PL EN


2012 | 1(42) | 59-71
Article title

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji „otwartych na klienta”

Content
Title variants
EN
Functioning of Public Sector as Client-Fronted Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transformacja systemu społeczno–gospodarczego, procesy globalizacji oraz integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej miały bezpośredni wpływ na przemiany społeczeństwa polskiego i zmiany w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Podstawą do zadowolenia klienta obsługiwanego przez sektor publiczny jest prężnie działająca administracja „otwarta na klienta”, która umie identyfikować potrzeby i dąży do jego zadowolenia. Istotnym elementem transformacji gospodarczej, był rozwój nowoczesnych koncepcji zarządzania i marketingu w administracji publicznej, która jak wiemy charakteryzuje się odmienną specyfiką działania (nie jest zorientowana na zysk) i obsługuje klienta - odbiorcę dóbr publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego, który poprzez wdrażanie i upowszechnianie instrumentów/narzędzi nowoczesnego zarządzania publicznego przyczynia się do sprawnego i skutecznego działania administracji publicznej oraz podniesienia jakości oferowanych usług.
EN
The transition of the socio-economic system, the processes of globalization and Poland’s integration with the EU structures have had a direct impact on the Polish society transformations and changes to the management of public organizations. The basis for client’s satisfaction, who is dealt with by the public sector, is an effective, ‘client-fronted’ administration, able to identify needs and attempting to live up to his satisfaction. An essential part of the economic transition was the development of modern marketing and management concepts within the public administration, which, as we know, has different operational features (it is not profit-oriented) and handles the client – a recipient of public goods. The aim of this article is to demonstrate the issues connected with the functioning of the public sector, which through implementation and popularization of tools/instruments of the modern public management contributes to the efficient and efficacious operation of the public sector, as well as to raising the quality of the services on offer.
Year
Issue
Pages
59-71
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d81714a3-3bf4-4fd5-bb08-184d88bf4cf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.