PL EN


2019 | 22 | 1(82) | 45-53
Article title

Cele i funkcje budżetowania w budżecie kosztów

Title variants
EN
Budgeting goals and functions in the cost budget
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omawia się problematykę związaną z przyczynami tworzenia jednostkowych budżetów podmiotów gospodarczych, jak i z wdrażaniem systemów budżetowania w przedsiębiorstwach. Analizuje on cele budżetowania jako element usystematyzowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Ujęcie celów budżetowania prezentuje się w odniesieniu do klasycznej 5-czynnikowej definicji zarządzania oraz w odniesieniu do klasycznych form budżetu działalności operacyjnej.
EN
The article discusses problems related to the reasons for creating unitary budgets of business entities, as well as the implementation of budgeting systems in enterprises. It analyzes budgeting goals as part of a systematic business management. The conceptualization of budgeting goals is presented in relation to the classical 5-factorial definition of management and in relation to the classic forms of the operating budget.
Year
Volume
22
Issue
Pages
45-53
Physical description
Dates
published
2019-06
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland
References
 • Bugdol M., Cena i jakość, „Problemy Jakości” 2011, nr 43 (5).
 • Bytniewski A., Podsystem finansowo-księgowy jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 399.
 • Bytniewski A., Podsystem CRM jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 291.
 • Bytniewski A,, Podsystem controllingu w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 440.
 • Bytniewski A., Robotyzacja systemu rachunkowości jako sposób wspomagania rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”2012, nr 251.
 • Bytniewski A., Założenia teoretyczne robotyzacji systemu rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 1996, nr 729.
 • Ciesielczyk T., Stepniewski J., Management opérationnel et la comptabilité, [w:] L. Marco (dir.), Nouvelles avancées du management, Ed. L'Harmattan, Paris 2005.
 • Dziedziczak I., Stępniewski J., System rachunkowosci wspomaganej komputerem, Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce, Warszawa 1999.
 • Kister A., Koszty jakości jako miernik efektywności, „Problemy Jakości” 2003, nr 35.
 • Kister A., Lean management w rachunkowości, [w:] H. Ronek, I. Lazarishina (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2017.
 • Kister A., Metody kosztowe wspomagające zarządzanie jakością, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia” 2007, nr 41.
 • Kister A., Modele kosztów jakości w teorii i praktyce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia” 2006, nr 40.
 • Kister A., Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, nr 51.
 • Kister A., Wybrane rodzaje analiz kosztów jakości, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 2006.
 • Kister A., Wykorzystanie rachunku kosztów jakości do podejmowania decyzji zarządczych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia” 2005, nr 39.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości: sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2005.
 • Kwiatkowska R., Podstawowe uwarunkowania skutecznego zarządzania kosztami, [w:] H. Ronek, I. Lazarishina (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2017.
 • Kwiatkowska R., Wpływ zarządzania wierzytelnościami na koszty w sprawozdaniu finansowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 524.
 • Lazaryshyna I., Analiza finansowa w zarządzaniu operacyjną działalnością przedsiębiorstwa, [w:] H. Ronek, A. Zahorodny (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2015.
 • Michalczyk L., Kluczowe narzędzia pomiaru w controllingu finansowym – ujęcie teoretyczne, „Pieniądze i Więź” 2012, nr 1.
 • Michalczyk L., Metodyka ustalania wysokości wybranych zobowiązań przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2008, t. 4, nr 1.
 • Michalczyk L., Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej – w kierunku kalkulacji produktów finalnych, „Pieniądze i Więź” 2015, nr 2.
 • Michalczyk L., Rola cen wewnętrznych w rozrachunku wewnętrznym wielopoziomowych jednostek gospodarczych w aspekcie transferu kapitału za granicę, [w:] K. Gomółka (red.), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu, Warszawa 2006.
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Rozliczenia produkcji pomocniczej w aspekcie rozrachunku wewnętrznego przedsiębiorstw w realiach polskich, (red.) E. Tabaszewska, B. Radawski, Nowoczesne koncepcje zarządzania – teoria i praktyka, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Michalczyk L., Wdrożenie systemu ERP dla celów controllingu sprzedaży, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych” 2013, nr 2.
 • Michalczyk L., Wiarygodność kalkulacji kosztów produkcji w świetle opcyjnych rozwiązań polskiego prawa bilansowego, [w:] VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSRiF w Sopocie, Sopot 2006.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, R. 74, z. 1.
 • Michalczyk L., Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego, „Pieniądze i Więź” 2013, nr 3.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Comptabilite, intelligence artificielle et imputation comptable des micro-donnees, [w:] E. Archambault, O. Arkhipoff (eds.), Nouveaux aspects de la comptabilite nationale, Ed. Economica, Paris 1988.
 • Stępniewski J., Jakość systemów informacyjnych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1995, nr 107.
 • Stępniewski J., Le role de la comptabilite dans la construction d'un systeme informatique de gestion integre, „Revue Francaise de Comptabilite” o 1983, n 136.
 • Stępniewski, Principes de la comptabilite evenementielle. Masson, Paris 1987.
 • Stępniewski J., Dudek M., Kryzys narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym na świecie, w Europie i w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw” 2004, nr 43, t. 1.
 • Stępniewski J., Souid S., Indépendance du conseil d'administration et gestion des Resultats, „Management et Sciences Sociales. Revue Scieno tifique Semestrielle” 2009, n 6.
 • Vovk V, Teoretyczne podstawy generowania przepływu informacji ekonomicznych w systemie rachunkowości w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość, H. Ronek, A. Zahorodny (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2015.
 • Vovk V., The Importance of Accounting Information Efficiency for the Successful Functioning of an Administrative System, General Accounting Theory. Evolution And Design For Efficiency, Academic and Professional Press, Warsaw 2008.
 • Yakymchuk A.Y., Applied Project Approach in National Economy: Practical Aspects, „Науко-вий вісник Полісся” 2017, nr 2 (10), http://ep3.nuwm.edu.ua/6371/1/Yakymchuk%20A.%20Y.%2C%20Akimova%20L.%20M.%2C%20Simchuk%20T.%20O.%20Applied%20project%20approach%20in%20the%20national%20economy%20practical%20aspects%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf.
 • Yakymchuk A.Y., Regional Innovation Economy: Aspects of Economic Development, „Науковий вісник Полісся” 2017, nr 3 (11), http://nvp.stu.cn.ua/en/news/item/811-yakymchuk-a-y-valyukh-a-m-akimova-l-mregional-innovation-economy-aspects-ofeconomic-development.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7e18aba-9777-4f93-b0b8-59b2071c1896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.