PL EN


2014 | 9 | 117-131
Article title

The Shaping of Applied Linguistics and the Emergence of Glottodidactics

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article focuses on the development of glottodidactics understood as a scientific discipline concerned primarily with teaching and learning foreign languages, as well as language acquisition, foreign language teacher training, and the design of teaching materials. We investigate the origins of glottodidactics and its gradual isolation from applied linguistics, we look at its research areas and problems it encounters as it emancipates from other sciences. Finally, our attention is turned to the achievements of glottodidactics in Poland.
Year
Issue
9
Pages
117-131
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
 • Dakowska, M. (2010), Dydaktyka języków obcych we współczesności. In: J. Fisiak, (ed.), Język a komunikacja 29. Studia językoznawcze: od językoznawstwa teoretycznego do stosowanego. Kraków. 147–178.
 • Droździał-Szelest, K. (1997), Language learning strategies in the process of acquiring a foreign language. Poznań.
 • Duszak, A. (1998), Tekst, dyskurs i komunikacja interkulturowa. Warszawa.
 • Gębal, P. (2009), Od glottodydaktyki ogólnej do glottodydaktyki porównawczej. Krótka refleksja nad sensem powstania nowej subdyscypliny glottodydaktyki. In: J. Mąkoszy-Bogdan/ W. Pytla (eds.), Specifity of Teaching English. Schools Language Courses – Tertiary Education. Warszawa. 77–88.
 • Gębal, P. (2013), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. Kraków.
 • Grucza, F. (1978a), Glottodydaktyka, jej zakres i problemy. In: Przegląd Glottodydaktyczny 1. 29–44.
 • Grucza, F. (1978b), Ogólne zagadnienia lapsologii. In: F. Grucza (ed.), Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa.
 • Grucza, F. (1993), Zagadnienia ontologii lingwistycznej: O językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu. In: B. Kaczmarek (ed.), Opuscula Logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin. 25–47.
 • Grucza, F. (2007), Lingwistyka stosowana: Historia – zadania – osiągnięcia. Warszawa.
 • Grucza, F. (2009), Metanaukowa i metalingwistyczna wizja lingwistyki (stosowa¬nej). In: Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewnadte Lingu¬istik 1. 19–39.
 • Grucza, F. (2010), O statusie, pozycji i zadaniach lingwistyki stosowanej. In: J. Fisiak (ed.), Język a komunikacja 29. Studia językoznawcze: od językoznawstwa teoretycznego do stosowanego. Kraków. 121–146.
 • Grucza S. (2010), Glottodydaktyka specjalistyczna – jej przedmiot i cele poznaw¬cze. In: J. Knieja/ T. Zygmunt/ Ł. Brzana (eds), Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce. Lublin. 35–48.
 • Grucza, S. (2011), Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne. In: Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewnadte Linguistik 4. 149–162.
 • Jaroszewska, A. (2011), Współczesne determinanty badań glottodydaktycznych. O perspektywach rozwoju "glottogeragogiki". In: Neofilolog 37. 87–100.
 • Karpińska-Szaj, K. (2013), Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań.
 • Kida, J. (1999), Lingwistyka stosowana i jej wpływ na modernizację dydaktyki języków. In: Bulletin de la société polonaise de linguistique LV. 93–105.
 • Komorowska, H. (1999), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa.
 • Komorowska, H. (2005), Programy nauczania w kształceniu ogólnym i w kształceniu językowym. Warszawa.
 • Komorowska, H. (2007), Metodyka nauczania w Polsce 1957-2007. Warszawa.
 • Michońska-Stadnik, A. (2013), Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wrocław.
 • Pawlak, M. (2006), The Place of Form-Focused Instruction in the Foreign Language Classroom. Kalisz/Poznań.
 • Pfeiffer, W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań.
 • Polański, K. (ed.) (1993), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław.
 • Sadownik, B. (2012), Język w strukturze modularnej umysłu. In: Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewnadte Linguistik 5. 75–94.
 • Siek-Piskozub, T. (2001), Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego. Warszawa.
 • Siek-Piskozub, T. (2007), Narodziny i rozwój językoznawstwa stosowanego jako dyscypliny naukowej. [Paper presented in Wyższa Szkoła Filologiczna in Wro¬cław].
 • Stelmaszczyk, P. (2011), Historyczne i metodologiczne uwarunkowania współ¬czesnego generatywizmu. In: Linguistica Copernica 1(5). 15–32.
 • Szulc, A. (1997), Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa.
 • Wąsik, E. (2007), Język – narzędzie czy właściwość człowieka. Poznań.
 • Wąsik, E./ Z. Wąsik (2008), Zagadnienie właściwości lingwistycznych człowieka wobec definicji przedmiotu językoznawstwa na potrzeby glottodydaktyki. In: Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań. 129–43.
 • Wąsik, Z. (1986), W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy „Zagadnienia metalingwistyki”. In: Studia Linguistica X. 91–102.
 • Wilczyńska, W. (2010), Obszary badawcze glottodydaktyki. In: Neofilolog. 34. 21–35.
 • Wilczyńska, W./ A. Michońska-Stadnik (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Kraków.
 • Woźniakowski, W. (1994), Lingwistyczy status tzw. subjęzyków specjalistycznych. In: F. Grucza /Z. Kozłowska (eds), Języki Specjalistyczne. Warszawa. 45–60.
 • Woźniewicz, W. (1987), Kierowanie procesem glottodydaktycznym. Warszawa.
 • Zając, J. (2010), Glottodydaktyka w ujęciu epistemologicznym. In: Neofilolog 34. 37–49.
 • Zawadzka, E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7fd8678-409e-4e63-880c-065571de153d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.