PL EN


2015 | 2 (780) | 5-14
Article title

Etyczny wymiar biznesu w konkurencyjnym otoczeniu

Authors
Title variants
EN
Business Ethics In a Highly Competive Environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarówno praktycy jak i teoretycy gospodarki wykazują obecnie zainteresowanie kwestiami etyki w biznesie. Pojawia się pytanie, jak w coraz bardziej wymagających warunkach prowadzić działalność gospodarczą z przestrzeganiem norm moralnych? Wiedzę i umiejętności menadżerskie należy wzbogacać w ciągłym procesie o zagadnienia z zakresu zarządzania międzynarodowego, a także kultur i poglądów religijnych oraz zasad etycznych różnych narodów. Działanie niezgodne z zasadami biznesowego fair play jest skuteczne jedynie w osiągnięciu krótkotrwałego efektu. Czy opłaca się być uczciwym przedsiębiorcą? Podejmując działania nieuczciwe krzywdzi się innych, a przedsiębiorca, który tak czyni traci perspektywę własnego postrzegania dobra i własnego rozwoju, a także traci etyczny i społeczny wymiar działalności biznesowej. Niski poziom etyki uczestników rynku może się rozpowszechnić i stać się normą, co pogarsza warunki działalności gospodarczej. Etyka wkracza w te obszary, których nie uregulowało prawo i zapewne nigdy tego w pełni nie uczyni. To przedsiębiorca, który jest sędzią sam dla siebie musi dokonywać rozstrzygnięć. Obecnie coraz większa ilość biznesmenów docenia role etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej. Należy dążyć do tego, aby przeciwny sposób myślenia miał coraz mniej zwolenników.
EN
Both the practitioners and the ones pursuing theory of economy show interest in the matters concerning ethics in business. A question arises, how in the more and more demanding environment, it is possible to be an entrepreneur complying with moral norms. The managerial skills and knowledge should be enriched in a constant process with the issues regarding international management, culture, religious views, as well as ethical rules of different nations. Doing business without fair play is only efficient in the short run. Does it pay off to be an honest entrepreneur? If one performs dishonest actions others are hurt, he loses perspective of seeing good and the possibility of self-development. He also cannot achieve the ethical or social aspect of his business activity. The low ethical level of the market actors can spread easily and become a standard, which worsens business conditions. Ethics is about the matters that are not covered by law and surely will never fully be. It is the entrepreneur, who is a judge for himself has to make the decisions. Nowadays, more and more businessmen appreciate the role of ethics in conducting business. It is essential to assure that the number of the ones who think the opposite way is decreasing.
Contributors
author
  • dr hab. Jan Klimek, prof. nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d81872ee-5cdf-4e85-99ac-79d181c01e23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.