PL EN


2013 | 83-84 | 36-58
Article title

Marilyn Monroe 1962

Title variants
EN
Marilyn Monroe 1962
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kreacjach filmowych Marilyn Monroe od drugiej połowy lat 50., a zwłaszcza od początku lat 60., w ówczesnej przemianie jej fizycznego wizerunku, a także w działaniach, jakie podejmowała w celu zmiany swego statusu Piotrowski i Szymański widzą symptomy procesu wyzwalania się gwiazdy-marionetki spod dominacji reguł i oczekiwań „hegemonów hollywoodzkiego spektaklu”. Na podstawie ostatniego, niedokończonego filmu Monroe "Coś trzeba dać" oraz jej sesji zdjęciowych z 1962 r. – Berta Sterna dla „Vogue’a” i George’a Barrisa dla „Cosmoplitan” – autorzy analizują , w jaki sposób Monroe wybijała się na twórczą (i kobiecą) autonomię poprzez zmianę sposobu używania swej dojrzałej, naznaczonej wiekiem i doświadczeniami cielesności jako narzędzia ekspresji aktorskiej. W 1962 r. następuje wyraźny odwrót od MM jako gwiazdy, seks-symbolu, metafory czy idei w kierunku Marilyn Monroe – aktorki, dojrzałej i niezależnej kobiety, konkretnego człowieka (z całą jego realną fizycznością i cielesnością ), Zdarzenia.
EN
In Marilyn Monroe’s film creations from the second half of the 1950s, and especially the beginnings of the 1960s, and particularly in the change in her physical appearance, as well as in the steps she took in order to change her status, the authors see the symptoms of the process of the star-marionette freeing herself from the domination of rules and expectations of the “hegemons of the Hollywood spectacle”. Using the example of Monroe’s last, unfinished film "Something’s Got to Give" and her photo sessions from 1962 – Bert Stern’s from the “Vogue” and George Barris’ for “Cosmopolitan”, the authors analyse the way in which Monroe reached for creative (and feminine) autonomy through changing the way she used her mature, marked with age and experience body as means of artistic expression. In 1962 there is a marked shift from Marilyn Monroe as a star and a sex symbol, a metaphor or an idea towards Marilyn Monroe as a mature and independent woman and actress, a real, physical person with a real body, an Event.
Keywords
EN
Year
Issue
Pages
36-58
Physical description
References
 • Aslan, Odette. 1978. Aktor XX wieku. Ewolucja techniki. Zagadnienia etyki. Przeł. M. O. Bieńka. Warszawa: PIW.
 • Bablet, Denis. 1980. Rewolucje sceniczne XX wieku. Tłum. Z. Strzelecki i K. Mazur. Warszawa: PIW.
 • Barris, George. 2003. Marilyn. Her Life in Her Own Words. Marilyn Monroe’s Revealing Last Words and Photographs. New York: Citadel Press.
 • Barthes, Roland. 2008. Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Wstępem opatrzył K. Kłosiński. Warszawa: Aletheia.
 • Bordwell, David. 1995. Procesy poznawcze a rozumienie. Widzenie i zapominanie w „Mildred Pierce”. „Kwartalnik Filmowy” 11.
 • Brook, Peter. 1997. Nie ma sekretów. Myśli o aktorstwie i teatrze. Przeł. I. Libucha i M. Orski. Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna.
 • Brossard, Pierre. 1980. Szkic do portretu aktora. Tłum. E. Niewczas. „Kino” 9.
 • Capote, Truman. 1982. Psy szczekają. Opowiadania. Tłum. B. Zieliński. Warszawa: Czytelnik.
 • Cegiełkówna, Iwona. 1993. Kobieta pod presją – Marilyn Monroe w „Przystanku autobusowym”. „Iluzjon. Kwartalnik Filmoteki Polskiej” 3-4.
 • Crown, Lawrence. 1987. Marilyn at Twentieth Century Fox. London: Comet.
 • Dyer, Richard. 2004. Heavenly Bodies. Film Stars and Society. London: Routledge.
 • Fischer-Lichte, Erika. 2008. Estetyka performatywności. Tłum. M. Borowski, M. Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Hendrykowski, Marek. 1980. Współczesne aktorstwo filmowe. „Kino” 9.
 • Jackiewicz, Aleksander. 1983. Gwiazdozbiór. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji.
 • Klecel, Marek. 1980. O aktorstwie. „Kino” 9.
 • Łotman, Jurij. 1983. Semiotyka filmu. Tłum. J. Faryno, T. Miczka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Madej, Alina. 1994. Człowiek wyrazisty. „Kwartalnik Filmowy” 5.
 • Monroe, Marilyn. 2010. Fragments. Poems, Intimate Notes, Letters. Ed. by S. Buchtal and B. Comment. London: HarperCollins Publishers.
 • Morin, Edgar. 1972. Les stars. Paris: Éditions du Seuil.
 • Nickens, Christopher, Zeno, George. 2012. Marilyn in Fashion. The Enduring Influence of Marilyn Monroe. Philadelphia: Running Press.
 • Piotrowski, Grzegorz. 2007. Pre-teksty. Myśli czytelnika i widza. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Piotrowski, Grzegorz, Szymański, Karol. 2011. Jak Pani nie wstyd (tak śpiewać)! Spektakl piosenki Anny Prucnal. W: Potkański, Jan, Pruszczyński, Robert (red.). Spojrzenie – spektakl – wstyd. Warszawa: Elipsa.
 • Skrzypczak, Piotr. 2002. Od pantomimy do Metody. Uwagi o ewolucji warsztatu aktora filmowego. „Kwartalnik Filmowy” 37-38.
 • Spoto, Donald. 1997. Marilyn Monroe. Biografia. Tłum. M. Cendrowska. Warszawa: Prima.
 • Stachówna, Grażyna. 1986. Aktor filmowy i czas. „Iluzjon. Kwartalnik Filmoteki Polskiej” 3.
 • Stern, Bert, Monroe, Marilyn. 1982. The Complete Last Sitting. 2568 Photographien. München: Schirmer/Mosel.
 • Stern, Bert, Monroe, Marilyn. 1993. The Last Sitting. 101 Selected Photographs. Introduced by D. Dreier. London: Schirmer Art Books.
 • Tabęcki, Jacek. 1985. Marilyn Monroe: ja im pokażę. „Iluzjon. Kwartalnik Filmoteki Polskiej” 3.
 • Thompson, Dawid. 1978. Spojrzenie na twarz aktora. Tłum. A. Bogobowicz. „Film na Świecie” 12.
 • Wills, David, Schmidt, Stephen. 2011. Metamorfozy Marilyn Monroe. Tłum. D. Żukowski. Kraków: Znak.
 • Wolfe, Donald H. 2007. The Assassination of Marilyn Monroe. London: Sphere.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d8297e50-0863-4181-99ba-dd4d5d18a975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.