PL EN


Journal
2014 | 4(129) | 36–49
Article title

Poczucie własnej skuteczności zawodowej

Title variants
EN
Career self-efficacy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zarys problematyki związanej z zastosowaniem teorii społecznego uczenia się Alfreda Bandury w odniesieniu do rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży. Przedstawia założenia społeczno-poznawczej teorii kariery zawodowej oraz badania dotyczące związków poczucia osobistej skuteczności z zainteresowaniami oraz podejmowaniem decyzji o zawodzie. Omówiono także propozycje zastosowania teorii oraz wyników badań w przygotowaniu do wyboru szkoły i zawodu. Przedstawione dane dowodzą, że poczucie własnej skuteczności jest jednym z najważniejszych czynników indywidualnych warunkujących przebieg i efekty procesu orientacji zawodowej.
EN
This article outlines the use of Bandura’s social learning theory in relation to the development of children and young people, describing the foundations for socio-cognitive career theory and the study of relationship of self-efficacy with interest and decisions about careers. Proposals for the application of theory and research results are discussed with concerning work orientation.
Journal
Year
Issue
Pages
36–49
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Anderson, S. i Brown, C. (1997). Self-efficacy as a determinant of career maturity in urban and rural high school seniors. Journal of Career Assessment, 5(3), 305–315.
 • Athanasou, J. (2002). Vocational pathways in the early part of a career: an Australian study. The Career Development Quarterly, 51(1), 78–85.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York, NY: W. H. Freeman.
 • Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: an agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1–26.
 • Bańka, A. ( 2013) Zaufanie do siebie w procesie konsolidacji statusu dorosłości. Struktura psychometryczna skali samoskuteczności w karierze (SKK). Czasopismo Psychologiczne, 19(2), 281–301.
 • Bergeron, L. M. i Romano, J. I. (1994). The realationship among career decision-making self-efficacy, educational indecision, vocational indecision and gender. Journal of College Student Development, 35(1), 19–24.
 • Betz, N. E. (2007). Career self-efficacy: exemplary recent research and emerging directions. Journal of Career Assessmenet, 15(4), 403–422.
 • Betz, N. E. i Hackett, G. (1981) .The relationship of career-related self-efficacy expectations to perceived career options in college women and men. Journal of Counseling Psychology, 28(4), 399–410.
 • Betz, N. E. i Hackett, G. (1983). The relationship of mathematics self-efficacy expectations to the selection of science-based college majors. Journal of Vocational Behavior, 23(3), 329–345.
 • Betz, N. E. i Hackett, G. (1997). Applications of self-efficacy theory to the career assessment of women. Journal of Career Assessment, 5(4), 383–402.
 • Betz, N. E., Klein, K. i Taylor, K. (1996). Evaluation of a short form of the Career Decision Self- Efficacy Scale. Journal of Career Assessment, 4(1), 47–57.
 • Betz, N. E. i Klein, K. L. (1996). Relationships among measures of career self-efficacy, generalized self-efficacy and global self-esteem. Journal of Career Assessment, 4(3), 285–298.
 • Betz, N. i Luzzo, D. (1996). Career assessment and the Career Decision Self-efficacy Scale (CDMSE). Journal of Career Assessment, 4(3), 413–428.
 • Betz, N. i Schifano, R. (2000). Evaluation of an intervention to increase realistic self-efficacy in college women. Journal of Vocational Behavior, 56(1), 35–52.
 • Blustein, D. L. (1989). The role of goal instability and career-self-efficacy in the career exploration process. Journal of Vocational Behavior, 35(1), 194–203.
 • Brown, C., Darden, E. D., Shelton, M. L. i Dipoto, M. C. (1999) .Career exploration and self-efficacy of high school students: are there urban/suburban differences? Journal of Career Assessment, 7(2), 227–237.
 • Brown, S. D. i Lent, R. W. (1996). A social cognitive framework for career choice counseling. Career Development Quarterly, 44(4), 354–366.
 • Creed, P., Patton, W. i Prideaux, L. (2006). Causal relationship between career indecision and career decision-making self-efficacy. A longitudinal cross-lagged analysis. Journal of Career Development, 33(1), 47–65.
 • Donnay, D. i Borgen, F. (1999).The incremental validity of vocational self-efficacy: an examination of interest, self-efficacy and occupation. Journal of Counseling Psychology, 46(4), 432–447.
 • Foltz, B. i Luzzo, D. (1998). Increasing the career decision making self-efficacy of nontraditional college students. Journal of College Counseling, 1(1), 35–44.
 • Forester, M., Kahn, J. H. i Hesson-McInnis, M. S. (2004). Factor structures of three measures of research self-efficacy. Journal of Career Assessment, 12(1), 3–16.
 • Gainor, K. A. (2006). Twenty-five years of self-efficacy in career assessment and practice. Journal of Career Assessment, 14(1), 143–160.
 • Garg, R., Kauppi, Urajnik, D. i Lewko, J. (2010). A longitudinal study of the effects of context and experience on the scientific career choices of Canadian adolescents. Canadian Journal of Career Development, 9(1), 15–24.
 • Gore, P. A. Jr. (2006). Academic self-efficacy as a predictor of college outcomes. Journal of Career Assessment, 14(1), 92–115.
 • Gottfredson, L. S. (1981).Circumscription and compromise: a developmental theory of occupational aspirations. Journal of Counseling Psychology, 28(6), 545–579.
 • Gottfredson, L. S. (2005) Gottfredson’s theory of circumscription, compromise, and self-creation. W: S. D. Brown i R. W. Lent (red.), Career development and counseling: putting theory and research to work. Hoboken, NJ: Wiley & Sons.
 • Gushue, G. V., Scanlan, K. R. L., Pantzer, K. M. i Clarke, C. P. (2006). The relationship of career decision-making self-efficacy, vocational identity, and career exploration behavior in African American high school students. Journal of Career Development, 33(1), 19–28.
 • Hoeglund, T. J. i Hansen, J.-I. (1999). Holland-style measures of congruence: are complex indices more effective predictors of satisfaction? Journal of Vocational Behavior, 54(3), 471–482.
 • Hackett, G. (1985). Role of mathematics self-efficacy in the choice of mathematics-related majors in college women and men: a path analysis. Journal of Counseling Psychology, 32(1), 47–56
 • Holland, J. (1987). Current status of Holland’s theory of careers: another perspective. Career Development Quarterly, 36(1), 24–30.
 • Holland, J. L. (1959). A theory of vocational choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35–45.
 • Kahn, J. (2001). Predicting the scholarly activity of counseling psychology students: a refinement and extension. Journal of Counseling Psychology, 48(3), 344–354.
 • Larson, L. M. i Majors, M. S. (1998). Applications of the coping with career indecision instrument with adolescents. Journal of Career Assessment, 6(2), 163–179.
 • Larson, L. M., Rottinghaus, P. J. i Borgen, F. H. (2002). Meta-analyses of Big Six interests and Big Five personality variables. Journal of Vocational Behavior, 61(2), 217–239.
 • Lenox, R. A. i Subich, L. M. (1994) .The relationships between self-efficacy beliefs and inventoried vocational interests. The Career Development Quarterly, 42(3), 302–313.
 • Lent, R. W, Paixão, M. P, Silva, J. T. da i Leitão, L. M. (2010). Predicting occupational interests and choice aspirations in Portuguese high school students: a test of social cognitive career theory. Journal of Vocational Behavior, 76(2), 244–267.
 • Lent, R. W. (2005). A social cognitive view of career development and counseling. W: S. D. Brown i R. W. Lent (red.), Career development and counseling: putting theory and research to work (s. 101–127). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Lent, R. W. i Hackett, G. (1987). Career self-efficacy: Empirical status and future directions. Journal of Vocational Behavior, 30(3), 347–382.
 • Lent, R. W., Brown, S. D. i Hackett, G. (1994) Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice and performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79–122.
 • Lent, R. W., Brown, S. D. i Hackett, G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice: a social cognitive analysis. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 36–49.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., Nota, L. i Soresi, S. (2003).Testing social cognitive interest and choice hypotheses across Holland types in Italian high school students. Journal of Vocational Behavior, 62(1), 101–118.
 • Lent, R. W., Larkin, K. C. i Brown, S. D. (1989). Relation of self-efficacy to inventoried vocational interests. Journal of Vocational Behavior, 34(2), 279–288.
 • Lopez, F. G. i Ann-Yi, S. (2006). Predictors of career indecision in three racial/ethnic groups of college women. Journal of Career Development, 33(1), 29–46.
 • Mathieu, P. S., Sowa, C. J. i Niles, S. G. (1993). Differences in career self-efficacy among women. Journal of Career Development, 19(3), 187–196.
 • Nauta, M. M., Kahn, J. H., Angell, J. W. i Cantarelli, E. A. (2002). Identifying the antecedent in the relation between career interests and self-efficacy: is it one, the other, or both? Journal of Counseling Psychology, 49(2), 290–301
 • Nauta, M. M. i Epperson, D. L.(2003). A longitudinal examination of the social-cognitive model applied to high school girls’ choices of nontraditional college majors and aspirations. Journal of Counseling Psychology, 50(4), 448–454.
 • Nota, L., Ferrari L., Solberg, V. S. i Soresi, S. (2007). Career search self-efficacy, family support and career indecision with Italian youth. Journal of Career Assessment, 15(2), 181–193.
 • Oleszkowicz, A. i Seneko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Rottinghaus, P. J., Larson, L. M. i Borgen, F. H. (2003). The relation of self-efficacy and interests: a meta-analysis of 60 samples. Journal of Vocational Behavior, 62(2), 221–236.
 • Silvia, P. J. (2003). Self-efficacy and interest: experimental studies of optimal incompetence. Journal of Vocational Behavior, 62(2), 237–249.
 • Spokane, A. R., Meir, E. I. i Catalano, M. (2000). Person-environment congruence and Holland’s theory: a review and reconsideration. Journal of Vocational Behavior, 57(2), 137–179.
 • Sullivan, K. i Mahalik, J. R. (2000). Increasing career self-efficacy for women: evaluating a group intervention. Journal of Counseling and Development, 78(1), 54–62.
 • Super, D. E. (1990). A life span, life-space approach to career development. W: D. Brown i L. Brooks (red.), Career choice and development (wyd. 2). San Francisco, CA: Jossey–Bass.
 • Swanson, J. i Gore, P. (2000). Advances in vocational psychology: theory and research. W: S. D. Brown i W. Lent (red.), Handbook of counseling psychology (s. 233–269). New York, NY: John Wiley.
 • Taylor, K. M. i Betz, N. E. (1983). Applications of self-efficacy theory to the understanding and treatment of career indecision. Journal of Vocational Behavior, 22(1), 63–81.
 • Tracey, T. J. G. i Hopkins, N. (2001). Correspondence of interests and abilities with occupational choice. Journal of Counseling Psychology, 48(1), 178–190.
 • Tracey, T. J. G. (2002). Personal Globe Inventory: measurement of the spherical model of interestsand competence beliefs. Journal of Vocational Behavior, 60(1), 113–172
 • Tracey, T. J. G. i Robbins, S. B. (2005). Stability of interests across ethnicity and gender: a longitudinal examination of grades 8 through 12. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 335–364.
 • Tranberg, M., Slane, S. i Ekeberg, S. E. (1993). The relation between interest congruence and satisfaction: a meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 42(3), 253–264.
 • Tsabari, O., Tziner, A. i Meir, E. I. (2005). Updated meta-analysis on the relationship between congruence and satisfaction. Journal of Career Assessment, 13(2), 216–232.
 • Urajnik, D., Garg, R., Kauppi, C. i Lewko, J. (2007).The effects of context and experience on the scientific career choices of Canadian adolescents. Canadian Journal of Career Development, 5(2), 4–14.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2014/4-3-kozlowski-poczucie-wlasnej-skutecznosci-zawodowej.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7fe3e39-0dfd-40b4-b6fe-551d6870caa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.