Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | LXXX (80) | 125-177

Article title

Próba oceny programów europejskiej współpracy terytorialnej w Polsce w kontekście wspólnotowej polityki spójności – wnioski z badania

Content

Title variants

EN
The evaluation of the European Territorial Cooperation Programmes in Poland in the context of EU cohesion policy – research conclusions

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Nowadays Poland is one of the biggest beneficiaries of EU Cohesion Policy. One of its aims is European Territorial Cooperation although the share of Polish beneficiaries in the European Territorial Cooperation Programmes is insufficient, especially in transnational and interregional projects. The goal of the article is the evaluation of the role of the European Territorial Cooperation Programmes in Poland in the light of financial perspectives 2007-2013 and the next programming period. The first part of this article is devoted to the framework of the European Territorial Cooperation Programmes. The second part deals with the research methodology. The research involved beneficiaries and the institutions of the European Territorial Cooperation Programmes. The third part presents research results. In the final part of this article the authors point at the main conclusions and recommendations following the research.

Year

Volume

Pages

125-177

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • SDG Pro-Akademia w Łodzi
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytet Łódzki
 • SDG Pro-Akademia w Łodzi
 • Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytet Łódzki

References

 • An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A place–based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca, 2009.
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291/11.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007–2013, Warszawa 2010.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów EWT realizowanych z udziałem Polski w latach 2007–2013, Warszawa 2009.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w poszczególnych programach operacyjnych EWT, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie nr 1783/1999.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. ustanawiające zasady stosowania programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1638/2006.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 • SDG Pro-Akademia, Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, Łódź 2008.
 • Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia a reforma europejskiej polityki spójności. Czwarte sprawozdanie okresowe na temat spójności. KOM(2006) 281 wersja ostateczna.
 • The Lisbon European Council – An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, Lisbon 2000 (wraz z kolejnymi zmianami).
 • Urząd Zamówień Publicznych, Zielone Zamówienia Publiczne, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2008 r. nr 216, poz. 1370).
 • Ustawia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742).
 • Ustawia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
 • www.ewt.gov.pl.
 • www.mrr.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7d1d933-2581-44d1-b36b-e00f5626726e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.