PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 123-133
Article title

Rola Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Authors
Content
Title variants
EN
Small Entrepreneurship Development in Belarus and Characteristics of its Spatial System
Conference
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono główne tendencje rozwoju drobnej przedsiębiorczości, do której zalicza się działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz indywidualnych przedsiębiorców. W warunkach transformacji gospodarczej Białorusi wskazano kierunki regionalnych i sektorowych przemian w gospodarce, których rozwiązaniu sprzyjają zmiany indukowane rozwojem sektora MŚP. Na podstawie analizy poziomu rozwoju i ogólnej dynamiki sektora MŚP oraz jego podstawowych cech działalności (liczba zatrudnionych, wielkość produkcji, aktywność inwestycyjna, udział w tworzeniu produktu regionalnego obwodów) przeprowadzono typologię obwodów Białorusi. Na szczeblu analizy mikroregionalnej w przekroju 20 mikroregionów ekonomicznych i Mińska pokazano cechy układu regionalnego rozwoju drobnej przedsiębiorczości i stwierdzono polaryzację przestrzenną układu z wyraźnymi cechami dominacji aglomeracji stołecznej Mińska i wielkich miast obwodowych. Uwzględniając wyniki badań marketingowych, przeprowadzonych przez rożne ośrodki, wskazano ogólne cechy kształtowania się warunków społeczno-ekonomicznych oraz regulacji prawnych sektora drobnej przedsiębiorczości.
EN
The article describes the main trends of small businesses development, which refer to the activities of small and medium enterprises (SMEs) and individual entrepreneurs. In terms of economic transformation of Belarus the directions of regional and sectoral changes in the economy are identified, which are promoted by changes induced by development of SMEs sector. Typology of Belarusian regions based on the analysis of development level, general dynamics of SMEs sector and basic characteristics of its activity (number of employees, output, investment activity, and share in regional GDP) was worked out. At the level of the micro-region analysis within 20 economic micro regions and Minsk City features of regional development of small businesses were shown and spatial polarization of the analyzed system was identified with distinctive domination of Minsk metropolitan area and regional centers. Using market research carried out by various centers, general characteristics of the socio-economic conditions development and legal regulation of small businesses have been indicated.
Contributors
 • Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Polska
References
 • Bykowa T.P. (red.) (2015, 10 listopada). Strategiya razwitiya malogo i srednego predprinimatelstva w Respublike Belarus na period do 2010 goda. Pozicija biznes soobshchestva, Minsk, Sovet po razwitiju predprinimatelstva w Respublike Belarus, 2013, 186. Pozyskano z: http://ced.by/ru/publication/ books/~shownews/strategia_razvitia-msb-do-2020
 • Chądrzyński, M. (2007). Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 128–132.
 • Dorocki, S., Brzegowy P. (2014). Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 148–162.
 • Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency. World Bank Group Flagship Report. (2015, 2 listopada).
 • Pozyskano z: http://www.doingbusiness.org/DB15-Full-Report.pdf Gabińska, C.G. (2014). Przedsiębiorczość jako dominanta rozwoju obszarow wiejskich Polski.Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 229–243.
 • Kovalev, M.M., Shashko, A.A. (2009). Inwesticionnaja aktiwnosc w regionach Respubliki Belarus i puti je powyshenija. Westnik Associacii beloruskih bankow, 2, 8–27.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 472–485.
 • Liuhto, K.T. (2015). The Belarus business environment as assessed by the management of leading finnish companies operating in the country. Baltic region, 1(23), 36–55.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013 (2014). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa.
 • Problemy i perspektywy razwitiya malogo i srednego predprinimatelstva w Belarusi: online konferencja. Minsk, 04.05.2015 (2015, 7 listopada). Pozyskano z: http://www.gb.by/novosti/ekonomika/problemy- i-perspektivy-razvitiya-malogo
 • Razwitije malych i srednich predprijatij Belarusi, 2014. Raspredelenie otwetow na woprosy ankety. Minsk: Issledowatelskij Centr IPM. (2015, 9 listopada). Pozyskano z: http://www.research.by/webroot/delivery/ files/survey2014r1.pdf
 • Shappo, M., Knut, A. (2015, 10 listopada). Empiricheskie faktory razvitija MŚP w Belarusi: analiz i rekomendacji. Berlin – Minsk, Issledowatelskij Centr IPM. Pozyskano z http://www.get-belarus.de/ wordpress/wp-content/uploads/2014/10/pp2014r04.pdf
 • Strojny, J., Kościołek, M. (2015). Przedsiębiorczość Polski Wschodniej – ocena potencjału rozwojowego z wykorzystaniem analizy porównawczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 64–81.
 • Wielgus, G. (2006). Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 127–138.
 • Vitko, F.P. (2013). Problemy razwitija predprinimatelstwa w kontekste reformirowanija ekonomiki Belarusi. Visnik Cherkaskogo uniwersitetu, seria „Ekonomichni nauki”, 4(256), 61–66.
 • Zinowskij, W.I. (red.). Maloje i sredneje predprinimatelstvo w Respublike Belarus. Statisticheskij sbornik, 2014, Minsk, Nacionalnyj Statisticheskij Komitet, 379. (2015, 7 listopada). Pozyskano z: http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_422/
 • Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10–17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7cafd0f-101f-4466-9316-401f373cb2db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.