PL EN


2015 | 4 | 131-142
Article title

Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie

Content
Title variants
EN
Land use on areas exposed to floods in Uniejów
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano ocenę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, odnośnie do potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej i ludzi. Badaniu pod względem zagospodarowania podlegał obszar szczególnego zagrożenia powodziami w Uniejowie. Zagospodarowanie przeanalizowano przy wykorzystaniu Topograficznej Bazy Danych oraz inwentaryzacji terenowej. Następnie za pomocą narzędzi GIS przedstawiono zarówno zagospodarowanie, jak i jego ocenę. Z oceną zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodziami związane jest pojęcie ryzyka powodziowego, które oznacza kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z nią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Do oceny ryzyka powodziowego posłużyła metoda bonitacji punktowej, gdzie polem oceny był heksagon.
EN
The aim of this work is to assess land use on flood hazard areas in Uniejów in respect of potential negative consequences for the environment, cultural heritage, economic activity and people. The area examined is a flood hazard zone where flood risk is 1% (medium level). The land use was analysed using the topographic database and land inventory. The assessment of land use on the areas exposed to floods is related to the concept of flood risk, which means the combination of the likelihood of flooding and related potential negative consequences for human health, the environment, cultural heritage and economic activity. Land use on the areas exposed to floods in Uniejów was found to be correct because open spaces dominate, allowing the flow of flood waters
Year
Volume
4
Pages
131-142
Physical description
Dates
online
2015-11-15
Contributors
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
References
 • Chojnacki J., Szacowanie strat powodziowych, [w:] M. Maciejewski, Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego, IMGW, Kraków CD-ROM, 2000.
 • Chojnacki J., Wskaźniki strat powodziowych, „ Gospodarka Wodna”, nr 10, 1994, s. 227.
 • Ciupa T., Wpływ zagospodarowania terenu na odpływ i transport fluwialny w małych zlewniach na przykładzie Sufragańca i Silnicy (Kielce), Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2009.
 • Drożdżal E., Grabowski M., Kondziołka K., Olbracht J., Piórecki M., Radoń R., Ryłko A., Mapy ryzyka powodziowego – projekt pilotażowy w zlewni Silnicy, „Gospodarka Wodna”, nr 1, 2009.
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
 • Genovese E., A methodological approach to land use-based flood damage assessment in urban areas: Prague case study, European Communities, 2006, s. 18.
 • ICPR, International commission for the protection of the Rhine, “Non-structural flood plain management: Measures and their effectiveness”, Koblenz, 2002, http://www.iksr.org/index.php [dostęp: 20 IX 2014 r.].
 • Kobojek E., Problem przestrzennego rozwoju miast w dolinach rzecznych na przykładzie Łowicza i Uniejowa, [w:] B. Więzik (red.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2013.
 • Liszewski S., Przestrzeń miejska i jej organizacja. Geografia. Człowiek. Gospodarka, Kraków 1997.
 • Liszewski S., Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1977.
 • Liszewski S., Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, „Acta Universitatis Lodziensis”, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Folia Geographica, ser. II, z. 15, 1978.
 • Łajczak A., Changes in flood risk impacted by river training. Case study of piedmont section of the Vistula river, „Annals of Warsaw University of Life Sciences – Land Reclamation”, vol. 46(4), 2014.
 • Messner F., Meyer V., Flood damage, vulnerability and risk perception – challenges for flood damage research, UFZ Discussion Paper 13, 2005.
 • Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012, Łódź 2012.
 • Ripl W., Management of water cycle and energy flow for ecosystem control: The energy–transport– reaction (ETR) model, „Ecological Modelling”, vol. 78, 1995.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 XII 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, (Dz.U. 2013, poz. 104).
 • Słonecka A., Jaglak E., Goryszewska E., Kołakowska J., Ulanicka E., Zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych a zagrożenie powodziowe województwa mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów, Urząd Miasta i Gminy Uniejów, Uniejów 2007.
 • Szypuła M., Strefy zagrożenia powodziowego: metodyka określania rodzajów i sposób wyznaczania z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, „Gospodarka Wodna”, nr 8, 2001.
 • Thieken A.H., Müller M., Kreibich H., Mer, B., Flood damage and influencing factors: New insights from the August 2002 flood in Germany, „Water Resources Research”, vol. 41, no. 12, 2005, doi:10.1029/2005WR004177.
 • Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z poźn. zm.
 • Wind H.G., Nierop T.M., de Blois C.J., Kok J.L. de, Analysis of flood damages from the 1993 and 1995 Meuse flood, „Water Resources Research”, vol. 35, no. 11, 1999.
 • Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD), Główny Geodeta Kraju, 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7eb2a06-b47c-43d2-ab49-266e06458294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.