PL EN


Journal
2013 | 154 | 201-231
Article title

Edukacja, media, społeczeństwo obywatelskie

Content
Title variants
EN
Education, Media, Civil Society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In-depth studies in the field of education, new media technologies and civil society may be essential for ongoing analysis and forecasting of changes and interaction in social, economic and political life. The education system is crucial to a well functioning socio-economic system, and should be continually subjected to reflection. This article reflects on the possibilities of formulating a model of education that adapts to modern changes, with particular emphasis on training in business ethics. It develops an outline of the research factors that contribute to the construction of an optimal system of education, in the context of the current problems of education, technology, media, and civil society.
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, julita@jms96.pl
References
 • Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, 1997, Warszawa.
 • Bittner I., 2001, Przyczynek do dyskusji na temat pojmowania etyki biznesu i związanych z nią obszarów problemowych, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego: Warszawa.
 • Boulding K., 1985, Etyka i biznes, [w:] J. Grosfeld (red.), Ponad ekonomią. Wydawnictwo PWN: Warszawa.
 • Castells M., 2000, The Internet Galaxy. Reflections on the internet, „Business and Society”, Oxford.
 • Denek K., 1994, Wartości i cele edukacji szkolnej. Wydawnictwo Edytor: Legnica.
 • Doktorowicz K., 1999, Świat bez pracy – przyszłość społeczeństw informacyjnych? [w:] L.W. Zacher (red.), Społeczeństwo informacyjne. Fundacja Edukacyjna Transformacje: Warszawa.
 • Drucker P., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.
 • Fic M., 2008, Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego: Zielona Góra.
 • Filek J., 2001, Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka--Strzałecka (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego: Warszawa.
 • Gasparski W., 1999, Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodar-ce, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller (red.), Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej: Łódź.
 • Gasparski W., 2001, Z doświadczeń wykładowcy etyki biznesu, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka--Strzałecka (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego: Warszawa.
 • Jabłoński A., 2001, Etyka biznesu jako nauczanie intelektualnej uczciwości, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego: Warszawa.
 • Jung B., 2010, Web 2.0 i media społecznościowe: skala zjawiska i implikacje ekonomiczne, [w:] M. Molęda-Zdziech (red.), Nowe media w starym świecie. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej: Warszawa.
 • Kaplan M.F., 1990, Integracja informacji w myśleniu moralnym: implikacje teoretyczne i metodologiczne, [w:] J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub (red.), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania. Wydawnictwo Ossolineum: Wrocław.
 • Konecki K., 1999, Podstawy metodologii badań jakościowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania: Warszawa.
 • Kopaliński W., 2011, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych online, http://www. slownik-online.pl/kopalinski/2F47985CA60346BBC1256585007469AF.php, dostęp 25.01.2013.
 • Kozielecki J., 1996, Człowiek wielowymiarowy. Wydawnictwo Żak: Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A., 2001, Poznawczy model kształcenia etycznego: studium przypadku, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego: Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A., 2010, Spór o kształt edukacji etycznej menedżerów, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam25lewickaen.PDF, dostęp 27.01.2013.
 • Obuchowski K., 1993, Człowiek intencjonalny. Wydawnictwo PWN: Warszawa.
 • Łobocki M., 2009, Wychowanie moralne. Oficyna Wydawnicza Impuls: Kraków.
 • OECD, 2001, Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation, http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf, dostęp 27.01.2013.
 • Okoń W., 2011, O dydaktyce, www.cocoon.internetdsl.pl/pedagogika/Wincenty_Okon.doc, dostęp 27.01.2013.
 • Okoń W., 1992, Słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.
 • Olszewski A., 2003, Pora na zespoły. Zmiana kompetencji wynikająca z przejścia na system za-rządzania projektami, „Personel”, 2.
 • Ossowska M., 1946, Wzór obywatela w ustroju demokratycznym. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego: Warszawa.
 • Pietrzyk-Reeves D., 2004, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.
 • Piper T.R., Gentile M.C., Parks M.D., 1993, Czy można nauczać etyki? Harvard Business School: Boston.
 • Polowczyk Ż., 2010, Sieciowa tożsamość – nowe oblicze społeczeństwa informacyjnego, [w:] Hofman I., Kępa-Figura D., Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej: Lublin.
 • Rest J.R., 1988, Can Ethics be taught in Professional Schools? Ethics: easier said than done. „Th e Psychological Research”, Winter.
 • Sobór Watykański II, 1967, Konstytucja duszpasterska o Kościele współczesnym – Gaudium et Spes, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, wydanie 3, Warszawa.
 • Stasiak M.K., 1999, Świadomość wartości, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller (red.), Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humani¬styczno-Ekonomicznej: Łódź.
 • Stróżewski W., 1992, W kręgu wartości. Wydawnictwo Znak: Kraków.
 • Szacka B., Szacki J. (red.), 1991, Człowiek jako zwierzę społeczne; Wydawnictwo Czytelnik: Warszawa.
 • Szczęsny W., 2001, Edukacja moralna. Wydawnictwo Akademickie Żak: Warszawa.
 • Szkudlarek T., 2011, Mądrość 2.0, „Gazeta Wyborcza”, 15–16 stycznia.
 • Tomczyk-Tołkacz J., 2001, Etyka biznesu – przedmiot do zaliczenia czy instrument kształtowania postaw?, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego: Warszawa.
 • Volkoff V., 1991, Dezinformacja – oręż wojny. Wydawnictwo Delikon: Warszawa.
 • Witkowska M., Wierzbicki A. (red.), 2005, Społeczeństwo obywatelskie. Wydawnictwo Aspra: Warszawa.
 • Woronowicz W., 2000, Problemy edukacji refleksyjnej. Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej: Koszalin.
 • Wspólnoty Europejskie, 2009, Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK), http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_pl.pdf, dostęp 27.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d816a2ec-5475-4128-8903-e9cde87861e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.