PL EN


2019 | 11 | 20 | 353–367
Article title

The legal qualification of the military jihad idea and of the dissemination of other materials facilitating terrorist activities

Content
Title variants
PL
Kwalifikacja prawna propagowania idei zbrojnego dżihadu oraz rozpowszechniania innych materiałów ułatwiających działalność terrorystyczną
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The presented paper presents and analyzes, in the perspective of the fulfilment of the acts codified in penal law, the phenomenon of the promotion of the idea of military jihad by the Islamic terrorist organizations. The circumstances leading to the emergence of the global, Islamic, terrorist organization and the influence of their emergence on internal security have been presented in the introductory part. It has been stated there, that ‒ although in Poland there has been no terrorist attack so far, the people who have ties with terrorist organizations or who are simply interested in terrorist ideology pose serious threat to the domestic security. The strong factor increasing the jeopardy of the terrorist attack, is the presence ‒ mainly in virtual reality, of a myriad of different materials that promote the distortional conception of Islam. Therefore the materials that were publicized by Islamic, radical organization were thoroughly analyzed in this paper. The result of the analysis is the conclusion that the promoting of contents connected to radical Islam implies the commitment of several crimes.
PL
W artykule autor opisuje i analizuje zjawisko propagowania idei zbrojnego dżihadu pod kątem popełnienia czynów zabronionych. We wstępie zostały przedstawione historyczne i społeczne okoliczności, które prowadzą do wykształcenia się globalnych islamskich organizacji terrorystycznych oraz wpływ pojawienia się tych ugrupowań na bezpieczeństwo wewnętrzne państw należących do tzw. cywilizacji zachodniej. Rozważania zawarte w tym fragmencie prowadzą do wniosku, że mimo iż w Polsce nie doszło dotychczas do zamachów terrorystycznych, to niewątpliwie osoby związane z ideologią zbrojnego dżihadu lub te, które się z nią utożsamiają, stanowią duże zagrożenie. Czynnikiem, który w znacznym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia na terytorium RP aktu terrorystycznego motywowanego wypaczonym pojmowaniem islamu, jest obecność, głównie w przestrzeni wirtualnej, licznych materiałów propagujących wojujący islam. Główna część rozważań prowadzonych w artykule jest ukierunkowana na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w związku z rozpowszechnianiem radykalnych idei islamskich dochodzi do wyczerpania znamion czynów zabronionych, a jeśli tak, to jakich. Odpowiedzi na postawione pytanie pomaga udzielić karnoprawna (dogmatyczna) analiza treści umieszczonych w przekazach związanych z ruchem globalnego dżihadu. Ta analiza prowadzi do wniosku, że w zależności od konkretnej zawartości radykalnych haseł islamskich ich rozpowszechnianie może prowadzić do wyczerpania znamion wielu czynów zabronionych, a ostateczna kwalifikacja prawnokarna zależy również od formy popularyzowania tych materiałów i sposobu ich rozprzestrzeniania.
Year
Volume
11
Issue
20
Pages
353–367
Physical description
Dates
published
2019-04-23
Contributors
 • doktor nauk prawnych, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
References
 • Abdel Bari Atwan, Islamic State: The Digital Caliphate, London 2015, Saqi Books [dostęp: 25 IV 2017]. W artykule autor korzystał z nienumerowanej wersji elektronicznej, przygotowanej dla portalu Google Books.
 • Abu Bakr Naji, The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass, https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakrnaji-the-management-of-savagery-the-most-critical-stage-through-which-the-umma-will-pass.pdf [dostęp: 25 IV 2017].
 • Abu Rumaysah al Britani, A brief guide to the Islamic State, http://valasz.hu/data/cikk/11/2761/cikk_112761/A_Brief_Guide_to_Islamic_State_2015.pdf.
 • Abu U bayda Abdullah al-Adm, Safety and Security guidelines for Lone Wolf Mujahideen and small cells, Summarized English Translation, https://cryptome.org/2016/01/lone-wolf-safe-sec.pdf [dostęp: 25 IV 2017].
 • Adamczuk M., Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 19, s. 199–223.
 • Bania R., Bliski Wschód w wybranych anglosaskich koncepcjach geopolitycznych – zarys problematyki, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, R. Bania, K. Zdulski (red.), Łódź 2012, Ibidem, s. 1325.
 • Blackwill R.D., Stürmer M., Introduction, w: Allies Divided: Transatlantic Policies for the Greater Middle East, R.D. Blackwill, M. Stürmer (red.), Cambridge, Mass. 1997, MIT Press, s. 1–7.
 • Chernick H., Intruduction, w: Resilient City: The Economic Impact of 9/11, H. Chernick (red.), New Y ork 2005, Russell Sage Foundation, s. 1–6.
 • Danecki J., Kłopoty z dżihadem, w: Islam a terroryzm, A. Parzymies (red.), Warszawa 2003, Dialog.
 • Daniluk P., Pojęcie korzyści majątkowej w prawie karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2014, nr 1, s. 29–45.
 • Dzisiów-Szuszczykiewicz A., Bliski Wschód – wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej?, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2008, nr 7–8, s. 145–182.
 • Dzisiów-Szuszczykiewicz A., Trzpil M., Działania, strategiczne cele i nowe trendy Al-Kaidy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2009, nr 9–10, s. 84–104.
 • Herzog A., Komentarz do art. 255a kk, w: Kodeks karny. Komentarz, R. Stefański (red.), Warszawa 2015, C.H. Beck, s. 1602–1604.
 • Huntington S., The Clash of Civilization and the remaking of world order, New York–London–Toronto–Sydney 2011, Simon & Schuster.
 • Gałązka M., Komentarz do art. 11 kk, w: Kodeks karny. Komentarz, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Warszawa 2012, C.H. Beck, s. 115–122.
 • Górak-Sosnowska K., Jihadi cool: popkultura w służbie dżihadyzmu, „Kultura - Historia - Globalizacja” 2015, nr 17, s. 53–68.
 • Kosonoga J., Komentarz do art. 190 kk, w: Kodeks karny. Komentarz, R. Stefański (red.), Warszawa 2015, C.H. Beck, s. 1083–1088.
 • Kuriata A., Sadowa K., Podstawy ideologiczne islamu – filary wiary. Zarys tematyki, „Acta Erasmiana” 2015, t. 9, s. 183–202.
 • Martin J.M., The information battlefield: Al-Qaeda’s use of advanced media technologies for framed messaging, Las Vegas 2011, U NLV Theses/Dissertations/Professional Papers/Capstones.
 • Muhammad Abdus Salam Faraj, Jihaad. The Absent Obligation, Birmingham 2000, Maktabah Al Ansaar Publications (tłumaczenie angielskie).
 • Murdico S.J., Osama Bin Laden, New Y ork 2007, The Rosen Publishing Group.
 • Słownik języka polskiego, L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska (red.), wyd. 3, Warszawa 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stankiewicz W., Terroryzm w świetle walki Dwóch Światów, w: Islam a terroryzm, A. Parzymies (red.), Warszawa 2003, Dialog.
 • The Al Qaeda Manua, http://fas.org/irp/world/para/manualpart1.html [dostęp: 29 VII 2016].
 • Wejkszner A., Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie, „Przegląd Strategiczny” 2014, nr 7, s. 225–236, C.H. Beck.
 • Wejkszner A., Zagrożenie fundamentalizmem islamskim w Europie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2011, nr 49, C.H. Beck, s. 1–8.
 • Wiak K., Komentarz do art. 117 kk, w: Kodeks karny. Komentarz, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Warszawa 2012, C.H. Beck.
 • Wiak K., Komentarz do art. 119 kk, w: Kodeks karny. Komentarz, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Warszawa 2012, C.H. Beck.
 • Zachuta A, Opis i kwalifikacja prawna czynu z uwzględnieniem sprawczych odmian przestępnego współdziałania, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 1, s. 47–70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7f617c1-341f-4a59-9ba2-f80575df11a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.