155
 • Czarnecka - Skubina E., Grochowicz J., Koniuch E., 2010, Wpływ różnych narodów na kuchnię podlaską i jej atrakcyjność turystyczną, [w:] E. Puchnarewicz, D. Orłowski, (red.) Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wyd. WSTiJO, Warszawa
 • Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2015, Kulinarne produkty turystyczne Polski - analiza przestrzenna i ocena dynamiki rozwoju, [w:] Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka wokół wspólnego stołu, BROTWŁ, Łódź, s. 151-172
 • Duda-Gromada K., 2015, Biroturystyka – „nowa” forma turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.) Kultura i turystyka wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 201-216
 • Horng J.S., Tsai C.T., 2012, Culinary Tourism Strategic Development: an Asia-Pacific Perspective, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 14, Is. 1, s. 40-55
 • Iwan B., 2015, Promocja produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych, „Turystyka i Rekreacja”, 15 (1), Wydawnictwo Libron, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 141-162
 • Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne, „Turyzm”, 15/1-2, s. 163- 186
 • Kowalczyk A., 2014, Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta, „Turystyka Kulturowa”, Nr 9, s. 6- 31
 • Majewski J., 2008, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, Tom 7, s. 127-132
 • Makała H., 2014, Atrakcyjność dziedzictwa kulinarnego Podlasia, „Turystyka i Rekreacja”, 14 (1), Wydawnictwo Libron, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 81-92
 • Orłowski D., 2005, Regionalne potrawy i tradycyjne produkty żywnościowe jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, [w:] A. Brelik (red.) Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 229-245
 • Orłowski D., Woźniczko M., Żelazna K., 2006, Wielkopolskie tradycje kulinarne jako ważny składnik produktu turystycznego regionu, [w:] A. Dąbrowski, R. Rowiński (red.) Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, AWF, Warszawa
 • Orłowski D., Woźniczko M. 2008, Dziedzictwo kulinarne Polski i jego rola w rozwoju agroturystyki, [w:] B. Ditrich, S. Ceglarska (red.), Innowacje w turystyce wiejskiej – szansa czy konieczność, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk, s. 67-82
 • Rogowski M., Kuc M., Kuc M. 2012, Możliwości rozwoju turystyki piwnej w Polsce w oparciu o regionalne browary, [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E., (red.), Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań, str. 217-228
 • Rogowski M., 2016, Turystyka piwna w Polsce – aktualne uwarunkowania rozwoju oraz sylwetka I zainteresowania biroturysty, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych”, Warszawa (w druku)
 • Sala J., 2008, Rola usług gastronomicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionalnego produktu turystycznego, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, Tom 7, s. 31-43
 • Sieczko A., 2010, Rola kuchni regionalnych w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52”, s. 391-400
 • Smith S., L., J., 1994, The Tourism Product, „Annals of Tourism Research”, Vol. 21, No. 3, s. 582-595
 • Sokół J.L., 2014, Kuchnia regionalna produktem markowym województwa podlaskiego, [w:] S. J. Snarski, M. Jalinik (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Ecopress, Białystok
 • Sokół J.H., 2015, Kuchnia podlaska jako czynnik rozwoju turystyki w regionie, „Turystyka I Rekreacja”, 15 (1), Wydawnictwo Libron, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 53-64
 • Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo”, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 11, s. 103-132
 • Stasiak A., 2015, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce. [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura I turystyka wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 119-150
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, 2016, Zarząd województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego, Poznań
 • Szelągowska G., 2004, Ziemniaki w tradycyjnym pożywieniu ludowym, “Lud” t. 88, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Poznań - Warszawa - Wrocław, s. 251-274
 • Wacławek J., Bierła A., Grendel K., Krzyżanowska A., 2016, Rogal świętomarciński jako produkt turystyczny, Maszynopis projektu dyplomowego, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań
 • Wąs J. 2016, Poznańskie Targi Piwne jako event biroturystyczny w opinii jego uczestników, Maszynopis pracy dyplomowej, Katedra Turystyki i Rekreacji UAM, Poznań
 • Woźniczko M., Orłowski D., Jędrysiak T., 2015, Instytucjonalizacja oraz formalizacja turystyki kulinarnej na świecie i w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 99-118
 • Zajadacz A., 2015, Wizerunek destynacji turystycznej w TripAdvisor. Studium przypadku Poznania, https://www.researchgate.net/publication/281899975_Wizerunek_destynacji_turystycznej_w_TripAdvisor_Studium_przypadku_Poznania, 28.05.2016
 • Źródła internetowe:
 • https://100mostow.pl/tradycja/ [17.05.2016]
 • https://atrakcje-dolnego-slaska.pl.tl/%26%239658%3BKUCHNIA.htm [17.05.2016]
 • https://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm [06.05.2016]
 • https://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm [17.05.2016]
 • https://lokalnazywnosc.pl/dolnoslaskie [17.05.2016]
 • https://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary [22.05.2016]
 • https://pl.tripadvisor.com/ [17.05.2016]
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Browar_Piastowski [17.05.2016]
 • https://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36024,1648423.html [22.05.2016]
 • https://poznan.wyborcza.pl [22.05.2016]
 • https://poznanskiehistorie.blogspot.com/2011/06/przemys-piwowarski-w-poznaniu-w-xix-i.html [22.05.2016]
 • https://rogalowemuzeum.pl/ [22.05.2016]
 • https://rogalowemuzeum.pl/ [23.05.2016]
 • https://100mostow.pl/tradycja/ [06.05.2016]
 • https://www.tripadvisor.com/Attractions-g274812-Activities-Wroclaw_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html [17.05.2016]
 • www.cervesario.pl/ [23.05.2016]
 • www.festiwaldobregopiwa.pl [22.05.2016]
 • www.gospodarz.pl/aktualnosci/targi/co-z-ta-polagra-garsc-historii.html [22.05.2016]
 • www.landbrand.pl/en/projects/kulinarny-poznan.html [22.05.2016]
 • www.maplantis.com/page/restaurantday [22.05.2016]
 • www.miastopoznaj.pl [22.05.2016]
 • www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych [17.05.2016]
 • www.mtp.pl/all/pl/news/wielkanoc_miesne_swieta_polska_tradycja [22.05.2016]
 • www.ofds.pl/historia-festiwalu [17.05.2016]
 • www.piekarnie24.pl/aktualnosci/277 [21.05.2016]
 • www.produktyregionalne.pl [17.05.2016]
 • www.przyslijprzepis.pl/artykul/opowiesc-o-kulinarnej-tradycji-dolnego-slaska [21.05.2016]
 • www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/harmonogram-wydarzen [22.05.2016]
 • www.browarwgrodzisku.pl/historia [18.05.2016]
 • www.jkudla.user.icpnet.pl/etykiety/etykiety.html#Browarnictwo [20.05.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7bc3e68-f88b-473e-9dff-049d3af5d1a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.