PL EN


Journal
2016 | 12 | 4 | 285-300
Article title

The future of logistical education in Poland and Ukraine: comparative analysis of students' opinions

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Przyszłość edukacji logistycznej w Polsce i Ukrainie: analiza porównawcza opinii studentów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: A professional future is the next logical step after a student completes their chosen degree course. More frequently, even during their studies, young people seek opportunities to participate in various conferences, training courses, internships, work placements, and to travel abroad, etc. All of this has one main goal - to increase the student's attractiveness as a potential employee on the labour market. Thus, it becomes very important to ask relevant and timely questions to students about the knowledge they gain during their studies, the skills they possess and how they perceive their future work. Methods: This paper presents the views of students of logistics and related disciplines regarding their future careers. The aim of this study was to investigate the expectations, skills and visions of the future of the young generation who stand at the threshold of their careers, in two countries - Poland and Ukraine. The test method used for collecting opinions was a questionnaire. Results: This paper recognises key elements of young people's perception of the labour market. They present a brief theoretical discussion on the issue in question. The authors present the results of the comparison of attitudes of students from two universities in Poland and in Ukraine, in four areas: Participant's Profiles; Professional Attractiveness; Obtained Knowledge and Skills; Employment. Conclusions: Contemporary logistics requires professionals of the highest calibre, which is confirmed by many respected authorities. The research results show a preview of the preferences of students of logistics and related disciplines in terms of future work, and give information about the knowledge they gained during their studies. Comparison of the two groups of participants from different countries gives the opportunity to observe the aspirations and visions of each , as well as propose recommendations aimed at signalling the possibility of improving the situation of graduates in relation to their future employment.
PL
Wstęp: Przyszłość zawodowa to kolejny logiczny krok studenta po ukończeniu obranego kierunku studiów. Coraz częściej, jeszcze w trakcie realizowanych studiów, młodzi ludzie poszukują możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, stażach, praktykach, wyjazdach za granicę itp. Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania mają na myśli główny cel – zwiększyć swoją atrakcyjność jako potencjalnego pracownika na rynku pracy. Niezwykle ważnym więc staje się postawienie istotnych i aktualnych pytań w kierunku studenta, dotyczących pozyskiwanej w trakcie studiów wiedzy, posiadanych umiejętności czy też postrzegania swojej przyszłej pracy. Metody: Niniejszy artykuł prezentuje poglądy studentów kierunku logistyka i jej pokrewnych w stosunku ich przyszłej pracy zawodowej. Celem prowadzonych badań było poznanie oczekiwań, kompetencji i wizji przyszłości młodego pokolenia, które stoi u progu kariery zawodowej, w dwóch państwach – Polsce i Ukrainie. Metoda badawcza, która była zastosowana do zebrania opinii to kwestionariusz ankiety. Wyniki: Artykuł ujmuje główne przesłanki dyktowane przez rynek pracy dla młodych osób. Przedstawiają krótkie teoretyczne rozważania na temat podjętego problemu. Autorzy przedstawiają wyniki porównawcze opinii studentów dwóch uczelni wyższych w Polsce i Ukrainie w czterech obszarach: Profil Respondenta; Atrakcyjność zawodowa; Uzyskane wiedzy i umiejętności; Zatrudnienie. Wnioski: Współczesna logistyka wymaga specjalistów najwyższej jakości, co potwierdza wiele znanych autorytetów. Badania ukazują podgląd na preferencje studentów kierunku logistyka i jej pokrewnych w zakresie przyszłej pracy, a także przekazują informację na temat pozyskiwanej w czasie studiów wiedzy. Porównanie dwóch grup studentów uczelni wyższych z różnych państw daje możliwość zaobserwowania aspiracji i wizji każdej z nich, a także wysunąć rekomendacje, mające na celu zasygnalizowanie możliwości poprawy sytuacji absolwentów szkół wyższych w stosunku do poszukiwanej pracy.
Journal
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
285-300
Physical description
Contributors
  • Alfred Nobel University, Dnipro, Ukraine
  • Poznan University of Technology, Poznan, Poland
author
  • Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d82060ca-7a68-49c6-9b01-e9e0088a6738
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.