Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11(47) | 1 | 23-36

Article title

Ukraina w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu zjednoczonej prawicy pod egidą Prawa i Sprawiedliwości (2015-2018)

Authors

Title variants

EN
Ukraine in the Poland’s Foreign Policy in the Era of the Second Government of the United Right Wing under the Aegis of the Law and Justice Party (2015-2018)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dotychczasowy model relacji polsko-ukraińskich dobiega końca, a nowy znajduje się w fazie in statu nascendi. Zasadnicza sprzeczność podstawowych interesów Kijowa i Warszawy spro-wadza się do tego, że podczas gdy Ukraina szuka sposobów na integrację i potrzebuje silnej Europy oraz ipso facto wzmocnienia wspólnoty europejskiej, Polska pod rządami koalicji skupionej wokół PiS kroczy coraz śmielej w stronę eurosceptycyzmu i podważania spójności Unii Europejskiej, chociaż wahadło europejskiej polityki po wyborach w Austrii, Holandii, a zwłaszcza we Francji w 2017 r. ponownie wychyla się w stronę centrum. Dzisiejsza Polska, odwracając się plecami od europejskiego twardego jądra, a zatem od Niemiec i Francji, przestaje być także atrakcyjnym partnerem dla Ukrainy, która z kolei widząc słabnącą pozycję Polski, zacieśnia związki z Berlinem.
EN
The current model of Polish-Ukrainian relations is drawing to an end, while the new one is in the statu nascendi stage. The fundamental contradiction between the basic interests of Kiev and Warsaw consists in the fact that while Ukraine is seeking ways of integrating with the EU and needs a strong Europe as well as ipso facto strengthening the European community, Poland under the rule of the PiS-led coalition is heading towards Euro-skepticism and undermining cohesion of the European Union, even though after elections in Austria, the Netherlands and France in 2017 in particular, pendulum of the European policy is leaning towards the centre again. The present-day Poland, by turning its back on the European hard core, i.e. Germany and France, ceases to be an attractive partner for Ukraine, which in its turn is strengthening ties with Berlin due to Poland’s faltering position.

Year

Volume

Issue

1

Pages

23-36

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Bieleń S., Panrosjanizm w rosyjskiej tożsamości mocarstwowo-imperialnej, w: Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie: nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, red. M. Mróz, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2015, nr 1(3), s. 79-94.
 • Dudek A., System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski w okresie tranzycji (1989-1992). Mechanizmy, procedury i instytucje praktyka, Wrocław 2012.
 • Konończuk W., Czas na doktrynę postgiedrojciowską wobec Ukrainy, „Nowa Europa Wschodnia” 1(2018).
 • Mróz M., Między Polską piastowską a jagiellońską. Kontrowersje wokół kierunków realizacji polskiej polityki zagranicznej po akcesji do Unii Europejskiej, w: Polska polityka wschodnia, red. M. Mróz, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2013, nr 1(1), s. 15-30.
 • Mróz M., Nowe wektory polityki zagranicznej Polski po wyborach 2015 r. i ich konsekwencje dla relacji Polska-Ukraina, „Visnyk of the Lviv University. Series International Relations” (Lviv) 2016, nr 38, cz. 4.
 • Mróz M., Wielki projekt małych krajów. Od Międzymorza do Trójmorza w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, w: Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji, red. M. Mróz, A. Drzewicki, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2017/2018, nr 1(5), s. 15-41.
 • Obremski J., Zagrożenia i szanse, „Nowa Europa Wschodnia” 1(2018).
 • Pełczyńska-Nałęcz K., Pożegnanie z Giedroyciem, www.batory.org.pl [dostęp: 14.05.2018], s. 7.
 • Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011.
 • Szczerek Z., Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową, Wołowiec–Warszawa 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7d7124a-0948-409f-882f-28eff5be1606
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.