PL EN


2017 | 56(5) Ekonomia XV | 59-63
Article title

Pozycja finansowa polskich gospodarstw domowych w 2016 roku w porównaniu z 2014 rokiem

Authors
Content
Title variants
EN
Financial Position of Polish Households in 2016 vis-à-vis 2014
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W 2016 roku aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych były równe krajowemu PKB. Ich pozycja netto była dość wysoka, gdyż odpowiadała mniej więcej 2/3 PKB. Polskie społeczeństwo jest bowiem stosunkowo mało, w porównaniu z zachodnimi, zadłużone. W aktywach zdecydowanie przeważają gotówka i środki zgromadzone w bankach. Od 2014 roku zarówno pozycja brutto, jak i netto gospodarstw domowych poprawiły się dzięki wzrostowi zatrudnienia, płac i rozszerzonemu programowi wsparcia socjalnego dla wielodzietnych rodzin (tzw. Program Rodzina 500 Plus). Analiza danych, które gromadzi od pewnego czasu NBP, wskazywałaby, że polskie społeczeństwo pewną część dodatkowych środków przeznaczyło na poprawienie swojej pozycji płynnościowej, gdyż dynamika przyrostu gotówki i należności na rozliczeniowych rachunkach w bankach były znacznie wyższe niż ogólny przyrost aktywów.
EN
In 2016, financial assets of Polish households equalled GDP. Their net position was quite high as it paralleled more or less 2/3 of GDP. This is so as the Polish society exhibits relatively low, compared with western ones, indebtedness. In assets, there definitely prevail cash in hand and cash in banks. Since 2014 both the gross and net position of households has improved owing to the growth of employment, salaries, and the extended programme of social support for large families (the so-called Family 500+ Programme). The analysis of data, which have been gathered by NBP for some time, would indicate that the Polish society destined some part of their additional means for improvement of their liquid position as the dynamics of incremental cash and receivables on personal accounts with banks were considerable higher than the overall increase in assets.
Year
Pages
59-63
Physical description
Contributors
References
  • Dorosz A. (2016), Majątek polskich gospodarstw domowych na tle innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 50(5).
  • Informacja wstępna (2015), nr 12, NBP, Warszawa.
  • Informacja wstępna (2017), nr 5, NBP, Warszawa.
  • Zasobność gospodarstw domowych w Polsce – Raport z badania pilotażowego 2014 r. (2015), Departament Stabilności Finansowej, NBP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7e9af55-2f25-45c2-8538-605e77a12517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.