PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 239-248
Article title

Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Content
Title variants
EN
Institution of delivery to the proxy, and protection of the rights of the parties of administrative proceedings in the context of the case law of administrative courts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi przegląd oraz analizę orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie instytucji doręczeń w sytuacji, gdy w postępowaniu strona działa przez pełnomocnika. W części pierwszej przedstawiono regulację pełnomocnictwa oraz charakterystykę tej instytucji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zakresu i skutków, jakie wywołuje w zakresie sytuacji prawnej strony w postępowaniu oraz organu prowadzącego postępowanie. W części właściwej omówiono skutki ustanowienia pełnomocnika dla dokonywania doręczeń. Wskazano czynności, których należy dokonać, aby doręczenie było prawnie skuteczne. Analizie poddano regulację w perspektywie wypełniania przez nią w praktyce stosowania prawa funkcji ochronnej oraz gwarancji wynikających z zasad ogólnych k.p.a.
EN
This article provides an overview and analysis of the case law of the administrative courts in the field of service institutions in situations where proceedings page works through an attorney. In the first part shows the adjustment of power of Attorney and the characteristics of this institutions, with particular regard to its scope and the effects of what it calls the legal situation in respect of the parties to the proceedings and the investigating authority. In the part of the relevant effects are discussed the establishment of a representative for service. Outlined steps to be made to the service was legally effective. Regulation were analysed in view of fulfilling its enforcement in practice, the protection function and guarantees arising from the General principles of k.p.a.
Year
Pages
239-248
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Brzezicki T., Fisz I., Konwalidacja braku umocowania pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, PPLiFS 2013/3/21-25.
 • Dalkowska A., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 grudnia 2014 r., II FSK 2818/12, POP 2015/3/214-218.
 • Grabarek W., Wybrane zagadnienia redagowania umów obejmujących zbycie gruntu z rozpoczętą budową obiektu budowlanego, NPN 2007/1/5.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, tom 1, Warszawa 2015.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Prawne formy działania administracji, tom 5, Warszawa 2013.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Prawo procesowe administracyjne, tom 9, Warszawa 2014.
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996.
 • Klat-Wertelecka E., Klat-Wertelecka L., Przesyłanie pism małżonkom będącym stronami postępowania administracyjnego, NZS 2010/6/106.
 • Kmiecik Z.R., Zakres pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, PS 2007/4/5.
 • Kręcisz W., Taras W., Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2002 r., V SA 2502/01, OSP 2004/12/152.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom 1 i 2, Warszawa 2010.
 • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Wierzbowski M., Wiktorowska A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7c6bedc-c299-4213-a8e4-39a0f628b9a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.