PL EN


2014 | 35 | 27-40
Article title

Szabat w literaturze międzytestamentalnej

Authors
Content
Title variants
EN
Shabbat in Intertestamental Literature
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresie międzytestamentalnym doszło do zwiększenia wpływu kultury helleńskiej na życie społeczne i religijne w Izraelu. Kultura ta, poprzez narzucanie pogańskich zwyczajów, doprowadziła do kontrreakcji Żydów, którzy podjęli środki mające na celu powrót do posłuszeństwa Bogu, a co za tym idzie, prawu zapisanemu w Torze. Owocem tego była dokonana w tym czasie kodyfikacja prawa szabatowego bazująca na następującym schemacie: skoro szabat oznacza przerwanie pracy, trzeba wskazać, co jest pracą. W ten sposób rozwijała się tradycja, której konsekwencją będzie redakcja Miszny, precyzująca to, co w Biblii pozostawało niedopowiedziane. Prześledzenie procesu kodyfikacji szabatowych nakazów jest istotne również z punktu widzenia działalności Jezusa, który wielokrotnie występował przeciwko przepisom Prawa w imię przywrócenia właściwego sensu instytucji szabatu.
EN
: In the intertestamental period, the Hellenistic culture increased its impact on the social and religious life in Israel and, by imposing pagan customs, finally led to a counter reaction of Jews, who undertook efforts in order to return to obedience to God and, consequently, the law set forth in the Torah. This resulted in a codification of the Shabbat law based on the following assumption: Since Shabbat means interruption of work, it needs to be defined what exactly constitutes work.In this way, a tradition developed that later resulted in the redaction of Mishnah, which made explicit what was left implicit in the Bible. Tracing the process of codification of the Shabbat rules is important also from the perspective of the activity of Jesus, who often spoke against provisions of the Law in the name of restoring the true meaning of Shabbat.
Year
Issue
35
Pages
27-40
Physical description
Contributors
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
References
 • Dąbrowski, E., Józef Flawiusz – Życie, w: Dawne Dzieje Izraela, Poznań 1962, s. 9-52.
 • Doering, L., New Aspects of Qumran Sabbath Law from Cave 4 Fragments; w: Legal Texts and Legal Issues: Proceedings of the Second Meeting of the International Organization for Qumran Studies, Cambridge 1995, Leiden 1997, s. 251-274.
 • Doering, L., The Concept of the Sabbath in the Book of Jubilees, w: Studies in the Book of Jubilees, red. M. Albani – J. Frey – A. Lange, Tübingen 1997, s. 179-205.
 • Filon Aleksandryjski, Pisma, t. 1, Warszawa 1986.Filon Aleksandryjski, Pisma, t. 2, Kraków 1994.
 • Flawiusz Józef, Dawne dzieje Izraela, Poznań 1962.
 • Flawiusz Józef, Przeciw Apionowi. Autobiografia, Poznań 1986.
 • Flawiusz Józef, Wojna żydowska, Poznań 1980.
 • Hempel, Ch., The Place of the Book of Jubilees at Qumran and Beyond, w: The Dead Sea Scrolls in Their Historical Context, red. T.H. Lim, Edinburgh 2000, s. 187-196.
 • Kimbrough, S.T., The Concept of Sabbath at Qumran, „Revue de Qumrân” 5 (1966), s. 483-502.
 • Manns, F., Le judaïsme: Milieu et mémoire du Nouveau Testament, Jerusalem 1992.
 • McKay, H.A., Sabbath and Synagogue, The Question of Sabbath Worship in Ancient Judaism, (Religions in the Graeco-Roman World; 122), Leiden 1994.
 • Mędala, S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994.
 • Muchowski, P., Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego, Kraków 2000.
 • Nodet, É.; La loi à Qumrân et Schiffman, „Revue Biblique” 102 (1995), s. 38-71.
 • Przyborek, P., Szabat Jezusa w świetle Ewangelii według świętego Łukasza, Gdańsk 2014.
 • Puech, É., Manuskrypty znad Morza Martwego a Nowy Testament: Nowy Mojżesz, czyli o kilku praktykach Prawa, w: Qumran: pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, red. H. Drawner – A. Piwowar, Lublin 2009.
 • Rakocy, W., Faryzeusze. Historia – Ewangelie, Lublin 2002.Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, tł. W. Tyloch, Warszawa 1963.
 • Rękopisy znad Morza Martwego: Qumran - Wadi Murabba`at – Masada, tł. P. Muchowski, Kraków 1996.
 • Rops, D., Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Poznań 1964.
 • Segal, M., The Book of Jubilees, Leiden 2007.
 • Shanks, H., Starożytny Izrael: od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian, red. W. Chrostowski, Warszawa 2007.
 • Tigchelaar, E.J., Sabbath Halakha and Worship in 4QWays of Righteousness: 4Q421 11 and 13+2+8 Par 4Q264a 1-2, „Revue de Qumrân” 18 (1998), s. 359-372.
 • VanderKam, J.C., The Book of Jubilees, Sheffield 2001.
 • VanderKam, J.C., The Origins and Purposes of the Book of Jubilees, w: Studies in the Book of Jubilees, red. M. Albani – J. Frey – A. Lange, Tübingen 1997, s. 3-24.
 • Vermes, G., The Dead Sea Scrolls, Qumran in Perspective, London 1977.
 • Weiss, H., Philo on the Sabbath; w: StPhiloA, t. III: Heirs of the Septuagint Philo, Hellenistic Judaism and Early Christianity, red. D.T. Runia, Atlanta 1991; s. 83-105.
 • Weiss, H., The Sabbath in the Writings of Josephus, „Journal for the Study of Judaism” 29 (1998), s. 363-390.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7d0798b-734d-48aa-b5fb-f83c78fafda2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.