PL EN


2018 | 543 | 81-97
Article title

Strukturalne uwarunkowania konfliktów organizacyjnych

Content
Title variants
EN
Structural determinants of organizational conflicts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są rodzaje uwarunkowań konfliktów organizacyjnych. Uwaga jest skoncentrowana na tych spośród takich uwarunkowań, które wynikają z nieprawidłowości dotyczących funkcji struktury organizacyjnej. Celem artykułu było przedstawienie autorskiej typologii takich uwarunkowań. Najpierw omówiono wybrane koncepcje wyodrębnienia przyczyn konfliktów organizacyjnych. Następnie scharakteryzowano ich strukturalne uwarunkowania wynikające z nieprawidłowości dotyczących celów organizacji, zadań i funkcji stanowisk i komórek organizacyjnych, niewłaściwego rozczłonkowania instytucji, niesprawności w zakresie zależności funkcjonalnych i hierarchicznych oraz rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych, a także niewłaściwego stopnia formalizacji działań w organizacji i relacji pomiędzy nimi. W zakończeniu artykułu przedstawiono syntezę rozważań oraz wskazano kierunki dalszych badań autorów nad uwarunkowaniami konfliktów organizacyjnych.
EN
The subject of the paper are types of organizational conflicts determinants. Attention is focused on those of them that result from irreguralites of the functions of organizational structure. The objective of the paper is to present authors’ typology of such determinats. First, the selected concepts of distuingishing reasons for organizational conflicts are described. Then, their structural determinants are characterized, emerging from the irregularites of organizational goals, tasks and functions of organizational units and positions, improper dismemberment of an institution, inefficiencies in the scope of functional and hierarchical dependences and distribution of decision-making authority as well as improper formalization degree of activities within an organization and relations between them. Within the closing section of the paper the synthesis of considerations is presented and the directions of further authors’ studies on organizational conflicts determinants are pointed out.
References
 • Cotae F., Montemayor H.V., 2012, Looking at the factors affecting conflict in organization: An understudy leading to a conceptual model, International Journal of Business and Management Studies, vol. 4, no. 2.
 • Fornalczyk A., 2012, Podmiotowe uwarunkowania elastycznego zarządzania konfliktami w organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 249.
 • Gall G., 2013, New Forms and Expression of Conflict at Work, Palgrave Macmillan, New York.
 • Gatarska M.K., 2016, Źródła konfliktu w organizacji, Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, Ekonomia i Zarządzanie, nr 2(9).
 • Grzywacz W., 2005, Czy praca rozproszona wpływa na rozproszenie konfliktu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • Jarecki W., 1998, Konflikt niejedno ma imię, Personel, nr 2.
 • Kozina A., 2012, Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lakis J., 2013, Konflikt a synergia działań w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8.
 • Nalepka A., Kozina A., 2007, Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Ochyra I., 2013, Istota konfliktu organizacyjnego, Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 • Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa.
 • Pruitt D.G., Rubin J.Z., 1986, Social Conflict. Escalation, Stalemate, and Settlement, McGraw-Hill Inc., New York.
 • Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Rahim M.A., 1986, Managing Conflict in Organizations, Praeger Publishers, New York.
 • Ratajczak Z., 2007, Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Robbins S.P., Judge T.A., 2012, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Roche W.K., Teague P., Colvin A.J.S. (red.), 2014, The Oxford Handbook of Conflict Management in Organizations, Oxford University Press, Oxford.
 • Rummel-Syska Z., 1990, Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa.
 • Shapiro G.J., 2014, Identifying the Factors That Influence Conflict Management Behavior of Human
 • Resource Professionals in the Workplace: An Analysis of the Relationship Between Personality and Conflict Management Behavior, Nova Southeastern University, Department of Conflict Resolution
 • Studies Theses and Dissertations, Fort Lauderdale.
 • Słownik języka polskiego, 1988, t. I, PWN, Warszawa.
 • Stoner J.A.F., Wankel C., 1992, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Thomas K.W., 1976, Conflict and Conflict Management, [w:] Dunette M.D. (red.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7d8cce2-758d-48f9-9ffc-2e1a863eb0cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.