PL EN


Journal
2019 | 48 | 2 | 361-373
Article title

Psychogenne uwarunkowania zaburzeń jakości głosu i mowy w aspekcie foniatryczno-logopedycznym

Content
Title variants
EN
Psychogenic Voice and Speech Quality Disorders in Phoniatric and Logopedic Aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dysfonia psychogenna (fononeuroza) to zaburzenie głosu spowodowane czynnikami psychogennymi przy braku zmian strukturalnych (organicznych) w krtani. Celem pracy jest analiza procesu fonacji u pacjentów z dysfonią psychogenną w aspekcie foniatryczno-logopedycznym, diagnostycznym oraz terapeutycznym na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne wymaga współpracy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z laryngologa, foniatry, logopedy, psychologa i psychiatry. W dysfonii psychogennej występuje brak koordynacji oddychania, fonacji i artykulacji oraz zmiany w zakresie elementów prozodycznych mowy. Rehabilitacja w dysfonii psychogennej obejmuje symultanicznie prowadzoną terapię głosu i mowy, psychoterapię oraz wspomagająco leczenie farmakologiczne. Najlepsze efekty postępowania terapeutycznego można osiągnąć dopiero w wyniku połączenia terapii głosu i mowy oraz podejścia psychologicznego, gdyż obok poprawy fonacji, jakości głosu i jego kontroli niezbędne jest również poznanie podłoża emocjonalnego i psychologicznego istniejącego zaburzenia.
EN
Psychogenic dysphonia (phononeurosis) is considered as functional voice disorder caused by psychogenic factors without structural (organic) changes in the larynx. The aim of this study is to analyze phonation process in patients with psychogenic dysphonia in clinical, logopedic, diagnosic and therapeutic aspect, based on the available literature of the subject. Diagnostic and therapeutic approach requires the cooperation of an interdisciplinary team consisted of a laryngologist, phoniatrist, speech therapist, psychologist and psychiatrist. In psychogenic dysphonia lack of coordination of breathing, phonation, articulation and changes in the field of prosodic elements of speech are observed. Rehabilitation in psychogenic dysphonia includes voice and speech therapy, psychotherapy and supportive pharmacological treatment conducted simultaneously. The best effect of therapeutic treatment can be achieved only as a result of connection of voice and speech therapy and psychotherapy. In this therapy, except the improvement of phonation, voice quality and its control, it is necessary to know the emotional and psychological background of disorder.
Journal
Year
Volume
48
Issue
2
Pages
361-373
Physical description
Dates
published
2021-01-26
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
References
 • Andersson K., Schalén L., 1998, Etiology and treatment of psychogenic voice disorder: results of a follow-up study of thirty patients, „Journal of Voice”, 12(1), s. 96–106.
 • Aronson E.A., 1985, Clinical voice disorders, New York.
 • Baker J., 1998, Psychogenic Dysphonia: peeling back the layers, “Journal of Voice”, 12(4), s. 527–535.
 • Baker J., 2003, Psychogenic voice disorders and traumatic stress experience: a discussion paper with two case reports, “Journal of Voice”, 17(3), s. 303–318.
 • Boersma P., 2001, Praat, a system for doing phonetics by computer, “Glot International” 5:9/10, s. 341–345.
 • Boone D., 1983, The voice and voice therapy, New York.
 • Butcher P., 1995, Psychological processes in psychogenic voice disorder, “European Journal of Disorders of Communication”, 30(4), s. 467–474.
 • Butcher P., Elias A., & Cavalii L., 2007, Understanding and treating psychogenic voice disorder, London.
 • Chastan N., Parain D., Vérin E., Weber J., Faure M. A., Marie J-P., 2009, Psychogenic aphonia: spectacular recovery after motor cortex transcranial magnetic stimulation, “Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry”, 80(1), s. 94.
 • Fiszer M., Kotyło P., Niebudek-Bogusz E., Merecz D., Śliwińska-Kowalska M., 2002, Ocena zaburzeń głosu oraz problemów psychologicznych u nauczycieli, „Otolaryngologia – Przegląd Kliniczny”, 1(3), s. 181–186.
 • Hirano M., 1981, Clinical examination of voice, New York.
 • Kollbrunner J., Menet A-D., Seifert E., 2010, Psychogenic aphonia: No fixation even after a lengthy period of aphonia, “Swiss Medical Weekly”, 140(1-2), s. 12–17.
 • Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Falkowski D., Łobaczuk-Sitnik A., Kraszewska A., Skorupa M., Kita J., Kuryliszyn-Moskal A., 2016, High-speed digital imaging in the diagnosis of voice pathologies, „Polski Merkuriusz Lekarski”, 41(241), s. 26–31.
 • Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Kuryliszyn-Moskal A., Andrzejewska A., Falkowski D., 2011, Morphological changes of the vocal fold mucosa in hyperfunctional dysphonia diagnosed by psychoacoustic and videostroboscopic methods, “Advances in Medical Sciences”, 56(2), s. 343–351.
 • Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Kuryliszyn-Moskal A., Andrzejewska A., Łobaczuk-Sitnik A., Kraszewska A., Skorupa M., 2017, Usefulness of high-speed digital imaging (HSDI) in the diagnosis of oedematous – hypertrophic changes of the larynx in people using voice occupationally, „Otolaryngolia Polska”, 71(4), s. 19–25.
 • Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Rogowski M., Falkowski D., Kasperuk J., Othman J., 2012, The usage of modern physioterapeutic methods of rehabilitation in treatment of chosen kinds of dysphonia, „Otolaryngologia Polska”, 66(5), s. 328–336.
 • Maniecka-Aleksandrowicz B., 1997, Klasyfikacja zaburzeń głosu, „Audiofonologia”, 10, s. 61–67.
 • Maniecka-Aleksandrowicz B., Domeracka-Kołodziej A., 2004, Rehabilitacja w afonii psychogennej, „Audiofonologia”, 25, s. 53–56.
 • Maniecka-Aleksandrowicz B., Domeracka-Kołodziej A., Rózak-Komorowska A., Szeptycka-Adamus A., 2006, Management and therapy in functional aphonia: analysis of 500 cases, „Otolaryngologia Polska”, 60, s. 191–197.
 • Martins R.H., Tavares E.L., Renalli P.F., Branco A.,Pessin A.B., 2014, Psychogenic dysphonia: diversity of clinical and vocal manifestations in a case series, “Brazilian Journal of Otorhinolaryngology”, 80(6), s. 497–502.
 • Mathieson L., Hirani S.P., Epstein R., Baken R.J., Wood G., Rubin J.S., 2009, Laryngeal manual therapy: a preliminary study to examine its treatment effects in the management of muscle tension dysphonia, “Journal of Voice”, 23(3), s. 353–366.
 • Mitrinowicz-Modrzejewska A., 1963, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. Rozpoznawanie, leczenie i rehabilitacja, Warszawa.
 • Nemr K., Somoes-Zenari M., Marques S.F., Cortez J.P., Silva A.L, 2010, Psychogenic dysphonia associated to other diseases: a challenge for speech therapy, „Pró-fono: revista de atualização científic”, 22(3), s. 359–361.
 • Obrębowski A., Wojnowski W., 2002, Struktura fałdu głosowego, „Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi. Advances in Head and Neck Surgery”, 2(2), s. 27–36.
 • Pruszewicz A., 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa.
 • Pruszewicz A., Obrębowski A., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., 2004, W sprawie kompleksowej oceny głosu – własna modyfikacja testu samooceny niesprawności głosu (Voice Handicap Index), „Otolaryngologia Polska”, 58(3), s. 547–549.
 • Reiter R., Rommel D., Brosch S., 2013, Long term outcome of psychogenic voice disorders, „Auris Nasus Larynx”, 40, s. 470–475.
 • Salehi A., Izadi F., Tehrani L., Rahgozar M., 2013, Voice-based laryngeal manual therapy in treatment of hyperfunctional voice disorders: a preliminary study, “Audiology”, 22(3), s. 52–62.
 • Schalén L., Andersson K., 1992, Differential diagnosis and treatment of psychogenic voice disorder, “Clinical Otolaryngology and Allied Sciences”, 17(3), s. 225–230.
 • Shilpa L.P., 2017, Psychogenic Voice Disorders, “Global Journal of Otolaryngology”, 5(3), s. 555–663.
 • Sime W.E., Healey E.C., 1993, An interdisciplinary approach to the treatment of a hyperfunctional voice disorders, “Biofeedback and Self-Regulation”, 18, s. 281–287.
 • Sudhir P.M., Chandra P.S., Shivashankar N., Yamini B.K., 2009, Comprehensive management of psychogenic dysphonia: a case illustration, “Journal of Communication Disorders”, 42, s. 305–312.
 • Teixeira J.P., Fernandes P.O., 2015, Acoustic Analysis of Vocal Dysphonia, “Procedia Computer Science”, 64, s. 466–473.
 • Wiskirska-Woźnica B., 2012, Zaburzenia procesu komunikatywnego w praktyce otolaryngologicznej, „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”, 1(1), s. 21–25.
 • Wiskirska-Woźnica B., 2013, Zmiany w głosie pod wpływem czynników emocjonalnych i osobowościowych, „Edukacja +”, 7, s. 5–6.
 • Woźnicka E., Niebudek-Bogusz E., Wiktorowicz J., Śliwińska-Kowalska M., 2016, Ocena wartości manualnej terapii krtani w rehabilitacji głosu u pacjentów z dysfonią, „Otorynolaryngologia Polska” , 15(1), s. 39–46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7fc00f0-d13c-4845-96b2-b7ad0ce43345
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.