PL EN


2016 | 3 | 32-47
Article title

RESERVES AND ACCRUALS ACCORDING TO IAS AND POLISH ACCOUNTING STANDARDS - SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper was to show the similarities and differences of reserves and accruals according to international and national accounting standards. The concept, purpose, recognition, measurement and presentation of reserves in the financial statements were presented. Overview of issues was made on the basis of IAS 37, Polish GAAP No. 6 and Polish Accounting Act.
Year
Issue
3
Pages
32-47
Physical description
Dates
published
2016-12-15
Contributors
 • chief accountnt in BrilliantModule Ltd. in Skawina, dorot25@wp.pl
References
 • [1.]The Accounting Act of 29.09.1994, Journal of Law of 2016 item 1047 of 19.07.2016 with amendments.
 • [2.]Polish Accounting Standard no 6, Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Attachment to act no 7/08 Committee of Accounting Standards of 14.10.2008.
 • [3.]International Financial Reporting Standards (IFRS) 2011, vol. A, International Accounting Standards Board, Accountants Association in Poland, Warszawa 2011.
 • [4.]Chalastra M., Subsydiowanie skrośne a koncepcja True and Fair View, Zarządzanie i Finanse 10.4, part 3 (2012): 159-184.
 • [5.]Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2001.
 • [6.]Hońko S., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości, Part 10 – Rezerwy, zobowiązania warunkowe, bierne rozliczenia międzyokresowe, www.rachunkowosc.com.pl, 10.12.2014.
 • [7.]Jabłoński P., Istota rezerw finansowych w działalności przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 10, 2013: 69-80.
 • [8.]Kędzior M., Zarządzanie zyskami w dobie kryzysu ekonomicznego, [in]: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, B. Micherda (ed.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 • [9.]IAS 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, S. Sojka (ed.), Difin, Warszawa 2007.
 • [10.]Niemczyk R., Rezerwy jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Legis, Warszawa 2011.
 • [11.]Poniatowska L., Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego, Studia Ekonomiczne 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2014): 255-265.
 • [12.]Poniatowska L., Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757 (2013): 117-124.
 • [13.]Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Z. Messner (ed.), PWN, Warszawa 2007.
 • [14.]Walińska E., Bek-Gaik B., Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 50, (2012): 359-374.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d80fdccf-deeb-4a58-9a7f-7b006fdcc61a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.