PL EN


2016 (R. XV) | 2(60) | 47-59
Article title

Obywatelstwo w społeczeństwie ryzyka a paradygmat pedagogiki społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Citizenship in the risk society and the paradigm of social pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy jest społeczeństwo obywatelskie ulokowane w kontekście procesów o charakterze ryzyka, kryzysu oraz traumy. Założono, że taka kontekstualna lokalizacja określa charakter rozwijanych kapitałów społecznego, kulturowego i kapitału zaufania. Wskazano na egzemplifikacje diagnoz, których przedmiotem są takie wskaźniki kondycji społeczeństwa obywatelskiego jak zaufanie oraz partycypacja społeczna zachodząca w kontekście temporalnym traktowanym jako związany z doświadczeniem sytuacji kryzysu oraz traumy społecznej i kulturowej. Analizowane zagadnienia odniesione zostały do specyfiki paradygmatu pedagogiki społecznej.
The subject of analysis is civil society treated as located in the context of socio-cultural risk, crisis and trauma. It is assumed, that such contextual localization defines the character of the developed capitals: the social, cultural and trust capital. There are indicated examplifications of diagnosis related to the chosen indicators of the civil society condition: state of social trust and social participation in the temporal context of crisis and socio-cultural trauma experience. Presented analysis are related to the paradigm of social pedagogy.
Issue
Pages
47-59
Physical description
Dates
published
2016-07-14
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Alexander J. (2006), The Civil Sphere, Oxford University Press, Oxford–New York.
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Brown P. (2014), Social Theories of Risk, [w:] Routledge Handbook of Social and Cultural Theory, A. Eliott (red.), Routledge, Oxon–New York.
 • CBOS (2010), Zaufanie społeczne, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • CBOS (2014), Zaufanie w relacjach międzyludzkich, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Colman A.M. (2009), Słownik psychologii, PWN, Warszawa.
 • Czapiński J. (2015), Stan społeczeństwa obywatelskiego. [w:] Diagnoza społeczna 2015. Warunkii jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dobrowolski K. (1973), Teoria procesów żywiołowych w zarysie, Ossolineum, Wrocław.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
 • Kowalik S. (2015), Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 • Kubiak A., Miszalska A. (2004), Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczypospolitej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Lasch Ch. (1991), The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, W.W. Norton & Company, New York–London.
 • Lim Ch., Laurence J. (2015), Doing Good when Times are Bad: Volunteering Behaviour in Economic Hard Times, “The British Journal of Sociology”, Issue 2 (Vol. 66).
 • Merton R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Murthy S.R., Lakshminayarana R. (2006), Mental Health Consequences of War, “World Psychiatry”, Vol. 5, nr 1.
 • Olivera J. (2013), On Changes in General Trust in Europe, Dublin, AIAS, GINI Discussion Paper 80.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2008), Pedagogika społeczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Ringel S. (2012), Overwiew, [w:] Trauma. Contemporary Directions in Theory, Practice and Research, S. Ringel, J.R. Brandell (red.), Sage, Thousand Oaks, London–New Delhi.
 • Sampson R.J., Mc Adam D., Mac Indoe H., Weffer-Elizondo S. (2005), Civil Society Reconsidered: The Durable Nature and Community Structure of Collective Civic Action, “American Journal of Sociology”, Vol. 111, nr 3.
 • Smyth N. (2008), Trauma, [w:] Encyclopaedia of Social Work, Vol. 4, T. Mizrahi, L.E. Davis (red.), NASW Press, Oxford University Press, Oxford–New York.
 • Sułek A. (2007), Doświadczenia i kompetencje obywatelskie Polaków, [w:] Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Sztompka P. (2000), The Ambivalence of Social Change: Triumph or Trauma? “WZB Discussion Paper”, No. P 00-001.
 • Sztompka P. (2004), The Trauma of Social Change: A Case of Postcommunist Societies. [w:] J.C. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen, N.J. Smelser, P. Sztompka, Cultural Trauma and Cultural Identity, Univesrity of California Press, Berkeley–Los Angeles–London.
 • Turner B.S. (2001), The Erosion of Citizenship, “British Journal of Sociology”, 52(2).
 • Volunteering in the European Union, 2010, GHK.
 • Wilson J. (2000), Volunteering, “Annual Review of Sociology”, Vol. 26.
 • OECD (2015), How’s Life? 2015: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris http://dx.doi.org/10.1787/how_life-2015-en
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7f1a43e-388d-42a0-a4b1-52dd097defee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.