Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(37) | 44-59

Article title

Etyka zawodowa pracownika socjalnego i jej specyfika

Authors

Title variants

EN
Professional Ethics of Social Worker and Its Specificity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pracownik socjalny, którego działania mają charakter typowo społeczny, wykonuje wiele ról zawodowych. Dlatego też powinien kierować się wartościami i zasadami moralnymi, wynikającymi z etyki ogólnej oraz szczegółowymi normami zawartymi w etycznym kodeksie swojej profesji. Skodyfikowana etyka zawodowa pomaga pracownikowi socjalnemu w prawidłowym wykonywaniu zadań i jest dla niego punktem odniesienia przy rozstrzyganiu dylematów etycznych. Zawarte w kodeksie etycznym normy stoją na straży godności profesji i jednocześnie wskazują, jak przedstawiciele zawodu mają się zachowywać, a jak nie powinni postępować. Zapisy kodeksu etycznego odnoszą się do zawodu, relacji ze współpracownikami, beneficjentami, pracodawcą i społeczeństwem. Uwzględniają one specyficzne cele i zadania pracy socjalnej, rozumianej jako praktyczna działalność ludzka na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy w realizacji podstawowych potrzeb oraz rozwiązywania problemów powstałych w efekcie deprywacji tych potrzeb.
EN
A social worker, whose activities are principally socially oriented, performs many professional roles. Therefore, he or she should be guided by the values and moral principles arising from the ethics in general and from the specific standards contained in the code of ethics of this particular profession. Codified professional ethics helps social worker to perform properly his or her duties and it is also the reference point for resolving ethical dilemmas. Standards contained in the code of ethics give basis for preserving the dignity of the profession and at the same time indicate how the social workers should behave, and how they mustn’t behave. The provisions of the code of ethics relate directly to the specificity of the profession, as well as to the relations with coworkers, beneficiaries, employer and larger society. They take into account specific objectives and tasks of social work understood as a practical human activity towards people requiring support and assistance in the fulfillment of their basic needs and requiring also support in solving problems arising as a result of deprivation of these needs.

Contributors

  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7dfb568-b4b3-43c3-8aed-5e4bbe492eb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.