PL EN


2009 | 51 | 69-79
Article title

Europeana - cyfrowa kolekcja europejskiego dziedzictwa kultury

Content
Year
Volume
51
Pages
69-79
Physical description
Contributors
References
 • Anon , Europeana: jeden wspólny punkt dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego [online] http://ec.europa.eu/information_society/activities/ Digital libraries/europeana/index_pl.htm, [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, [Letter of 28 April 2005] (List przywódców 6 państw europejskich do prezydencji Komisji Europejskiej z 28 kwietnia r. 2005) [online] http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_ libraries/ doc/letter_ l/index_en.htm [dostęp: 20.01 2009].
 • Anon, [Zielona Księga.], Bruksela 1996, Dokument COM.
 • Anon, Council Resolution of 25 June 2002 on preserving tomorrow's memory - preserving digital content for future generations, (Rezolucja Rady z dnia 25 czerwca 2002 r., Zachowanie przyszłej pamięci: konserwacja zasobów cyfrowych dla przyszłych pokoleń), “Official Journal of European Union. C, Information and notices” 2002, nr 45, z. 6-7, s. 4 (poz. 162).
 • Anon, eEuropa+ 2003. Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie. Plan Działań sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europejskiej, 2001 [online] http://www.kbn.gov.pl/cele/eeurope/eeurope_pl.pdf
 • Anon, eEurope 2002: społeczeństwo informacyjne dla wszystkich, Dokument COM.
 • Anon, eEurope 2005: Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich: plan działania, Dokument COM.
 • Anon, Europeana: pomyśl o kulturze [online] http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, Europeanalocal [online] http://www.europeanalocal.eu, http://dl.psnc.pl/pro-jects/europeana-local [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, Federacja Bibliotek Cyfrowych [online] http://fbc.pionier.net.pl/owoc/?action=ChangeLanguageAction&language=pl [20.01.2009].
 • Anon, i2010: Biblioteki Cyfrowe z dnia 30 września 2005, Bruksela 2005, COM (2005) 465 wersja ostateczna [online] http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/pl_comm_digital_libraries.pdf [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, Już dostępna w Internecie: "Europeana": europejska biblioteka cyfrowa [online] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1747&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie informacji naukowej w epoce cyfrowej: dostęp, rozpowszechnianie i konserwacja z dnia 14 lutego 2007, Bruksela 2007, Dokument COM (2007) 56 wersja ostateczna [online] http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0056:FIN:PL:PDF [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów. Dostęp do dziedzictwa kulturowego Europy poprzez kliknięcie myszką. Postępy w zakresie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrony zasobów cyfrowych w UE, z dnia 11 sierpnia 2008, Bruksela 2008, Dokument COM (2008) 513 wersja ostateczna [online] http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0513:FIN:pl:PDF [dostęp: 15.11.2008].
 • Anon, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", Bruksela 2005, Dokument COM.
 • Anon, Michael Polska, (Projekt Michael umożliwia dostęp do opisów i linków zdigitalizowanych zasobów z całej Europy) [online] http://www.michael-culture.pl [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, Minerva: koordynacja digitalizacji w Europie [online] http://minerva-europe.org [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie i2010: europejska biblioteka cyfrowa, Strasburg 2007, Dokument serii procedury 2006/2040(INI) [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0416+0+DOC+XML+V0//PL [dostęp: 21.01.2009].
 • Anon, The European Library, (Serwis internetowy Biblioteki Europejskiej dający dostęp do zasobów 47 bibliotek narodowych krajów europejskich) [online] http://www.search.theeuropeanlibrary.org/portal/pl/index.html [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, The Lisbon European Council - An agenda of economic and social renewal for Europe. Contribution of the European Commission to the special European Council in Lisbon, 23-24th March 2000.
 • Anon, Wkrótce otwarcie: biblioteka cyfrowa dla Europy [online] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1255&format=HTML&aged=0&langu-age [dostęp: 20.01.2009].
 • Anon, Zalecenie Komisji Europejskiej z 24 sierpnia 2006r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/585/WE) [online] http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recommendation/pl.pdf [dostęp: 20.01.2009].
 • Bangemann M., et al., Europe and the global information society: Bangemann report recommendations to the European Council, 1994 [online] http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B9D13CAAD4A71590C125723500494242/$file/Raport_Bangemanna_1994.pdf
 • Potęga J., Ślaska K., Europeana - portal europejskiego dziedzictwa kulturowego „EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2008, nr 6 (97) [online] http://www.ebib.pl/2008/97/a.php?potega_slaska [dostęp: 20.01.2009].
 • Zbroszczyk I., Europeana: Europejska Biblioteka Cyfrowa, „Bibliotekarz” 2008, nr 7-8, s.11-13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8222489-8f7e-4051-9edc-5741ed58705c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.