PL EN


2013 | 2 | 1 | 147-159
Article title

Rozwój sektora spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych

Content
Title variants
EN
The development of polish credit unions sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano analizy rozwoju spółdzielczych kas oszczędno-ściowo-kredytowych, w tym skali wzrostu tego rodzaju spółdzielni kredytowych w porównaniu do wzrostu sektora bankowego w Polsce oraz wybranych sektorów unii kredytowych na świecie. Dla wyjaśnienia potencjalnych uwarun-kowań znacząco wyższego tempa wzrostu polskich unii kredytowych posłużo-no się koncepcją faz rozwoju unii kredytowych. Polskie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nadal są sektorem w fazie wzrostu sektora, choć wprowadzone w 2012 r. regulacje prawne w znacznym zakresie zmieniły spo-sób ich funkcjonowania.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
147-159
Physical description
Contributors
 • Dr, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.
References
 • 1. 2011 Statistical Report WOCCU (2012), http://www.woccu.org/publications/statreport, dostęp dnia 7.02.2013.
 • 2. Ancyparowicz G. (2009) Rynki finansowe mikrofinanse, Ostrowska E. (red.), Ossowski (red.), Biblioteka kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych Instytut Stefczyka, Sopot
 • 3. Ferguson Ch., McKillop D.G., (1997), Classifying Credit Union Development in Terms of Mature, Transition and Nascent Industry Types, “The Service Industries Journal”, vol 20, Issue 4
 • 4. Golec M.M. (2004), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań
 • 5. McKillop D., Wilson J.O.S. (2011), Credit Unions: A Theoretical and Empirical Overview, “Financial Markets, Institutions & Instruments Leonard N, Stern School of Business”, vol 20, Issue 3
 • 6. Nałęcz S. (2008), Potencjał społeczny i ekonomiczny gospodarki Spo-łecznej w Polsce, w: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne Wprowadzenie do problematyki, Leś E. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.gospodarkaspoleczna.pl/pliki/badania/nowe/gospodarka-spoleczna-wprowadzenie.pdf, dostęp dnia 7.02.2013.
 • 7. Rozwój sektora finansowego w Polsce w 2011 r. (2012), Narodowy Bank Polski, Warszawa, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2011.pdf, dostęp dnia 7.02.2013.
 • 8. Sibald A., Ferguson Ch., McKillop D.G (2002), An examination of key factors of influence in the development process of credit union industries, “Annals of Public Cooperative Economics”, vol 73:3
 • 9. Sprawozdanie Zarządu Kasy Krajowej za 2011, 2012, http://www.skok.pl/-/media/Sprawozdanie-z-dzialalnosci-2011.ashx, dostęp dnia 7.02.2013.
 • 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz. U. 1996, nr 1, poz. 2 z pózn. zm.
 • 11. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dz. U. 2012, poz. 855.
 • 12. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Dz. U. 2006 r., nr 183, poz. 1354
 • 13. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2006-2010 (2011), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1175_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 7.02.2013.
 • 14. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/fulltext_search_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 11.02.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7fb1ef0-5276-4e9e-9520-f19770219940
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.